BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ROZPORZĄDZENIE Nr 209 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 10 maja 2001 r.
w sprawie: ustanowienia obwodów rybackich na wodach płynących województwa warmińsko-mazurskiego

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 91, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust.1 i art. 15 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb na wodach śródlądowych (Dz.U. Nr 38, poz. 370 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na wodach płynących województwa warmińsko-mazurskiego stanowiących własność Skarbu Państwa ustanawia się obwody rybackie, jak w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.  Traci moc rozporządzenie Nr 143 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na wodach płynących województwa olsztyńskiego (Dz.Urz.Woj.Olszt. z 1996 r. Nr 25, poz. 278, 1998 r. Nr 34, poz. 457) oraz rozporządzenia: Nr 194 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 1999 r. Nr 58 poz. 646 Nr 60 Wojewody Suwalskiego z dnia 14 czerwca 1995 r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Suwalskiego z 1995 r. Nr 24, poz. 160, z 1997 r. Nr 53, poz. 361), Nr 26 Wojewody Elbląskiego z dnia 12 grudnia 1988 r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Elbląskiego Nr 30, poz. 746) , Nr 23 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 23 września 1986 r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 14, poz. 370), w części dotyczącej wód płynących znajdujących się obecnie w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH
I. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI WKRA
1. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KOWNATKI NR 1
położony w gminie Kozłowo.
Obwód obejmuje jeziora Kownatki, Kąty, Głowacz, Szkotowo, Januszkowo wraz ze wszystkimi dopływam oraz rzekę Szkotówka do przepustu pod drogą Szkotowo - Rączki.
2. OBWÓD RYBACKI RZEKI WKRA / NIDA / NR 2
położony w gminach Kozłowo i Nidzica.
Obwód obejmuje rzekę Wkra / Nida / od źródeł do granicy województwa oraz rzekę Szkotówka od przepustu pod drogą Szkotowo- Rączki do ujścia do rzeki Wkra wraz ze wszystkimi dopływami.
3. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WRONOWO NR 3
położony w gminie Kozłowo.
Obwód obejmuje jezioro Wronowo.
II. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI DRWĘCA
4. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WIELKI OMIN NR 1
położony w gminach Gierzwałd i Olsztynek.
Obwód obejmuje jeziora Wielki Omiń i Mały Omin wraz z łączącym je ciekiem.
5. OBWÓD RYBACKI RZEKI DRWĘCA I NR 2
położony w gminach Olsztynek, Gierzwałd i Ostróda.
Obwód obejmuje rzekę Drwęca od źródeł do jeziora Ostrowin.
6. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PLATYŃSKIE NR 3
położony w gminie Olsztynek.
Obwód obejmuje jezioro Platyńskie wraz z odpływem oraz jezioro Czarne.
7. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OBIEŻ / OBST / NR 4
położony w gminie Ostróda.
Obwód obejmuje jezioro Obież / Obst / wraz z odpływem do rzeki Drwęca.
8. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OSTROWIN NR 5
położony w gminie Ostróda.
Obwód obejmuje jezioro Ostrowin oraz rzekę Drwęca od wypływu z jeziora Ostrowin do górnej wody jazu w Idzbarku.
9. OBWÓD RYBACKI RZEKI GRABICZEK NR 6
położony w gminach Gietrzwałd i Ostróda.
Obwód obejmuje rzekę Grabiczek od źródeł do ujścia do jeziora Lichtajny ze wszystkimi dopływami oraz jeziorem Durąg.
10. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LICHTAJNY / ŚWIETLIN / NR 7
położony w gminie Ostróda.
Obwód obejmuje rzekę Grabiczek od wypływu z jeziora Lichtajny do jej ujścia do rzeki Drwęca oraz jeziora Lichtajny / Świetlin /, Nakroń / Kajkowo, Sajmino /, Górczyńskie /Sement Mały / i Wornińskie.
11. OBWÓD RYBACKI RZEKI DRWĘCA II NR 8
położony w gminie Ostróda.
Obwód obejmuje rzekę Drwęca od dolnej wody jazu w Idzbarku do pierwszego mostu drogowego we wschodniej części miasta Ostróda wraz z dopływami i leżącymi na nich jeziorkami bez nazwy.
12. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DRWĘCKIE NR 9
położony w gminach Ostróda i Miłomłyn.
