BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr III/14/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 18 grudnia 2002 r.
w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. nr 56, poz. 679 z późn. zm.), art. 65 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się pobór w formie inkasa należności podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych.
§ 2. Do poboru powyższych należności upoważnia się sołtysów w obrębie ich sołectw.
§ 3. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 15 % zainkasowanej sumy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 08:39
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1276 razy