BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XIV / 104 / 03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 11.12.03 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Warmi.04.2.27
UCHWAŁA Nr XIV/104/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
(Olsztyn, dnia 8 stycznia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.: Nr 142. poz. 1591 ze zm:, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/, w związku z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 46, poz. 543, zm.: z 2001 r. Nr 6, poz. 70, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 112/ - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej:
a) wybudowaniem sieci wodociągowej - 10 %,
b) wybudowaniem sieci kanalizacyjnej - 10 %,
c) urządzeniem lub modernizacją drogi - 10 %.
§ 2. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do spraw wszczętych po wejściu w życie tej uchwały.
§ 3. Wartość nieruchomości przed wybudowaniem i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, różnicy jej wartości, określana będzie przez rzeczoznawców majątkowych według stanu i cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:25
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1195 razy