Obwód obejmuje rzekę Drwęca od mostu drogowego we wschodniej części miasta Ostróda do górnej wody jazu w Samborowie, jezioro Drwęckie z dopływami i leżącymi na nich jeziorami Morliny, Jakuba, Perskie, Pauzeńskie, kanał łączący jezioro Pauzeńskie z jeziorem Drwęckie oraz kanał i rzekę Pauzenka od śluzy przy drodze Ostróda - Warlity Wielkie.
13. OBWÓD RYBACKI JEZIORA STRASZEK / SREBRNE / NR 10
położony w gminie Miłomłyn.
Obwód obejmuje jeziora Straszek / Srebrne / i Straszeczek / Srebrne Małe / wraz z łączącym je ciekiem oraz jezioro Czarne Północne.
14. OBWÓD RYBACKI JEZIORA CIBORY NR 11
położony w gminie Ostróda.
Obwód obejmuje jezioro Cibory z dopływami.
15. OBWÓD RYBACKI JEZIORA FALTYJAŃSKIE NR 12
położony w gminie Ostróda.
Obwód obejmuje jeziora Faltyjańskie i Piławeckie Błoto wraz z połączeniem oraz odpływem do jeziora Drwęckie.
16. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RUDAL / RODAL / NR 13
położony w gminie Ostróda.
Obwód obejmuje jezioro Rudal / Rodal / wraz z dopływami i odpływami.
17. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SZELĄG WIELKI NR 14
położony w gminach Łukta i Ostróda.
Obwód obejmuje jeziora Szeląg Mały i Szeląg Wielki wraz z łączącym je ciekiem, jezioro bez nazwy z odpływem do jeziora Szeląg Mały, odpływ stanowiący Kanał Ostródzki do śluzy przy drodze Ostróda - Warlity Wielkie, Strugę Szeląg / rzekę Pauzenka / do tej samej śluzy oraz Strugę Tabórzanka wraz z jeziorem Tabórz i Bauten / Butowo, Bałtyń /.
18. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DZIKI GIL / GIL / NR 15
położony w gminie Łukta,
Obwód obejmuje jeziora Dziki Gil / Gil / i Długie wraz z łączącym je ciekiem oraz jezioro Ruskie.
19. OBWÓD RYBACKI JEZIORA CZARNE NR 16
położony w gminie Łukta.
Obwód obejmuje jezioro Czarne wraz z dopływami.
20. OBWÓD RYBACKI JEZIORA CIEMNE / HARCERSKIE / NR 17
położony w gminie Łukta.
Obwód obejmuje jezioro Ciemne / Harcerskie / wraz z odpływem do jeziora Długiego.
21. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BUNKI NR 18
położony w gminie Ostróda.
Obwód obejmuje jeziora Bunki wraz z połączeniem i odpływem do jeziora bez nazwy.
22. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GIL WIELKI NR 19
położony w gminach Miłomłyn i Zalewo.
Obwód obejmuje jezioro Gil Wielki z dopływami i odpływami oraz leżącymi na nich jeziorami Kocioł , Gulbicin Duży / Duży Gultinek / , Gulbicinek / Mały Gultinek /, Gil Mały, Iłgi oraz odpływ do jeziora Drwęckie.
23. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JAŚKOWSKIE NR 20
położony w gminie Zalewo.
Obwód obejmuje jeziora Karnickie i Jaśkowskie, dopływy do tych jezior i połączenia między nimi oraz strugę Korbanię od jeziora Karnickie do przepompowni na Kanale Elbląskim.
24. OBWÓD RYBACKI KANAŁ IŁAWSKI NR 21
położony w gminach Ostróda i Miłomłyn.
Obwód obejmuje odcinek cieku - Kanał Iławski łączący jeziora Dauby, Ilińsk i Drwęckie od przepustu pod drogą Boreczno- Karnity do połączenia z ciekiem - Kanał Elbląski w miejscowości Przejazd oraz odcinek cieku - Kanał Elbląski od przepustu pod drogą E-7 i dolnej wody węgorni w Miłomłynie do ujścia Kanału do jeziora Drwęckie / bez rzeki Korbajna /.
25. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ILIŃSK NR 22
położony w gminie Miłomłyn.
