BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XVIII / 167 / 04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 28.04.2004 r.
w sprawie: nadania Statutu Samorządowi Osiedla Nr 2 w Białej Piskiej
Warmi.04.95.1152
UCHWAŁA Nr XVIII/167/04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Samorządowi Osiedla Nr 2 w Białej Piskiej.
(Olsztyn, dnia 6 lipca 2004 r.)
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Samorządowi Osiedla Nr 2 w Białej Piskiej w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr V(36)99 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Mieszkańców Miasta i Wsi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
STATUT OSIEDLA Nr 2 w BIAŁEJ PISKIEJ.
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Osiedle Nr 2 w Białej Piskiej jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Biała Piska.
2. Mieszkańcy osiedla tworzą z mocy niniejszego statutu wspólnotę samorządową osiedla.
3. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o osiedlu należy przez to rozumieć osiedlową wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.
§ 2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. 1. Odrębność obszaru osiedla określa jego numer i nazwa wraz z wykazem ulic przynależnych do tego obszaru osiedla.
2. W skład obszaru Osiedla Nr 2 wchodzą następujące ulice: Stefana Batorego, Cicha, Kajki, Konopnickiej, Mazurska, Moniuszki, Ogrodowa, Plac Adama Mickiewicza, Polna, Różana, Słoneczna, Targowa, Wiśniowa, Witosa.
§ 4. Osiedle reprezentuje swoich mieszkańców wobec organów i jednostek organizacyjnych Gminy.
Rozdział II
Zakres działania i zadania samorządu osiedla.
§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania samorządu osiedla jest dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców osiedla, reprezentowanie ich interesów na zewnątrz, współpraca z organami samorządowymi Gminy Biała Piska oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.
§ 6. Do zakresu działania samorządu osiedla należą sprawy o znaczeniu publicznym nie zastrzeżone ustawami, Statutem Miasta i Gminy Biała Piska oraz uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów.
§ 7. Do zadań osiedla należy:
1) opiniowanie:
a) projektów aktów prawa miejscowego, o ile dotyczą danej społeczności osiedlowej, np. regulaminów targowisk, parkingów (z wyjątkiem przepisów porządkowych, wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska w przypadkach nie cierpiących zwłoki),
b) planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących terenu danego osiedla,
c) inwestycji komunikacyjnych oraz rozwiązań ruchu komunikacji miejskiej,
d) projektów i lokalizacji obiektów, zwłaszcza w dziedzinie handlu, usług, małej architektury i podstawowej infrastruktury osiedla,
e) związanych z zakładaniem, likwidacją oraz funkcjonowaniem przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowo - wychowawczych i placówek służby zdrowia,
f) związanych z zakładaniem i działalnością instytucji kultury oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych,
2) współpraca z policją i służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla,
3) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla, zwłaszcza oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi,
4) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego (w szczególności w zakresie budowy ciągów wodno- kanalizacyjnych, utrzymania porządku i czystości oraz ochrony zieleni),
5) współpraca z właścicielami i zarządcami budynków na terenie osiedla,
6) współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego i pomoc przy organizowaniu ich spotkań z mieszkańcami osiedla,
7) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji społecznych,
8) realizacja zadań przejętych od gminy i gospodarowanie przekazanym mieniem,
9) wspieranie i stymulowanie pomocy społecznej, w tym informowanie MGOPS o konieczności udzielenia pomocy społecznej.
§ 8. 1. Opinie, o których mowa w § 7 wydawane są w formie uchwał rady osiedla w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku, (chyba, że rada osiedla zwróci się z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie tego terminu o dodatkowe 7 dni). Jeżeli jednak rada osiedla nie wyrazi swojej opinii to uznaje się, że nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia i wniosek jest akceptowany w wersji przedstawionej przez organ Gminy.
2. Wnioski i opinie kierowane do organów administracji nie wiążą organów gminy i są traktowane jako wyrażone w imieniu społeczności lokalnej.
§ 9. 1. W celu utrzymania stałej łączności z mieszkańcami rada osiedla może organizować dyżury swoich członków. Rada Osiedla może w uchwale określić inną formę utrzymywania stałej łączności z mieszkańcami.
2. Wnioski z dyżurów są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu zarządu lub rady osiedla.
3. Wnioski są ewidencjonowane. O sposobie ich załatwienia powiadamia się zainteresowaną osobę.
§ 10. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości osiedla następuje w drodze współdziałania międzyosiedlowego oraz współdziałania z organami gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
§ 11. 1. Osiedle może prowadzić doraźną działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
2. Podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1 wymaga zgody Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska. W przypadku braku zgody, sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę Miejską.
