BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr VII(55)99 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Orłowie
w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Orłowie
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 1999 r. Szkołę Podstawową w Białej Piskiej o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI, zwanej dalej "szkołą".
§ 2. Do obwodu szkoły należą:
Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi MiG w Białej Piskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 10:00
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1233 razy