BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr 142 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 30 czerwca 2000 r.
w sprawie: ustalenia warunków jakie powinny spełniać składnice złomu upoważnione do wydawania zaświadczeń o przyjęciu pojazdu do kasacji, wyznaczone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577 - z późniejszymi zmianami) oraz art. 79 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 - z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje.
§ 1. Ustalam nieprzekraczalną ilość wyznaczonych składnic złomu upoważnionych do wydawania zaświadczeń o przyjęciu pojazdu do kasacji w powiatach województwa warmińsko - mazurskiego jak niżej:
1. w mieście na prawach powiatu Elbląg - 4 składnice,
2. w mieście na prawach powiatu Olsztyn - 4 składnice,
3. w powiecie bartoszyckim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Bartoszyce,
4. w powiecie braniewskim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Braniewo,
5. w powiecie działdowskim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Działdowo,
6. w powiecie elbląskim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Pasłęk,
7. w powiecie ełckim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Ełk,
8. (1) w powiecie giżyckim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Giżycko,
9. w powiecie iławskim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Iława,
10. w powiecie kętrzyńskim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Kętrzyn,
11. w powiecie lidzbarskim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 w mieście Lidzbark Warmiński,
12. w powiecie mrągowskim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Mrągowo,
13. w powiecie nidzickim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Nidzica,
14. w powiecie nowomiejskim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Nowe Miasto Lubawskie,
15. (2) w powiecie oleckim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Olecko,
16. w powiecie olsztyńskim - 4 składnice
- w tym co najmniej po 1 składnicy w miastach Biskupiec i Dobre Miasto,
17. w powiecie ostródzkim - 4 składnice
- w tym co najmniej po 1 składnicy w miastach Morąg i Ostróda,
18. w powiecie piskim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Pisz,
19. w powiecie szczycieńskim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Szczytno.
20.°(3) w powiecie gołdapskim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Gołdap
21.°(4) w powiecie węgorzewskim - 3 składnice
- w tym co najmniej 1 składnica w mieście Węgorzewo.
§ 2. 1. Warunek położenie składnicy w mieście wymienionym w § 1 ust. 3 ¸ 19 uważa się za spełniony, jeśli składnica jest położona w granicach administracyjnych miasta albo w odległości mierzonej wzdłuż drogi dojazdowej nie większej niż 5 km od granicy administracyjnej miasta.
2. Jeśli z miasta wymienionego w § 1 ust. 3 ¸ 19 nie zgłosi się żaden podmiot z wnioskiem o wyznaczenie - zarezerwowanej dla miasta składnicy nie można inaczej rozdysponować.
§ 3. 1. Wyłonienie składnic do wyznaczenia należy dokonywać w drodze rozstrzygnięcia konkursu ofert pisemnych.
2. O konkursie ofert należy powiadomić poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu wojewódzkim i powiadomienie starostów - z prośba o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w punktach rejestracji pojazdów.
3. Konkurs ofert będzie ogłaszany w miarę potrzeb - nie częściej niż raz w roku.
4. Wyznaczenie składnic wyłonionych w konkursie ofert będzie dokonywane w formie zarządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.
§ 4. Wyznaczenie może nastąpić, jeśli składnica spełni poniższe warunki.
1. Prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie gromadzenia i zagospodarowania surowców wtórnych.
2. Spełnia wymagania wynikające z przepisów-prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, ochrony środowiska i innych powszechnie obowiązujących.
3. Właściciel podmiotu gospodarczego nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.
Dotyczy to
- w stosunku do spółek prawa handlowego - członków zarządu,
- w stosunku do przedsiębiorstw państwowych i komunalnych - członków dyrekcji, a jeśli główny księgowy nie jest członkiem dyrekcji - również głównego księgowego,
- w stosunku do spółek prawa cywilnego - współwłaścicieli,
- w stosunku do podmiotów działających na rachunek własny - właścicieli.
4. Osoby reprezentujące składnicę (w tym kierownik) nie były karane za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.
5. Składnica mu bezpośrednie połączenie z drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej, szerokości co najmniej 5,5 m.
6. Długość dojazdu od drogi publicznej do bramy składnicy nie może przekraczać 0,5 km i musi mieć nawierzchnię utwardzoną, szerokości co najmniej 3,5 m z mijankami w odległości nie większej niż 0,1 km z zapewnieniem warunku widoczności lub co najmniej 5 m szerokości na całej jej długości.
7. Spełnia warunki organizacyjno - techniczne określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 5. Wyznaczenie jest ważne dla określonej składnicy i określonego podmiotu gospodarczego. W przypadku zmiany właściciela lub lokalizacji składnicy wyznaczenie wygasa. W takim przypadku na wniosek właściciela można dokonać ponownego wyznaczenia z pominięciem przepisów § 3 ust. 1, 2 i 3.