§ 12. 1. Na wniosek samorządu osiedla lub za jego zgodą gmina może przekazać osiedlu realizację zadań własnych, za wyjątkiem zadań zastrzeżonych ustawami do wyłącznej kompetencji właściwych organów gminy.
2. Decyzja taka podejmowana jest odrębną uchwałą Rady Miejskiej na podstawie szczegółowego porozumienia pomiędzy stronami.
§ 13. Porozumienie, o którym mowa w § 12 powinno zawierać:
1) rodzaj i zakres przekazywanych zadań,
2) sposób ich realizacji i kontrola,
3) sposób i źródła finansowania,
4) czas trwania i sposób rozwiązywania porozumienia,
5) sposób zarządzania i korzystania z mienia komunalnego w przypadku, gdy realizacja zadań wymaga przekazania mienia.
Rozdział III
Organy osiedla.
§ 14. Organami osiedla są:
1) rada osiedla,
2) zarząd osiedla.
§ 15. Rada osiedla jest organem uchwałodawczym i kontrolnym w osiedlu.
§ 16. 1. Kadencja rady osiedla trwa 4 lata od dnia wyboru.
2. Zasady i tryb wyboru rady osiedla zostały określone w Rozdziale VI.
§ 17. Liczba członków rady osiedla zgodnie z art. 17 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynosi 15 członków.
§ 18. 1. Do właściwości rady osiedla należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania osiedla, a w szczególności:
1) wybór i odwoływanie przewodniczącego rady osiedla,
2) wybór i odwoływanie zarządu osiedla, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności i dokonywanie okresowych ocen zarządu osiedla,
3) zwoływanie zebrań mieszkańców osiedla co najmniej raz w roku,
4) wyrażanie opinii w sprawach, o których mowa w § 6 pkt 1,
5) występowanie z wnioskami,
6) uchwalanie planów pracy rady osiedla,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przejęcia zadań od organów gminy,
8) opracowywanie projektu statutu osiedla przedstawianie go Radzie Miejskiej do zatwierdzenia,
9) występowanie do Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie użyteczności publicznej,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji rady osiedla.
2. Rada osiedla może - w określonym zakresie- upoważnić zarząd osiedla do wydawania opinii i składania wniosków.
3. Do realizacji funkcji kontrolnych w osiedlu rada osiedla powołuje komisję rewizyjną w składzie 3 osób oraz określa jej zadania i sposób ich realizacji.
§ 19. 1. Rada osiedla obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Na wniosek zarządu osiedla lub 1/4 statutowego składu rady osiedla przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie rady osiedla w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
§ 20. Uchwały rady osiedla zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady w głosowaniu jawnym , chyba, że inny przepis niniejszego statutu stanowi inaczej.
§ 21. 1. Z posiedzenia rady osiedla sporządza się protokół.
2. Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów.
§ 22. Członkowie rady osiedla pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 23. Członkowie rady osiedla obowiązani są brać udział w pracach rady osiedla oraz w pracach organów gminy, do których zostali przez radę osiedla desygnowani.
§ 24. Członek rady osiedla ma obowiązek wyłączyć się od udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której stroną jest on sam, jego krewni i powinowaci drugiego stopnia włącznie, a także jeżeli okoliczności sprawy świadczą o tym, że jest on osobiście zainteresowany jej rozstrzygnięciem.
§ 25. 1. Organem wykonawczym samorządu osiedla jest 7 osobowy zarząd osiedla, wybierany przez radę osiedla spośród swoich członków.
2. W skład zarządu osiedla wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członkowie.
3. Przewodniczącego rady osiedla i zarządu osiedla wybiera się w oddzielnym tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów statutowego składu rady.
4. Zastępcę przewodniczącego oraz pozostałych członków zarządu wybiera rada osiedla w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na wniosek przewodniczącego rady osiedla.
5. Rada osiedla może odwołać zarząd, przewodniczącego zarządu, zarząd za wyjątkiem przewodniczącego lub poszczególnych członków zarządu, jeżeli ich działalność naraża na szkodę interesy osiedla lub jest sprzeczna z prawem.
6. Odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów statutowego składu rady osiedla, po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnym posiedzeniu, po posiedzeniu, na którym złożono wniosek o odwołanie.
