BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

POROZUMIENIE pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Zbigniewem Babalskim a Zarządem Powiatu w Piszu, reprezentowanym przez Starostę - Marka Konopkę i Wicestarostę - Krzysztofa Rumińskiego

z dnia: 26 maja 1999 r.
w sprawie: realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie wykorzystania dotacji celowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dzieci i młodzieży szkolnej pozbawionej całkowitej lub częściowej opieki rodziców, przebywających w niektórych rodzajach placówek opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej oraz osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku.(1)

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577) w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.)
§ 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski powierza Powiatowi a Powiat przyjmuje do realizacji finansowanie zadania w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
§ 2. 1. Dotacje celowe na zadania określone w § 1 będą przekazywane w okresach miesięcznych na rachunek bankowy Powiatu.
2. Pierwsze uruchomienie dotacji nastąpi po podpisaniu niniejszego porozumienia.
§ 3. 1. (2) Wysokość dotacji, określonej w § 2 porozumienia, ustala się w kwocie 691.000 zł z tego zgodnie z klasyfikacją budżetową na:
- składki opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - (rozdz. 8695 § 07) 1.000 zł,
- składki opłacane za dzieci i młodzież szkolną pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodziców, przebywające w niektórych rodzajach placówek opiekuńczowychowawczych i domach pomocy społecznej - (rozdz. 8524 § 07) 1.000 zł,
- składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - (rozdz. 8524 § 07 ) 689.000 zł
2. Wszelkie zmiany w wysokości dotacji określane będą aneksem do niniejszego porozumienia.
§ 4. Zarząd Powiatu zobowiąże Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu do prowadzenia ewidencji niezbędnej do ustalenia potrzeb finansowych związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, jak również do rozliczenia otrzymanej na ten cel dotacji.
§ 5. Powiat zobowiązany jest do składania Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu półrocznych rozliczeń z wykonania dotacji, wg wzoru ustalonego w załączniku Nr 1 do Porozumienia.
§ 6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski sprawować będzie nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji celowej zgodnie z § 5 oraz poprzez: przeprowadzanie okresowych kontroli, prawo żądania dostarczenia comiesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej do dnia 10 następnego miesiąca, prawo żądania dostarczenia stosownych dokumentów w terminie 5 dni.
§ 7. Niewykorzystana dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podlega zwrotowi na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie NBP O/Okr. Olsztyn nr 10101397-3290-223-0 w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, zgodnie z przepisami art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 z 1998 r., poz. 1014).
§ 8. Do spraw nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy prawa właściwe dla spraw objętych Porozumieniem.
§ 9. Zmiana warunków i uzupełnienie Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. Niniejsze Porozumienie obowiązuje od 1 stycznia 1999 r. na czas nieokreślony.
§ 11. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zastrzega sobie prawo rozwiązania Porozumienia za miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 13. Niniejsze Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Pieczęć nagłówkowa ops
ZAŁĄCZNIK nr 1
Rozliczenie półroczne z wykorzystania dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne za okres...................................


Forma świadczeń Ilość osób Liczba Łączna Łączna wartość
obligatoryjnych objętych świadczeń wartość odprowadzanych
pomocą świadczeń w składek na
obligatoryjną poszczególnych ubezpieczenie
formach zdrowotne (7,5 %
x kol.4)

1 2 3 4 5

zasiłki stałe

zasiłki stałe
wyrównawcze

renta socjalna

zasiłki stałe
gwarantowane

RAZEM


Termin składania sprawozdania upływa z dniem 10 miesiąca następnego po upływie półrocza
Miejscowość i data podpis kierownika
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:51
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1327 razy