§ 6. 1. W razie stwierdzenia nie spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia - z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i § 7 ust. 2 - Wojewoda wzywa właściciela składnicy do usunięcia uchybień w terminie 30 dni, a po bezskutecznym upływie terminu cofa wyznaczenie w drodze zarządzenia.
2. W razie stwierdzenia zaistnienia okoliczności powodujących nie spełnienie warunku określonego w § 4 ust. 3 - cofnięcie wyznaczenia następuje bez wezwania do usunięcia uchybienia.
§ 7. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
2. Składnice wyznaczone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują swoje upoważnienia pod warunkiem przystosowania składnic do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie do 31 grudnia 2001 r.
ZAŁĄCZNIK
Warunki organizacyjno - techniczne wyznaczonych przez Wojewodę składnic złomu upoważnionych do wydawania zaświadczeń o przyjęciu pojazdu do kasacji.
I Warunki przystąpienia do nieograniczonego konkursu ofert.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty prowadzące składnicę złomu na terenie właściwego powiatu województwa warmińsko - mazurskiego, po złożeniu pisemnej oferty.
2. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę i adres firmy oraz adres składnicy,
b) informację o prowadzonej działalności gospodarczej,
c) wyciąg z rejestru handlowego przedsiębiorstw lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
d) zwięzły opis składnicy złomu,
e) informacje o zamierzonym sposobie niszczenia numerowanych części nadwozia (podwozia), ramy i kadłuba (bloku) silnika oraz sposobie zagospodarowania materiałów z odzysku, części, podzespołów i materiałów niebezpiecznych,
f) informację o posiadanym wyposażeniu technicznym i sposobie zabezpieczenia złomowiska,
g) inne informacje uznane przez oferenta za istotne,
h) dokument potwierdzający, że właściciel i osoby reprezentujące składnicę nie byli karani za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
i) zaświadczenie o numerze REGON,
j) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłatą podatku i składek,
k) opinię właściwej terytorialnie komendy Powiatowej Policji (dotyczącą składnicy złomu),
l) zawarte umowy z odbiorcami odpadów (złom, opony, akumulatory, oleje i płyny),
m) porozumienia z wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami na przyjęcie i opróżnianie wymontowanych zbiorników ciśnieniowych z gazem napędowym i instalacji klimatyzacyjnych,
n) zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wynikające z przepisów art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 1997 r. z późn. zmian.)
Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty powiadomienia o wybraniu składnicy - pod rygorem nie wyznaczenia składnicy.
II Usytuowanie składnicy złomu.
1) Składnica powinna mieć bezpośrednie połączenie z drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej, szerokości co najmniej 5,5 m.
2) Długość dojazdu od drogi publicznej do bramy składnicy nie może przekraczać 0,5 km i musi mieć nawierzchnię utwardzoną, szerokości co najmniej 3,5 m z mijankami w odległości nie większej niż 0,1 km z zapewnieniem warunków widoczności lub co najmniej 5 m szerokości na całej długości.
3) Składnice złomu powinny być ogrodzone płotem o wysokości minimum 2 m, oświetlone i posiadać całodobowy dozór.
4) Na terenie składnicy złomu powinny istnieć utwardzone drogi transportowe i pożarowe oraz utwardzone powierzchnie manewrowe dla pojazdów dowożących pojazdy do kasacji oraz odwożących podzespoły, części i materiały z odzysku.
5) Plac składowania powinien mieć nieprzepuszczalną nawierzchnię.
Niedopuszczalnym jest jej utwardzenie żwirem, kostką lub płytami betonowymi, lub innymi materiałami, które nie zapobiegają przedostawaniu się płynów wyciekających z przewożonych pojazdów do gleby.
6) Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji powinno odbywać się za pośrednictwem łapacza tłuszczu i błota.
7) Wszystkie odpady uzyskane w wyniku demontażu pojazdów powinny być gromadzone selektywnie.
8) Składnica złomu powinna posiadać:
- pomieszczenie do obsługi interesantów oraz do prowadzenia i przechowywania dokumentacji ewidencyjnej przyjętych do likwidacji pojazdów, wyposażone w ognioodporną kasę pancerną umocowaną na stałe w sposób uniemożliwiający wyniesienie,
- pomieszczenia socjalne i techniczne.