7. W razie odwołania całego składu zarządu, rada osiedla wybiera w ciągu jednego miesiąca nowy zarząd osiedla. Do czasu wyboru nowego zarządu, rada osiedla może powierzyć dotychczasowemu zarządowi wykonywanie obowiązków.
8. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie, rada osiedla podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji.
§ 26. Po upływie kadencji rady osiedla, zarząd działa do dnia wyboru nowego zarządu.
§ 27. 1. Zarząd osiedla wykonuje uchwały rady osiedla i zadania samorządu osiedla określone niniejszym statutem oraz innymi przepisami prawa w przerwach między posiedzeniami rady osiedla. Za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady osiedla.
2. Do zadań zarządu osiedla należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady osiedla,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowania środkami finansowymi przyznanymi osiedlu przez Radę Miejską oraz mieniem przekazanym samorządowi osiedla w zarząd lub użyczenie,
4) wyrażanie opinii oraz składanie wniosków w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla z upoważnienia rady osiedla oraz we wszystkich pozostałych sprawach dotyczących osiedla.
§ 28. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez przewodniczącego rady osiedla lub jego zastępcę.
2. Zarząd osiedla podejmuje decyzje kolegialnie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 statutowego składu zarządu.
3. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.
§ 29. 1. Do zadań przewodniczącego osiedla należy:
1) zwoływanie posiedzeń rady osiedla oraz ich prowadzenie,
2) reprezentowanie samorządu osiedla wobec organów gminy oraz na zewnątrz,
3) organizowanie i koordynowanie prac rady osiedla,
4) kierowanie realizacją uchwał rady osiedla w odniesieniu od osiedla,
5) podpisywanie uchwał rady osiedla,
6) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę życia społeczności osiedlowej,
7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców osiedla wymagają przepisy prawa,
8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie.
2. Przewodniczący rady osiedla bierze udział w sesjach i pracach komisji Rady Miejskiej na zasadach określonych w Statucie Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 30. Do zadań przewodniczącego Zarządu Osiedla należy:
1) organizowanie i koordynowanie prac zarządu osiedla,
2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,
3) podpisywanie uchwał zarządu osiedla,
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę życia społeczności osiedlowej,
5) zwoływanie posiedzeń zarządu osiedla i ich prowadzenie.
Rozdział IV
Mienie osiedla.
§ 31. Osiedle może gospodarować przekazanymi samorządowi osiedla składnikami mienia komunalnego, na które składają się:
1) lokal, będący siedzibą organów osiedla przekazany przez Burmistrza Miasta i Gminy w użyczenie,
2) nieruchomości, które mogą być w szczególnie uzasadnionych społecznie przypadkach przekazane w zwykły zarząd,
3) inne składniki mienia komunalnego stanowiące wyposażenie siedziby organów samorządu osiedla.
§ 32. 1. Samorząd osiedla gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu,
2. Przekazanego mienia nie wolno odstępować osobom trzecim bez zgody Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
3. Po upływie kadencji zarząd osiedla obowiązany jest rozliczyć się z przekazanego mienia protokołem zdawczo-odbiorczym,
4. Zarząd osiedla ponosi odpowiedzialność za szkody w przekazanym samorządowi osiedla mieniu komunalnym.
5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 4 oznacza:
1) wyrządzenie szkody z winy umyślnej nakłada na Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska obowiązek wyegzekwowania jej od sprawcy.
Rozdział V
Współpraca samorządu osiedla i samorządu Gminy Biała Piska oraz nadzór nad działalnością osiedla.
§ 33. 1. Osiedle jako jednostką pomocniczą Gminy Biała Piska prowadzi ścisłą i bieżącą współpracę z organami gminy. Współpraca ta jest warunkiem koniecznym istnienia i rozwoju demokracji i samorządności lokalnej.
2. Zachowując określoną niniejszym statutem samodzielność i autonomię samorząd osiedla jest podstawowym ciałem opiniodawczym i doradczym Rady Miejskiej we wszystkich sprawach dotyczących obszaru działania osiedla.
§ 34. Miasto i Gmina Biała Piska zobowiązana jest udzielić pomocy i wsparcia lokalnym - osiedlowym inicjatywom społecznym, a w szczególności:
1) udzielić organizacyjnej i merytorycznej pomocy grupom inicjującym samorządność osiedlową,
2) współpracować z organami osiedla w zakresie bieżącej informacji dotyczącej żywotnych spraw osiedla, zapraszać przedstawicieli samorządu osiedla na posiedzenia organów gminy jeżeli jest rozpatrywana sprawa istotna dla mieszkańców osiedla,
3) rozpatrywać wszystkie merytorycznie uzasadnione wnioski i postulaty samorządu osiedla.
