BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XIV / 108 / 03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 11.12.2003 r.
w sprawie: zasad używania herbu Miasta i Gminy Biała Piska
Warmi.04.6.118
UCHWAŁA Nr XIV/108/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zasad używania herbu Miasta i Gminy Biała Piska.
(Olsztyn, dnia 19 stycznia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 6 Statutu Miasta i Gminy Biała Piska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Biała Piska(Dz. U. W. Warm.-Maz. Nr 34, poz. 495) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady używania herbu Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 2. 1. Herb umieszcza się:
1) na budynkach (przy głównym wejściu) siedzib zakładów pracy i jednostek budżetowych oraz podmiotów utworzonych na mocy uchwał Rady Miejskiej,
2) w pomieszczeniach urzędowych, salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych będących własnością Gminy,
3) w pomieszczeniach urzędowych, salach posiedzeń innych instytucji samorządowych, państwowych czy zakładów pracy, mających swoje siedziby zarówno na terenie Miasta Gminy, jak i poza jego granicami, których przedstawiciele otrzymali herb od władz samorządowych Gminy Biała Piska,
4) z okazji publicznych uroczystości miejsko-gminnych w miejscu ich odbywania,
5) w innych miejscach za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy (np. na samochodach OSP, karetkach pogotowia itp.) zakupionych ze środków publicznych miejsko-gminnego samorządu.
2. Dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej gminy może umieszczać herb na terenie zakładu także w innych miejscach niż określone w § 2 ust. 1 pkt 2 dla podkreślenia podniosłego charakteru miejsca lub charakteru uroczystości i świąt lokalnych czy państwowych.
3. Herb ponadto umieszcza się na:
1) drukach urzędowych Burmistrza Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej,
2) pieczęciach, emblematach i innych symbolach władz samorządowych Gminy,
3) wizytówkach: Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Radcy Prawnego Urzędu, dyrektorów (kierowników zakładów i jednostek organizacyjnych Gminy,
4) wizytówkach radnych Rady Miejskiej,
5) oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy.
§ 3. Herb może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych przez Radę Miejską, Urząd Miasta i Gminy oraz za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy przez jednostki organizacyjne Gminy .
§ 4. Herb Miasta i Gminy Biała Piska nie może być wykorzystywany:
1) do promowania i reklamowania usług i towarów handlowych,
2) w kampanii w wyborach powszechnych każdego szczebla prowadzonej przesz komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez kandydatów niezależnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:18
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1316 razy