BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XV/251/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 17 kwietnia 2000 r.
w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. b oraz art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.) w związku z art. 42 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady gospodarowania mieniem Województwa WarmińskoMazurskiego, zwane dalej "zasadami", stanowiące załącznik do uchwały z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata reguluje uchwała Sejmiku WarmińskoMazurskiego Nr XV/250/00 z dnia 17 kwietnia 2000 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa WarmińskoMazurskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Zasady określają wykonywanie praw majątkowych Województwa przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz przez wojewódzkie osoby prawne.
§ 2. Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:
1) mieniu województwa - należy przez to rozumieć własność i inne prawa majątkowe przysługujące Województwu Warmińsko - Mazurskiemu i wojewódzkim osobom prawnym,
2) wojewódzkim zasobie nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które nie zostały oddane w:
a) użytkowanie wieczyste,
b) trwały zarząd,
c) użytkowanie,
3) Zarządzie Województwa - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
4) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego nie posiadającą osobowości prawnej,
5) wojewódzkiej osobie prawnej - należy przez to rozumieć osobę prawną powołaną lub utworzoną przez Sejmik Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
§ 3. W gospodarowaniu mieniem województwa obowiązuje zasada zachowania szczególnej staranności, dysponowania zgodnie z przeznaczeniem mienia oraz jego ochrony.
§ 4. 1. Zarząd Województwa:
1) wydzierżawia lub wynajmuje i obciąża nieruchomości na okres do trzech lat,
2) wydzierżawia lub wynajmuje lokale,
- pozostających w wojewódzkim zasobie nieruchomości.
2. Gospodarowanie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się w drodze przetargu, organizowanego w trybie określonym przez Zarząd Województwa, z zastrzeżeniem ust.3.
3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Zarząd Województwa może odstąpić od przetargu, po zasięgnięciu opinii Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
II Ewidencjonowanie mienia.
§ 5. 1. Zarząd. Województwa prowadzi ewidencję nieruchomości stanowiących mienie województwa.
2. Ewidencja nieruchomości prowadzona jest dla:
1) gruntów,
2) budynków, budowli i lokali stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
§ 6. Dla prowadzenia ewidencji, o której mowa w § 5 stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
§ 7. 1. Jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne sporządzają oraz przedkładają Zarządowi Województwa corocznie, w terminie do dnia 30 września:
1) dane dotyczące praw majątkowych, w tym w szczególności: własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych,
2) wykaz wierzytelności i długów, udziałów w spółkach oraz akcji.
2. Do ewidencjonowania mienia ruchomego oraz innych praw majątkowych przez jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne stosuje się odpowiednie przepisy o rachunkowości.
III Gospodarowanie nieruchomościami województwa przez jednostki organizacyjne.
§ 8. Nieruchomości Województwa:
1) przekazywane są w trwały zarząd na rzecz wojewódzkich jednostek organizacyjnych w celu wyposażenia ich w majątek nieruchomy w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich działalności statutowej,
2) mogą być tym jednostkom oddane w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie na inne cele, uzgodnione z Zarządem Województwa.
§ 9. Zgody Zarządu Województwa wymaga:
1) oddanie przez jednostkę organizacyjną nieruchomości, jej części lub poszczególnych lokali w najem lub dzierżawę jeżeli czas trwania umowy przekracza trzy miesiące w roku kalendarzowym,
2) użyczenie przez jednostkę organizacyjną nieruchomości, jej części lub poszczególnych lokali.
§ 10. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do:
1) prowadzenia ewidencji zawartych umów oraz przedstawiania Zarządowi Województwa półrocznych sprawozdań dotyczących zawartych umów najmu, dzierżawy lub użyczenia z wyszczególnieniem:
a) podmiotów, z którymi zawarto umowy,
b) powierzchni wynajętej, wydzierżawionej lub użyczonej,
c) okresu trwania umowy,
d) osiągniętych dochodów,
2) podejmowania działań w zakresie dochodzenia roszczeń ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia wobec dłużników.
§ 11. 1. Nieruchomości będące w trwałym zarządzie nie mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi bez zgody Zarządu Województwa.
2. Zbycie ograniczonego prawa rzeczowego należy do Zarządu Województwa.
IV Gospodarowanie nieruchomościami województwa przez wojewódzkie osoby prawne.
§ 12. 1. Wojewódzkie osoby prawne, z zastrzeżeniem ust. 2, otrzymują nieodpłatnie nieruchomości Województwa:
1) na własność,
2) w użytkowanie wieczyste.
2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego, dla których funkcję podmiotu, który utworzył zakład, pełni Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego, zwane dalej " zakładami opieki zdrowotnej" otrzymują nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
§ 13. (1) Zbycie, wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości lub jej części oraz lokalu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na okres dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Zarządu.
§ 14. Wojewódzka osoba prawna może zrzec się własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jedynie na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego za zgodą Zarządu Województwa.
V Gospodarowanie mieniem ruchomym przez jednostki organizacyjne oraz zakłady opieki zdrowotnej.
§ 15. Mieniem ruchomym, w które jednostka organizacyjna została wyposażona oraz mieniem nabytym, zarządza kierownik jednostki.
§ 16. 1. Zarząd Województwa określa:
1) zasady zakupu lub przyjęcia darowizny, aparatury i sprzętu medycznego przez zakłady opieki zdrowotnej,
2) przeznaczenie i standard aparatury, sprzętu medycznego, który może nabyć zakład opieki zdrowotnej.
§ 17. 1. Sprzedaż oraz darowizna rzeczy ruchomej stanowiącej składnik majątku trwałego, wymaga zgody Zarządu Województwa.
2. Sprzedaż rzeczy ruchomej stanowiącej składnik majątku trwałego, odbywa się w drodze przetargu, organizowanego przez kierownika jednostki.
3. (2) Wynajęcie lub wydzierżawienie rzeczy ruchomej, stanowiącej składnik majątku trwałego o wartości powyżej 3.000 EURO wymaga zgody Zarządu.
4. (3) Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zawartych umów oraz przedstawiania Zarządowi Województwa półrocznych sprawozdań dotyczących zawartych umów najmu lub dzierżawy rzeczy ruchomych stanowiących składnik majątku trwałego.
§ 18. Kierownicy jednostek organizacyjnych bez odrębnego pełnomocnictwa Zarządu Województwa nie mogą obciążać składników majątku trwałego ograniczonymi prawami rzeczowymi.
VI (skreślony)( )
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:46
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2406 razy