Obwód obejmuje jezioro Ilińsk, Długie / Jelonek Mały / oraz odcinek cieku - Kanał Elbląski od mostu drogowego pomiędzy jeziorami Ilińsk i Sopelka / Zopki / do przepustu pod drogą E-7 i górnej wody węgorni w Miłomłynie.
26. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RUDA WODA NR 23
położony w gminach Małdyty, Morąg i Miłomłym.
Obwód obejmuje jeziora Sopelka, Rakówka / Kreps /, Ruda Woda wraz z dopływami i jeziorami Tarda, Bartężek i Skiertąg.
27. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŚWIDNO / PERSKIE, PIESZKOWO / NR 24
położony w gminie Morąg.
Obwód obejmuje jezioro Świdno / Perskie, Pieszkowo /.
28. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KAROLEWSKIE NR 25
położony w gminie Miłomłyn.
Obwód obejmuje jezioro Karolewskie wraz z dopływami.
29. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SAMBRÓD NR 26
położony w gminie Małdyty.
Obwód obejmuje Kanał Elbląski na odcinku od wypływu z jeziora Ruda Woda do dopływu z jeziora Pniewo wraz z jeziorami Sasiny, Budwickie, Piniewo, Sambród, Miedziane /Niedźwiedź Duży /, Dolny Staw, Dzicze, Nowy Staw i jezioro bez nazwy.
30. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OLCHOWE / BOŻĘCIN / NR 27
położony w gminie Morąg.
Obwód obejmuje jezioro Olchowe / Bożęcin /.
31. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GORZEŃ DUŻY NR 28
położony w gminie Morąg.
Obwód obejmuje jeziora Gorzeń Duży i Gorzeń Mały z odpływem do jeziora Tarda.
32. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PERSKIE NR 29
położony w gminie Morąg.
Obwód obejmuje jezioro Perskie.
33. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SURZYCKIE / ŻURKI / NR 30
położony w gminie Małdyty.
Obwód obejmuje jezioro Surzyckie / Żurki / wraz z dopływem i odpływem do jeziora Ruda Woda.
34. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZGNIŁEK / FAUL / NR 31
położony w gminie Miłomłyn.
Obwód obejmuje jezioro Zgniłek / Faul / wraz z odpływem do jeziora Ruda Woda.
35. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SUCHY PASKIERZ / TROCKIE / NR 32
położony w gminie Miłomłyn.
Obwód obejmuje jezioro Suchy Paskierz / Trockie / wraz z odpływem do jeziora Tarda.
36. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KIERSICKIE NR 33
położony w gminie Miłomłyn.
Obwód obejmuje jezioro Kiersickie wraz z odpływem do jeziora Tarda.
37. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WYŻŁY / WINKIEL / NR 34
położony w gminie Morąg.
Obwód obejmuje jezioro Wyżły / Winkiel /.
38. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KĘTY NR 35
położony w gminie Małdyty.
Obwód obejmuje jezioro Kęty wraz z dopływem i odpływem do jeziora Młynek.
39. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MŁYNEK NR 36
położony w gminie Zalewo.
Obwód obejmuje jezioro Młynek wraz z odpływem do jeziora Wajgart / Piekło / oraz jezioro bez nazwy z wypływającym z niego ciekiem.
40. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DAUBY NR 37
położony w gminie Zalewo.
Obwód obejmuje jeziora Wajgart / Piekło / i Dauby wraz z łączącym je ciekiem, odpływ z jeziora Dauby do mostu na drodze Boreczno- Urowo oraz Kanał Iławski na odcinku od mostu na drodze Boreczno- Karnity do jeziora Dauby.
41. OBWÓD RYBACKI JEZIORA POZORTY NR 38
położony w gminie Zalewo.
Obwód obejmuje jezioro Pozorty wraz z odpływem na odcinku do mostu na drodze w miejscowości Zalewo.
42. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JEZIORAK NR 39
położony w gminach Zalewo i Iława.
Obwód obejmuje jeziora Jeziorak i Ewingi wraz z dopływem do jeziora Jeziorak, jeziora Witoszewskie, Rucewo Wielkie wraz z rozlewiskiem, jezioro Rucewo Małe wraz z łączącymi je ciekami i ujściem do jeziora Płaskie, jeziora Zdrężno i Twarożek z odpływem do jeziora Płaskie, jeziora Płaskie oraz Miejskie / Jeziorak Mały / wraz z odcinkiem rzeki Iławka do przepustu pod drogą Iława - Lipowy Dwór.
