BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XXIV / 237 / 04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 04.11.2004 r.
w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej, obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przeznaczone na warunkach zwrotnych.
Warmi.04.191.2716
UCHWAŁA Nr XXIV/237/04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane na warunkach zwrotnych.
(Olsztyn, dnia 17 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 zm.: z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) -Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części wynoszącej 50 % udzielonego świadczenia, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, lecz nie przekracza kwoty 150 % najniższej emerytury brutto.
2. Wydatki wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę 150 % najniższej emerytury brutto.
§ 2. 1. Pracownik socjalny, na podstawie wywiadu środowiskowego, ustala sytuację osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc społeczną na warunkach zwrotu i przedstawia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek określający jaka część wydatków podlega zwrotowi i w jakim okresie zwrot wydatków ma nastąpić, z tym, że okres w którym przyznana pomoc podlegać będzie zwrotowi nie może przekroczyć 12 miesięcy.
2. O warunkach i terminach zwrotu wydatków decyduje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po zapoznaniu się z wnioskiem pracownika socjalnego oraz sytuacją osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.
3. Odstąpienie od żądania zwrotu wydatków następuje w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.
4. W decyzji przyznającej pomoc społeczną na zasadach zwrotu, określa się sposób oraz termin spłaty zobowiązania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:23
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1143 razy