BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XVI / 158 / 04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 26.02.2004 r.
w sprawie: zasad korzystania z obiektów i placówek oświatowych, sposobu ustalenia opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska uprawnienia o stanowieniu ich wysokości
Warmi.04.51.636
UCHWAŁA Nr XVI/158/04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska uprawnienia o stanowieniu ich wysokości.
(Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2004 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz. 1568) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Zasady korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała Piska dotyczą pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń tj. wykraczających poza zadania określone w statutach szkół i placówek oświatowych, w szczególności:
1) sal gimnastycznych,
2) pracowni komputerowych,
3) stołówek,
4) autobusu szkolnego,
5) innych pomieszczeń użytkowych.
§ 2. 1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:
a) mieszkańcom Gminy Biała Piska i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej,
b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.
2. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora placówki oświatowej.
§ 3. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne.
2. Środki uzyskane z tytułu odpłatności za korzystanie z urządzeń i obiektów wymienionych w § 1 stanowią dochód środka specjalnego utworzonego odrębnymi uchwałami przy poszczególnych jednostkach.
3. Burmistrz w drodze zarządzeń ustali:
a) zwolnienia podmiotowe z ponoszenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń wymienionych w § 1,
b) wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń wymienionych w § 1 na wniosek dyrektora szkoły i Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych na podstawie kalkulacji kosztów związanych z utrzymaniem obiektu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:20
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1194 razy