43. OBWÓD RYBACKI JEZIORA UROWIEC NR 40
położony w gminie Iława.
Obwód obejmuje jezioro Urowiec wraz z odpływem do jeziora Jeziorak.
44. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PŁAJTEK DUŻY NR 41
położony w gminie Iława.
Obwód obejmuje jezioro Płajtek Duży wraz z odpływem do jeziora Urowiec.
45. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PŁAJTEK MAŁY NR 42
położony w gminie Iława.
Obwód obejmuje jezioro Płajtek Mały wraz z odpływem do jeziora Urowiec.
46. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁABĘDŻ NR 43
położony w gminie Iława.
Obwód obejmuje jezioro Łabędź wraz z dopływami i odpływami do rzeki Iławka i jeziora Iławskie, rzekę Iławka od przepustu pod drogą Iława - Lipowy Dwór do piętrzenia w miejscowości Dziarnówek, jeziora Pompownia, Iławskie / Dół / oraz jezioro Zielone.
47. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KAŁDUŃSKIE NR 44
położony w gminie Iława.
Obwód obejmuje jeziora Mały Kałdunek, Wielki Kałdunek, Świkszcz / Szwik /, Kałduńskie /Kałduny Wielkie/, Ławickie / Kałduny Małe / wraz z dopływami i odpływem do rzeki Drwęca.
48. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RADOMNO NR 45
położony w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
Obwód obejmuje jeziora Łąka / Lonker /, Czerwonka / Czerwone /, Żabie, Radomno i Zgniłek wraz z dopływami i łączącymi je ciekami oraz odpływem ciekiem Struga z jeziora Radomno do rzeki Drwęca.
49. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DĄBROWA WIELKA NR 46
położony w gminie Dąbrówno i Działdowo.
Obwód obejmuje jezioro Dąbrowa Wielka wraz z dopływami i leżącymi na nich jeziorami Dąbrówko / Saminek /, Piekiełko, Straszewo, jezioro bez nazwy, Linowiec, Brzeźno, odpływ z jeziora Dąbrowa Wielka do jeziora Dąbrowa Mała, jeziora Okrągłe i Dąbrowa Mała wraz z odpływem rzeką Wel i jej dopływami, leżącym na niej jeziorem Durąskim / Pancerz / do górnej wody młyna w miejscowości Szczupliny.
50. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RUMIAN NR 47
położony w gminie Rybno.
Obwód obejmuje jezioro Rumian wraz z dopływami Strugą i rzeką Wel od dolnej wody młyna w miejscowości Szczupliny do wypływu rzeki Wel z jeziora Rumian.
51. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZARYBINEK NR 48
położony w gminie Rybno.
Obwód obejmuje jezioro Zarybinek wraz z jeziorem Rybno i łączącym je ciekiem oraz rzekę Wel z dopływami na odcinkach od wypływu z jeziora Rumian do jeziora Zarybinek oraz od wypływu z jeziora Zarybinek do górnej wody jazu w Grabaczu.
52. OBWÓD RYBACKI JEZIORA NELIWA NR 49
położony w gminie Rybno.
Obwód obejmuje jezioro Neliwa wraz z dopływami i odpływem do jeziora Zarybinek.
53. OBWÓD RYBACKI JEZIORA TARCZYŃSKIE NR 50
położony w gminach Rybno i Lidzbark.
Obwód obejmuje jezioro Tarczyńskie wraz z dopływami i jeziorem Gronowskie, jeziora Grądy, Zakrocz i Jeleń oraz rzekę Wel z dopływami od dolnej wody jazu w Grabaczu do górnej wody młyna w Lidzbarku .
54. OBWÓD RYBACKI RZEKI WEL I NR 51
położony w gminie Lidzbark.
Obwód obejmuje rzekę Wel z dopływami od dolnej wody młyna w Lidzbarku do mostu w miejscowości Chełsty, jezioro Lidzbarskie wraz z dopływami i leżącymi na nich jeziorami Moczydło i Zwórzno.
