BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XX / 195 / 04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 30.06.2004 r.
w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskej
Warmi.04.110.1392
UCHWAŁA Nr XX/195/04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej.
(Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t .Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123, zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 364, Dz. U 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Dz. U. Nr 11, poz. 96) i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 zm.: Dz. U. z 1998 Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, Dz. U z 2002 r. Nr 113, poz. 984) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc § 3 Uchwały Nr XXVII/196/2000 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2000 r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK
Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późń. zm.)
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943 z późń. zm.)
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżń. zm.)
4) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Biała Piska.
2. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
3. Pełna nazwa Biblioteki brzmi: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej.
4. Biblioteka posiada osobowość prawną.
§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki jest obiekt przy ul. Sikorskiego 4 w Białej Piskiej.
2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska , a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
3. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej po środku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.
II. Cele i zadania Biblioteki
§ 4. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy.
§ 5. Do szczegółowego zakresu działania Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej, jako głównej biblioteki publicznej należy:
1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym mieście oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4) popularyzacja książek i czytelnictwa.
5) współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6) podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu biblioteki.
§ 6. 1. Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych wynikających z potrzeb środowiska.
III. Organy Biblioteki i jej organizacja.
§ 7. 1. Na czele biblioteki stoi dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy biblioteki, w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno-gospodarczą i finansową. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.
§ 8. W Bibliotece zatrudnia się pracowników o działalności podstawowej oraz obsługi pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor biblioteki.
§ 9. 1. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinny posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie, wymagań kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk.
2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje kultury.
§ 10. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§ 11. 1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a) wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
b) czytelnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora biblioteki.
IV. Majątek i finanse
§ 12. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie biblioteki pochodzą z:
1) rocznej dotacji organizatora,
2) darowizn od osób fizycznych i prawnych,
3) oraz innych źródeł.
§ 13. 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadającej jej zadaniom.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącej do niej majątkiem na zasadach określonych w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych biblioteki.
§ 14. 1. Biblioteka może pobierać opłaty za:
a) nie zwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych,
b) uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt a i b nie może przekraczać kosztów usługi.
§ 15. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy.
V. Postanowienie końcowe
§ 16. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.
2. Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jej uchwalenia.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:23
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1263 razy