III Podział składnicy na sektory:
1. sektor (parking) samochodów zużytych i rozbitych oczekujących na przyjęcie,
2. sektor (budynek) przyjmowania, sprawdzania i wstępnego oczyszczania pojazdów,
3. sektor (budynek) demontażu pojazdów - pomieszczenia, w których będzie prowadzony demontaż pojazdów powinny być ogrzewane, oraz posiadać co najmniej jedno stanowisko wyposażone w kanał lub podnośnik,
4. sektor (budynek lub pomieszczenie zadaszone) składowania części przeznaczonych do sprzedaży,
5. sektor (pomieszczenie zadaszone) gromadzenia części i materiałów do utylizacji bądź wywózki na wysypisko,
6. sektor (parking) zdemontowanych zespołów oczekujących na złomowanie oraz opon do wywiezienia,
7. sektor (pomieszczenie zadaszone) zbiorników z płynami niebezpiecznymi oraz zużytymi akumulatorami do wywózki,
8. sektor fizycznego niszczenia.
IV Wyposażenie techniczne:
1) Urządzenia do testowania zespołów i części przeznaczonych do sprzedaży jako części zamienne i eliminacji części i zespołów niesprawnych.
2) Urządzenie do osuszania samochodów z niebezpiecznych dla środowiska płynów eksploatacyjnych (paliwa, oleje, płyny hamulcowe, płyny chłodnicze i płyny do spryskiwaczy szyb) oraz pojemniki do ich przechowywania.
3) Pojemniki kwasoodporne do składowania i przechowywania zużytych akumulatorów.
4) Urządzenia do demontażu samochodów:
- podnośniki,
- obrotnice samochodowe
- urządzenia do odcinania od karoserii części,
- zestaw niezbędnych narzędzi.
5) Urządzenia do fizycznego niszczenia karoserii:
- strzępiarki lub spłaszczarki,
- ładowarki.
V Warunki dotyczące stanowiska osuszania pojazdów.
1. Osuszanie pojazdów z płynów eksploatacyjnych oraz demontaż akumulatora powinny być prowadzone na stanowisku do osuszania o podłożu utwardzonym materiałem nieprzepuszczalnym, posiadającym odprowadzenie wody (używanej np. do jego mycia), połączonej z łapaczem tłuszczu i błota. Przy usuwaniu paliwa powinna być zagwarantowana ochrona przeciwpożarowa, a więc osuszanie pojazdu może odbywać się jedynie przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Niedopuszczalnym jest opróżnianie zbiornika otwartym strumieniem.
2. Inne płyny powinny być usuwane także za pośrednictwem specjalistycznych urządzeń, które posiadają zabezpieczenie (w postaci odpowiednich misek) przed zabrudzeniem podłoża wyciekającymi płynami w trakcie odkręcenia korków, przecinania przewodów, instalowania końcówek ściągania płynów. Każdy płyn powinien być gromadzony w odrębnych pojemnikach, aby zapobiec ich wymieszaniu.
3. Wskazane jest równoczesne usuwanie z pojazdu różnych płynów dla zapewnienia odpowiedniej efektywności osuszania samochodu.
VI Warunki dotyczące przechowywania płynów, akumulatorów, materiałów i części przeznaczonych do dalszej utylizacji.
1) Poszczególne płyny eksploatacyjne muszą być gromadzone oddzielnie w szczelnych zbiornikach o wymiarach i konstrukcji uzgodnionej z odbiorcą tych płynów. Zbiorniki te powinny być odpowiednio oznakowane i magazynowane w osobnym, zadaszonym i ogrodzonym pomieszczeniu z dogodnym utwardzonym dojazdem dla samochodów odbierających te płyny.
2) Pomieszczenia te powinny posiadać utwardzone nie przepuszczające podłoże, tworzące nieckę o pojemności nie mniejszej niż pojemność największego ze zbiorników, oraz zaopatrzone w studzienkę połączoną z kanalizacją za pomocą łapacza tłuszczów lub szczelnym bezodpływowym zbiornikiem. W pomieszczeniach tych powinny znajdować się odpowiednio wydajne urządzenia przeciwpożarowe.
3) Akumulatory powinny być gromadzone w szczelnym kwasoodpornym pojemniku, znajdującym się w wydzielonym zadaszonym i ogrodzonym pomieszczeniu z dogodnym dojazdem dla samochodów je odbierających. Pomieszczenie to powinno posiadać zarówno podłoże jak i ściany wyłożone materiałem odpornym na działanie kwasów.
4) Pozostałe materiały (surowce wtórne) i części klasyfikowane jako odpady powinny być gromadzone w pojemnikach, których konstrukcja i pojemność powinna być uzgodniona z odbierającym, ale zgodna w przypadku odpadów niebezpiecznych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998 r w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Wyjątek stanowią opony i karoserie, które do czasu ich odbioru mogą być ustawiane w uporządkowane stosy na odpowiednio zabezpieczonym podłożu.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:45
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2971 razy