BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XV/250/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 17 kwietnia 2000 r.
w sprawie: ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Na podstawie art.18 pkt 19 lit. a oraz art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz.576 z późn. zm.) i art.70 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.741 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, stanowiące załącznik do uchwały
§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Województwa do składania Sejmikowi Województwa rocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały w terminie do 30 marca każdego roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK
I Przepisy ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Województwie - rozumie się przez to Województwo Warmińsko-Mazurskie,
2) Zarządzie- rozumie się przez to Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
3) Sejmiku - należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
4) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz.741 z późn. zm.),
5) wojewódzkim zasobie nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które nie zostały oddane w:
a) użytkowanie wieczyste,
b) trwały zarząd,
c) użytkowanie.
§ 2. Zarząd zbywa, nabywa, obciąża oraz wydzierżawia i wynajmuje na okres powyżej trzech lat nieruchomości pozostające w wojewódzkim zasobie nieruchomości na niżej określonych zasadach.
II Zbywanie nieruchomości
§ 3. 1. Zarząd przeznacza do zbycia nieruchomości stosując tryb przetargowy, z zastrzeżeniem ust.2 z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z ustawy.
2. W trybie bezprzetargowym nieruchomości mogą być zbywane w wypadkach określonych w ustawie.
§ 4. 1. Uchwała Zarządu o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia powinna oprócz spełnienia wymogów formalnych, określać:
1) tryb zbycia (przetargowy lub bezprzetargowy)
2) formę zbycia (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, zamianę)
3) przedmiot zbycia wraz z jego oznaczeniem, powierzchnią i opisem.
4) cenę zbycia lub wysokość pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste albo cenę wywoławczą.
5) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
2. Zarząd Województwa ustalając cenę zbycia lub cenę wywoławczą nieruchomości stosuje następujące zasady:
1) cenę ustala się w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną nie dalej niż 3 miesiące przed podjęciem uchwały o przeznaczeniu do zbycia,
2) postanowienia dotyczące ceny sprzedaży nieruchomości wiążą w okresie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały,
3) na poczet ceny zalicza się uzgodnione i nierozliczone nakłady dokonane na przedmiocie podlegającym zbyciu, poniesione przez wynajmującego lub dzierżawcę,
4) nieruchomości nie zbyte w drugim przetargu mogą być zbyte w trybie bezprzetargowym w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach, lecz nie niższą niż 40% wartości.
§ 5. 1. Zarząd może rozłożyć na raty należność za nieruchomości sprzedawane w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 70 ustawy.
2. Ustala się umowną stawkę oprocentowania rat za nieruchomości sprzedawane w drodze bezprzetargowej w wysokości połowy (1/2) stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
III Zamiana nieruchomości
§ 6. 1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Województwa.
2. Zamiany dokonuje się w szczególności ze względu na:
1) zamierzenia inwestycyjne,
2) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych,
3) realizacje celów publicznych.
3. Zamiany nieruchomości dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się istotne postanowienia przyszłej umowy.
IV Nabywanie nieruchomości
§ 7. 1. Nabycia nieruchomości dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Województwa.
2. Nieruchomości w szczególności nabywane są z uwagi na:
1) potrzeby inwestycyjne,
2) potrzeby realizacji zadań własnych,
3) realizację celów publicznych.
3. Przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu nieruchomości wymaga zgody Sejmiku.
V Obciążanie nieruchomości
§ 8. 1. Obciążanie nieruchomości następować będzie według zasad określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.) w szczególności poprzez:
1) oddawanie nieruchomości w użytkowanie,
2) ustanawianie służebności gruntowej lub osobistej,
3) ustanawianie hipoteki.
VI Wydzierżawienie oraz wynajmowanie nieruchomości.
§ 9. 1. Zarząd wynajmuje lub wydzierżawia nieruchomości na okres powyżej trzech lat na podstawie przetargu, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Postanowienia ust.1 nie mają zastosowania do nieruchomości wynajmowanych lub wydzierżawianych:
1) na potrzeby wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
2) na które nie wyłoniono dzierżawcy lub najemcy w dwóch kolejnych przetargach ogłoszonych w trybie § 10.
§ 10. 1. Przetargi organizuje i ogłasza Zarząd.
2. Zasady i tryb przeprowadzania przetargów określi Zarząd z uwzględnieniem ust.3 i 4.
3. Przedmiotem przetargu na najem lub dzierżawę jest roczna lub miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni przy spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w warunkach przetargu.
4. W skład komisji przetargowej Zarząd powołuje przedstawiciela Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5. Należności Województwa, o których mowa w ust. 3, przewidziane w umowach najmu lub dzierżawy będą ulegać zmianie co najmniej raz w roku i nie mniej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, określony w odrębnych przepisach.
§ 11. Zarząd może przedłużyć umowę dzierżawy lub najmu nieruchomości na dalszy okres, jeżeli najpóźniej na trzy miesiące przed jej wygaśnięciem dzierżawca lub najemca wystąpi na piśmie o jej przedłużenie.
§ 12. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio do oddawania nieruchomości w użytkowanie, do wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:44
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1665 razy