BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr III/13/02

z dnia: 18 grudnia 2002 r.
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości :
1. Od budynków :
a) mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,26 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej - 10,73 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 pow. użytkowej - 5,06 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,00 zł.
2. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym:
a) gospodarcze - 2,89 zł.
b) garaży - 4,14 zł.
c) letniskowo - rekreacyjnych - 4,14 zł.
d) innych pozostałych - 2,82 zł.
3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy .
4. Od 1 m2 powierzchni gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,39 zł,
b) działki siedliskowej i budowlanej - 0,06 zł,
c) działki letniskowo-rekreacyjnej - 0,06 zł,
d) innych pozostałych - 0,06 zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku :
1) budynki i grunty lub ich części zajęte na cele publiczne przez gminne jednostki budżetowe, instytucje kultury, tworzone przez gminę,
2) hale sportowe,
3) boiska, stadiony, które nie są związane z działalnością gospodarczą.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 08:40
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1344 razy