BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr III/12/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 18 grudnia 2002 r.
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 19991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Podatek od środków transportowych od samochodu ciężarowego wynosi rocznie:
1) o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 410 zł;
2) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 610 zł;
3) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 760 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą rocznie:


Liczba osi, dopuszczalna masa STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
całkowita
(w tonach)

nie mniej niżmniej niż Oś jezdna(osie jezdnie z zawieszeniem inne systemy zawieszenia osi
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym jezdnych
za równoważne

1. 2. 3. 4.

DWIE OSIE I MNIEJ

12 13 510 zł. 530 zł.

13 14 610 zł. 630 zł.

14 15 720 zł. 740 zł.

15 i więcej 780 zł. 1.130 zł.

TRZY OSIE

12 17 510 zł. 610 zł,

17 19 610 zł. 720 zł.

19 21 680 zł. 780 zł.

21 23 720 zł. 900 zł.

23 25 900 zł. 1.430 zł.

25 i więcej 910 zł. 1.440 zł.

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12 25 820 zł. 880 zł.

25 27 880 zł. 940 zł.

27 29 940 zł. 1.480 zł.

29 31 1.470 zł. 2.250 zł.

31 i więcej 1.480 zł. 2.260 zł.


3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą stawka podatku od środków transportowych wynosi rocznie :
1) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 920 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie :


Liczba osi, Dopuszczalna masa STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
całkowita zespołu pojazdów, ciągnik
siodłowy wy plus naczepa ciągnik
balastowy plus przyczepa
(w tonach)

nie mniej niż mniej niż Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem inne systemy zawieszenia osi
pneumatycznym lub zawieszeniem jezdnych
uznanym za równoważne

1. 2. 3. 4.

DWIE OSIE I MNIEJ

12 18 610 zł. 720 zł.

18 25 720 zł. 820 zł.

25 31 820 zł. 920 zł.

31 i więcej 1.270 zł. 1.740 zł.

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 40 1.120 zł. 1.530 zł.

40 i więcej 1.530 zł. 2.260 zł.


5. Od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton stawka podatku wynosi rocznie - 250 zł.
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą rocznie :


Liczba osi, dopuszczalna masa całkowita STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
zespołu pojazdów naczepi przyczepa + pojazd
silnikowy
(w tonach)

nie mniej mniej niż Oś jezdna(osie jezdne) z inne systemy zawieszenia
zawieszeniem pneumatycznym lub z osi jezdnych
zawieszeniem uznanym za równoważne

1. 2. 3. 4.

JEDNA OŚ

12 18 210 zł. 310 zł.

18 25 310 zł. 410 zł.

25 i więcej 410 zł. 510 zł.DWIE OSIE

12 28 510 zł. 610 zł.

28 33 610 zł. 820 zł.

33 38 820 zł. 1.230 zł.

38 i więcej 1.020 zł. 1.530 zł.

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 38 820 zł. 920 zł.

38 i więcej 1.020 zł. 1.230 zł.


7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, stawki podatku wynoszą rocznie :
1) mniejszej niż 30 miejsc - 720 zł;
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1330 zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 08:42
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1253 razy