BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XXIV/386/01 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 20 marca 2001 r.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. decyzji - rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli uprawnionego organu w sprawie umorzenia należności pieniężnych, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia jej na raty,
2. wierzytelności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności ubocznych,
3. przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia miesięcznego określoną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polski „Monitor Polski" do celów naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla roku poprzedzającego rok wydania decyzji o której mowa w pkt 1,
4. organie uprawnionym - rozumie się przez to dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej lub Zarząd Województwa, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko -Mazurskiego wskazującą na ten organ w zależności od wysokości zadłużenia.
§ 3. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności,
2) w wyniku egzekucji z majątku dłużnika, dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu, byliby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania,
3) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości, nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
4) dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
5) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej wierzytelności nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,
6) nie można ustalić osoby dłużnika lub miejsca jego pobytu,
7) wierzytelności nie zostały ściągnięte w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w tym ugody bankowej.
2. Wierzytelność może być również umorzona w całości lub części mimo braku okoliczności wymienionych w ust. 1, jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem przemawiają szczególne względy gospodarcze lub społeczne.
3. Umorzenie wierzytelności z przyczyn, o których mowa w ust. 2, może nastąpić tylko wówczas, gdy odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności na raty nie zapewnia spłaty tej należności.
4. Wierzytelność główna z tytułu odszkodowania za zagarnięcie mienia społecznego nie może być umorzona przed upływem 10 lat od daty popełnienia tego przestępstwa, chyba, że zachodzą okoliczności określone w ust. l pkt 3.
5. Wierzytelność główna z tytułu odpowiedzialności za niedobór mienia nie może być umorzona z powodu braku możliwości ustalenia osoby dłużnika.
§ 4. 1. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.
2. Umorzenie wierzytelności głównej pociąga za sobą umorzenie wierzytelności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności głównej, w odpowiednim stosunku do należności podlegają umorzeniu wierzytelności uboczne.
3. Jeżeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części wierzytelności, w decyzji należy określić termin zapłaty pozostałej części wierzytelności. Jeżeli dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty, decyzja o umorzeniu może być w całości cofnięta.
§ 5. 1. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących z innych przyczyn na uwzględnienie upoważnia się, w przypadku Urzędu Marszałkowskiego - Zarząd Województwa oraz w przypadku innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - dyrektorów tych jednostek, do odraczania terminu zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożenia płatności całości lub części wierzytelności na raty, na wniosek dłużnika, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.
2. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, za okres od wydania decyzji do upływu terminu każdej raty określonej w decyzji, w zależności od oceny sytuacji dłużnika:
a) nie pobiera się odsetek za zwłokę,
b) pobiera się odsetki w wysokości 0,5 obowiązujących odsetek ustawowych.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę do dnia zapłaty, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 2.
4. Nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby kosztu przesyłki poleconej.
§ 6. 1. Wierzytelność może być umorzona na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela. Odroczenie terminu zapłaty wierzytelności lub rozłożenie płatności wierzytelności na raty może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika.
2. Jeżeli z wnioskiem o umorzenie wierzytelności, odroczenie terminu zapłaty wierzytelności lub rozłożenie płatności wierzytelności na raty wystąpi dłużnik, a decyzja w tej sprawie nie należy do wierzyciela, podjęcie decyzji następuje po zasięgnięciu opinii wierzyciela.
§ 7. Organ cofa swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu wierzytelności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie, których wierzytelności umorzono lub udzielono ulg w jej spłacaniu, okazały się fałszywe bądź, że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa albo, że dłużnik wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę decyzji.
§ 8. 1. Upoważnia się dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do umarzania wierzytelności tych jednostek, jeżeli wierzytelność nie przekracza pięciokrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3.
2. Jeżeli wierzytelność przekracza kwotę określoną w ust. 1, do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności jest uprawniony Zarząd Województwa, na wniosek dyrektora tej jednostki.
3. Upoważnia się dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do umarzania wierzytelności tych jednostek, bez ograniczenia kwoty wyłącznie w przypadku określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 , 4.
4. Wierzytelność przysługującą Urzędowi Marszałkowskiemu umarza, odracza lub rozkłada na raty Zarząd Województwa, na wniosek dyrektora właściwego merytorycznie departamentu Urzędu Marszałkowskiego.
§ 9. Umorzenie może nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności uzasadniające umorzenie. Każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia.
§ 10. Zobowiązuje się dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i dyrektorów właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Marszałkowskiego do kompletowania niezbędnych w sprawie dokumentów oraz w przypadku konieczności składania wniosków do Zarządu Województwa, załączania ich do tego wniosku.
§ 11. 1. Podstawę do podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa o umorzeniu wierzytelności stanowią następujące dokumenty:
1) wniosek dłużnika wraz z dokumentami uzasadniającymi wystąpienie. W przypadkach wymienionych w § 3 ust. l pkt 3, 5 i 6 umorzenie może nastąpić z inicjatywy wierzyciela.
2) uzasadnienie dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej lub dyrektora właściwego merytorycznie departamentu urzędu Marszałkowskiego.
3) opinia radcy prawnego wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku jego braku, opinia radcy prawnego Urzędu Marszałkowskiego.
2. Dyrektorzy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do umarzania wierzytelności w zakresie posiadanych uprawnień stosują odpowiednio ust. 1 pkt 1 i 3.
§ 12. Umorzenie wierzytelności nie uprawnia dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do wystąpienia o dotację z budżetu województwa z tytułu dokonanych umorzeń.
§ 13. 1. Zobowiązuje się Zarząd Województwa do sporządzania sprawozdania dotyczącego zakresu umorzonych wierzytelności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części wierzytelności na raty, udzielonych w trybie określonym w uchwale, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały. Sprawozdanie jest sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
2. W sprawozdaniach są również uwzględniane informacje o zakresie umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie określonym uchwałą, przedstawiane Zarządowi przez dyrektorów podległych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.
3. Sprawozdanie będzie stanowiło załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa, dyrektorom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorom właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Marszałkowskiego.
§ 15. Traci moc rozdział VI Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych w uchwale Nr XV/251/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
_______________
(nazwa jednostki)
SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA .....................................


Lp. Wyszczególnie Nazwa i Liczba Kwota Kwota Liczba Termin Podstawa prawna Organ
symbol dłużników należności umorzenia rat odroczenia powstałych umarzający
dłużnika* odroczenia rozłożenia wierzytelności lub
rozłożenia na raty udzielający
na raty (ostatnia ulg
rata)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Umorzenie

bez rozłożenia
na raty
2 Odroczenie

z rozłożeniem
na raty

3 Rozłożenie na raty**


___________________ _____________________
___________________ (dzień, miesiąc, rok)
(Główny księgowy) ___________
(Dyrektor
jednostki)
_______________
* Wstawić odpowiednio
A - osoba fizyczna
B - osoba prawna
C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:42
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2047 razy