BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XVIII / 164 / 04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 28.04.2004 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania
Warmi.04.95.1149
UCHWAŁA Nr XVIII/164/04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.
(Olsztyn, dnia 6 lipca 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851), art. 23 ust. 2 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 202, poz. 1956 i 1958, Nr 228, poz. 2262) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Dotacje z budżetu gminy mogą być udzielane na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z wyjątkiem zadań należących do sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku zwanym dalej "Podmiotami".
§ 2. Ustala się następujący tryb postępowania o udzielenie dotacji:
1) wyznaczenie terminu składania oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji zwanym dalej "ofertami",
2) określenie wzoru oferty,
3) sposobu rozpatrzenia ofert,
4) kryteriów najkorzystniejszej oferty,
5) sposobu informacji zainteresowanych o dokonanym wyborze.
§ 3. 1. Złożone przez Podmioty oferty zawierają:
1) rodzaj i wartość zadania,
2) termin wykonania zadania,
3) specyfikację kosztów realizacji zadania,
4) wysokość wnioskowanej dotacji,
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
2. Podmioty wnioskujące o przyznanie środków na realizacje wyodrębnionego zadania przedstawiają oferty wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantujących wykonanie zadania w sposób obiektywny, oszczędny i terminowy.
§ 4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione złożone po terminie wykluczają Podmiot z postępowania o udzielenie dotacji.
§ 5. Wykaz zadań oraz kwoty dotacji o realizację których mogą się ubiegać Podmioty określone w § 1 określa Rada Miejska w uchwale budżetowej na dany rok.
§ 6. 1. Podmioty ubiegające się o realizację zadania składają oferty do sekretariatu Urzędu.
2. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje burmistrz uwzględniając w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy,
2) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych Podmiotom, o których mowa w § 1,
3) ocenę możliwości realizacji zadania przez Podmiot przy uwzględnieniu informacji zawartych w ofercie,
4) analizę wykonania zadań zleconych podmiotom w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.
3. Podmioty, których oferty zostały odrzucone zostają pisemnie poinformowane o odmowie przyznania dotacji.
§ 7. 1. Warunkiem zlecenia realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy z Podmiotem.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,
3) określenie czasu jego realizacji,
4) określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu jej przekazania,
5) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,
6) zobowiązanie Podmiotu do poddania się w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia o kontroli przeprowadzanej przez osobę upoważnioną przez burmistrza.
3. Rozliczenie dotacji następuje w terminie nie później niż 30 dni po realizacji zadania.
4. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystanie dotacji winno zawierać:
1) sprawozdanie z wykonania według określonego wzoru ustalonego w załączniku do umowy,
2) kserokopie opisanych rachunków i faktur vat dotyczących wydatków Podmiotu faktycznie poniesionych na realizację zadania,
3) oświadczenie Podmiotu o wydatkowaniu dotacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zwrot kwoty dotacji w wypadku częściowego niewykonania zadania następuje w terminie nie później niż 14 dni po realizacji zadania na rachunek Urzędu Miasta i Gminy, w przypadku niezachowania terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe od dnia przekazania dotacji.
6. Zwrot kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Podmiot przekazuje w terminie 14 od dnia rozliczenia przez Urząd. W przypadku niezachowania terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe od dnia ustalenia nieprawidłowego wydatkowania środków.
§ 8. Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmowania ofert, przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania prowadzą odpowiedzialni pracownicy.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XVIII(134)99 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zasad współdziałania Gminy z podmiotami realizującymi zadania Gminy oraz zasad z tytułu przyznawania dotacji i Uchwała Nr XXVIII/207/2000 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/134/99 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad współdziałania Gminy z podmiotami realizującymi zadania Gminy oraz zasad z tytułu przyznawania dotacji.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:24
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1175 razy