BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr VII/50/99 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 15 marca 1999 r.
w sprawie: założenia gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 1999 r, publiczne Gimnazjum przy Szkole Podstawowej przy ulicy Kajki w Białej Piskiej, zwane dalej "szkołą".
§ 2. Obwód szkoły obejmuje:
1) Biała Piska - miasto:
- Bełcząc
- Kaliszki
- Komorowo
- Konopki
- Kożuchy Małe
- Oblewo
- Radysy
- Szkody
2) Kumielsk - wieś:
- Cwaliny
- Gruzy
- Guzki
- Jakuby
- Kukły
- Szymki
3) Kowalewo:
- Kózki
- Mikuty
- Długi Kąt
4) Kożuchy:
- Cibory
- Danowo
- Łodygowo
- Pawłocin, Rolki, Swidry
5) Skarżyn - wieś:
- Myśliki
- Rogale
- Włosty
- Wojny
6) Orłowo - wieś:
- Giętkie
- Ruda
- Zabielne
7) Dmusy - wieś:
- Kruszewo
- Lipińskie
- Lisy
§ 3. Organizację szkoły określa niepublikowany statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 10:05
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1292 razy