BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XXIII / 231 / 04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 30.09.2004 r.
w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej
Warmi.04.161.2000
UCHWAŁA Nr XXIII/231/04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.
(Olsztyn, dnia 22 listopada 2004 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 3. Traci moc § 2 Uchwały Nr XVI/120/96 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
STATUT
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.
§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),
2) Uchwały Nr XVI/120/96 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej,
3) Statutu Miasta i Gminy Biała Piska,
4) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Biała Piska.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren działania Miasta i Gminy Biała Piska.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
2. W czasie nieobecności kierownika Ośrodkiem kieruje wyznaczony przez kierownika pracownik Ośrodka.
§ 4. 1. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Biała Piska wydaje kierownik Ośrodka, zgodnie z udzielonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska upoważnieniem.
2. Potrzeby kadrowe Ośrodka ustala kierownik.
§ 5. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin opracowany przez kierownika Ośrodka.
§ 6. Zmiana statutu następuje w trybie jej nadania.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:23
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1129 razy