BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

POROZUMIENIE między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Zarządem Miasta w Białej Piskiej, reprezentowanym przez: Burmistrza i pełnomocnika zarządu

z dnia: 26 maja 1999 r.
w sprawie: realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie wykorzystania dotacji celowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 91 z 1998 r. poz. 577) w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§ 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski powierza Miastu a Miasto przyjmuje do realizacji finansowanie zadania w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
§ 2. 1. Dotacje celowe na zadania określone w § 1 będą przekazywane w okresach miesięcznych na rachunek bankowy Miasta.
2. Pierwsze uruchomienie dotacji nastąpi po podpisaniu niniejszego porozumienia.
§ 3. 1. (1) Wysokość dotacji, określonej w § 2 porozumienia ustala się w kwocie 28.129 zł.
2. Wszelkie zmiany w wysokości dotacji określane będą aneksem do niniejszego porozumienia.
§ 4. Zarząd Miasta zobowiąże Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej, do prowadzenia ewidencji niezbędnej do ustalenia potrzeb finansowych związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, jak również do rozliczenia otrzymanej na ten cel dotacji.
§ 5. Miasto zobowiązane jest do składania Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu półrocznych rozliczeń z wykonania dotacji, wg wzoru ustalonego w załączniku Nr 1 do Porozumienia.
§ 6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski sprawować będzie nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji celowej zgodnie z § 5 oraz poprzez: przeprowadzanie okresowych kontroli, prawo żądania dostarczenia comiesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej do dnia 10 następnego miesiąca, prawo żądania dostarczenia stosownych dokumentów w terminie 5 dni.
§ 7. Niewykorzystana dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podlega zwrotowi na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie NBP O/Okr. Olsztyn nr 10101397-3290-223-0 w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, zgodnie z przepisami art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 z 1998 r., poz. 1014).
§ 8. Do spraw nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy prawa właściwe dla spraw objętych Porozumieniem.
§ 9. Zmiana warunków i uzupełnienie Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. Niniejsze Porozumienie obowiązuje od 1 stycznia 1999 r. na czas nieokreślony.
§ 11. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zastrzega sobie prawo rozwiązania Porozumienia za miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 13. Niniejsze Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Pieczęć
nagłówkowa ops
Rozliczenie półroczne z wykorzystania dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne za okres...................................


Forma świadczeń Ilość osób Liczba Łączna wartość Łączna wartość
obligatoryjnych objętych pomocą świadczeń świadczeń w odprowadzanych
obligatoryjną poszczególnych składek na
formach ubezpieczenie
zdrowotne (7,5%
x kol.4)

1 2 3 4 5

zasiłki stałe

zasiłki stałe
wyrównawcze

renta socjalna

zasiłki stałe
gwarantowane

RAZEM


Termin składania sprawozdania upływa z dniem 10 miesiąca następnego po upływie półrocza
Miejscowość i data podpis kierownika
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:50
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1311 razy