§ 35. 1. Bieżąca współpraca samorządu osiedla i Gminy realizowana powinna być w pierwszej kolejności poprzez radnych z okręgu wyborczego, na obszarze którego działa samorząd osiedla.
2. Rada Miejska współpracuje z samorządem osiedla poprzez Komisję Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
3. Obsługę biurową kontaktów samorządu osiedla z Radą Miejską prowadzi Biuro Rady Miejskiej.
§ 36. Nadzór i kontrola nad działalnością organów osiedla sprawowane są przez Gminę na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 37. 1. Uchwały organów osiedla przesyłane są wraz z protokołem głosowania w terminie 7 dni do Burmistrza Miasta i Gminy.
2. Uchwała organu osiedla sprzeczna z prawem jest nieważna.
§ 38. 1. Burmistrz Miasta i Gminy może zwołać nadzwyczajne posiedzenie rady osiedla przedstawiając porządek obrad.
2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1 prowadzi Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona.
§ 39. Samorząd osiedla składa pisemne sprawozdanie z rocznej działalności rady osiedla nie później niż do końca stycznia następnego roku. Sprawozdanie składane Burmistrzowi Miasta i Gminy przedstawiane jest Komisji Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
§ 40. W razie powtarzającego się naruszenia przez organy osiedla uchwał organów lub innych przepisów prawa Rada Miejska po uprzednim przedstawieniu zarzutów i wezwaniu do niezwłocznej poprawy sytuacji może rozwiązać organy osiedla przed upływem kadencji.
Rozdział VI
Zarządzenie wyborów i czynności przygotowawcze.
§ 41. 1. Wybory do rady osiedla zarządza Burmistrz.
2. Pierwsze wybory odbywają się nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały o powołaniu osiedla jako jednostki pomocniczej gminy.
3. Kolejne wybory do rady osiedla odbywają się nie później niż na jeden miesiąc przed upływem kadencji poprzedniej rady osiedla.
4. W przypadku przedłużenia lub skrócenia przez Radę Miejską kadencji organów osiedla lub ich rozwiązania przed upływem kadencji, ponowne wybory powinny być przeprowadzone nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia upływu kadencji określonego w uchwale Rady Miejskiej.
5. Uchwała o zarządzeniu wyborów do rady osiedla podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
§ 42. 1. Burmistrz Miasta i Gminy może w swoim imieniu wyznaczyć osoby do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli.
2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Burmistrz lub wskazana przez niego osoba oraz pracownicy Urzędu, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem zebrania.
3. Czynności związane z przygotowaniem zebrań wyborczych obejmują:
a) sprawdzenie istnienia merytorycznych i formalnych podstaw do wyboru samorządu osiedla zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy,
b) podział na rejony wyborcze, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na liczbę mieszkańców w osiedlu lub specyfikę demograficzną - przestrzenną osiedla,
c) określenie kalendarza wyborczego,
d) powiadomienie mieszkańców o terminach zebrań wyborczych oraz ich zwoływanie,
e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów,
f) rozpatrywanie protestów wyborczych,
g) ogłaszanie wyników wyborów do rad osiedla.
Rozdział VII
Zebrania wyborcze.
§ 43. Wyboru rad osiedla dokonuje się na zebraniach wyborczych, które odbywają się w osiedlu lub w rejonach wyborczych.
§ 44. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom osiedla, którym przysługuje takie prawo, zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin.
§ 45. Wybory do samorządu osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Wybór członka rady osiedla następuje zwykłą większością głosów.
§ 46. 1. Miejsce i termin zebrania wyborczego ustala się w taki sposób aby było najdogodniejsze dla mieszkańców osiedla.
2. O terminie i miejscu zebrania wyborczego zawiadamia się mieszkańców na 7 dni przed zebraniem wyborczym.
3. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym następuje poprzez wywieszenie w miejscach publicznych i najczęściej uczęszczanych na osiedlu oraz w inny skuteczny sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 47. Celem zebrania wyborczego jest:
1) zapoznanie mieszkańców osiedla z zadaniami i celami działania samorządu osiedla,
2) zapoznanie mieszkańców osiedla z zasadami wyborów do samorządu osiedla oraz statutem osiedla,
3) zgłaszanie kandydatów do rady osiedla,
4) przeprowadzenie wyborów.
§ 48. 1. Zebranie uważa się za prawomocne, przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców osiedla.
2. W razie braku quorum, o którym mowa w ust. 1 zebranie należy powtórzyć w drugim terminie, na którym wybory odbywają się niezależnie od liczby uczestników.
3. Jeżeli wybór rady osiedla w trybie określonym w ust. 1-2 okaże się niemożliwy ponownych wyborów w danej kadencji z inicjatywy Burmistrza nie przeprowadza się.
§ 49. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zebrania oraz protokolant.
§ 50. 1. Kandydatów na członków rady osiedla zgłasza się na zebraniu wyborczym.
2. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy inicjatywnej mieszkańców osiedla, organizacji społecznych i instytucji działających na obszarze osiedla.
3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie i dokonać autoprezentacji.
4. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
§ 5. 1. Po zgłoszeniu kandydatów dokonuje się w głosowaniu jawnym wyboru trzyosobowej komisji skrutacyjnej, która przed przystąpieniem do głosowania sprawdza prawidłowość sporządzenia kart do głosowania, rozdaje karty do głosowania, przeprowadza tajne głosowanie, oblicza głosy i ogłasza wyniki głosowania.
§ 52. 1. W akcie głosowania mogą uczestniczyć wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym stale zamieszkali na terenie osiedla mieszkańcy. W razie wątpliwości rozstrzyga wpis w dowodzie osobistym lub w innym dokumencie tożsamości.
2. Przed głosowaniem, obecni na zebraniu wyborczym mieszkańcy wpisują się na listę obecności z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Lista stanowi podstawę do ustalenia quorum i uznania prawomocności zebrania wyborczego.
§ 53. 1. Karta do głosowania obejmuje:
1) przedmiot i datę przeprowadzenia głosowania,
2) nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym,
3) pouczenie o sposobie głosowania.
2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie oraz powinna być opatrzona pieczęcią Urzędu.
§ 54. Na karcie do głosowania głosujący skreślają z listy kandydatów co najmniej tyle nazwisk, ilu kandydatów zgłoszono ponad liczbę miejsc mandatowych. Skreślenie mniejszej liczby nazwisk powoduje nieważność głosu.
§ 55. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów (protokół komisji skrutacyjnej, karty do głosowania) komisja skrutacyjna przekazuje pracownikowi przewodniczącemu zebrania.
§ 56. Wyniki wyborów do rady osiedla ogłasza się w osiedlu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 57. 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady osiedla zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników wyborów w osiedlu.
2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1 prowadzi do chwili wyboru przewodniczącego rady osiedla Burmistrz lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
Rozdział VIII
Ważność wyborów.
§ 58. 1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów do rady osiedla każdy mieszkaniec osiedla mający czynne prawo wyborcze może wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszono postanowienia niniejszego statutu.
2. Protest rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub jego uwzględnieniu.
3. W razie uwzględnienia protestu Burmistrz unieważnia wybory do rady osiedla i zarządza w ciągu jednego miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory do rady osiedla na zasadach określonych niniejszym statutem.
Rozdział IX
Wygaśnięcie mandatu członka rady osiedla i wybory uzupełniające.
§ 59. 1. Wygaśnięcie mandatu członka rady osiedla następuje wskutek:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) utraty prawa wybieralności,
4) zmiany w podziale miasta na osiedla powodującej wygaśnięcie mandatów członków danej rady osiedla,
5) skrócenia kadencji rady osiedla,
6) rozwiązania organów rady osiedla przed upływem kadencji,
7) długotrwałego (powyżej 6 miesięcy) nie uczestniczenia w pracach rady osiedla.
2. O wygaśnięciu mandatów w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 rada osiedla zawiadamia Burmistrza.
3. W razie wygaśnięcia mandatu członka rady osiedla, rada stwierdzając wygaśnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność zamieszczenia kandydata na liście.
4. W przypadku wyczerpania się listy osób kandydujących do rady osiedla, Burmistrz zarządza, wybory uzupełniające, jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów skład rady osiedla zmniejszy się co najmniej o 20 %.
5. Wybory uzupełniające przeprowadza się w ciągu miesiąca od dnia podjęcia przez Burmistrza zarządzenia w sprawie wyborów.
Rozdział X
Przepisy końcowe.
§ 60. Koszty związane z wyborami pokrywa się z budżetu gminy z wyłączeniem kosztów związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez nich kampanią wyborczą.
§ 61. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2002. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. W przypadkach spornych interpretacja statutu należy do Burmistrza.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:24
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1180 razy