55. OBWÓD RYBACKI RZEKI WEL II NR 52
położony w gminach Grodziczno i Nowe Miasto Lubawskie.
Obwód obejmuje rzekę Wel od mostu w miejscowości Chełsty do górnej wody młyna w miejscowości Bratian z rzeką Bałwanka ( lewe ramię rzeki Wel) wraz z dopływami rzeki Wel: Mroczanka, Struga Katlewska, Strumień Świniarc, Prątniczka (Wolka), Struga Kiełpińska oraz jezioro Linowiec.
56. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WLECZ NR 53
położony w gminie Lidzbark .
Obwód obejmuje jezioro Wlecz wraz z odpływem do rzeki Brynica i odcinek rzeki Brynica do granicy województwa.
57. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KIEŁPIŃSKIE / RYNEK / NR 54
położony w gminie Grodziczno.
Obwód obejmuje jezioro Kiełpińskie / Rynek / wraz ze wszystkimi dopływami.
58. OBWÓD RYBACKI JEZIORA HARTOWIECKIE NR 55
położony w gminie Rybno.
Obwód obejmuje jezioro Hartowieckie z dopływami.
59. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KATLEWO NR 56
położony w gminie Grodziczno.
Obwód obejmuje jezioro Katlewo wraz z dopływami
60. OBWÓD RYBACKI RZEKI DZIAŁDÓWKA / WKRA / NR 57
położony w gminach Płośnica, Lidzbark i Działdowo.
Obwód obejmuje rzekę Działdówka / Wkra / wraz z dopływami na odcinku od połączenia z rzeką Nida do granicy województwa.
61. OBWÓD RYBACKI JEZIORA FABRYCZNE NR 58
położony w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
Obwód obejmuje jezioro Fabryczne.
62. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZWINIARZ NR 59
położony w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
Obwód obejmuje jezioro Zwiniarz wraz z odpływem do połączenia ze Strugą Świniarc.
63. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KULIGI NR 60
położony w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
Obwód obejmuje jezioro Kuligi.
64. OBWÓD RYBACKI JEZIORA TYLICE NR 61
położony w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
Obwód obejmuje jezioro Tylice.
65. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JAKUBKOWO NR 62
położony w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
Obwód obejmuje jezioro Jakubkowo wraz z dopływem i odpływem.
66. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WÓLKA NR 63
położony w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
Obwód obejmuje jezioro Wólka.
67. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RUPKOWO- GWIŹDZINY NR 64
położony w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
Obwód obejmuje jezioro Rupkowo- Gwiździny wraz z rzeką Grabnica i jej dopływami od źródeł do jej ujścia do rzeki Drwęca.
68. OBWÓD RYBACKI RZEKI DRWĘCA III NR 65
położony w gminach Ostróda, Iława i Lubawa.
Obwód obejmuje rzekę Drwęca od dolnej wody jazu w Samborowie do mostu kolejowego na trasie Iława - Działdowo wraz ze wszystkimi dopływami, w tym Poburska Struga, Gizela, Elszka i odcinkiem rzeki Iławka od dolnej wody młyna w Dziarnówku
69. OBWÓD RYBACKI RZEKI DRWĘCA IV NR 66
położony w gminach Nowe Miasto Lubawskie i Kurzętnik.
Obwód obejmuje odcinek rzeki Drwęca od mostu kolejowego na trasie Iława - Działdowo do granicy województwa wraz ze wszystkimi dopływami i starorzeczami oraz odcinek rzeki Wel od dolnej wody młyna w Bratianie do ujścia do rzeki Drwęcy.
70. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WIELKIE PARTĘCZYNY NR 67
położony w gminach Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec i Kurzętnik.
Obwód obejmuje jezioro Wielkie Partęczyny wraz ze wszystkimi dopływami, rzekę Skarlanka od źródeł, jeziora Skarlińskie, Biedaszek, Osetno, Ostrowite, Pawłówek, Głowińskie, Łąkorek wraz z łączącymi je ciekami.
III. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI ŁYNA
71. OBWÓD RYBACKI ŹRÓDEŁ RZEKI ŁYNA NR 1
położony w gminie Nidzica.
Obwód obejmuje rzekę Łyna od źródeł do mostu na drodze Orłowo - Wólka Orłowska.
72. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KIERNOZ WIELKI NR 2
położony w gminach Nidzica i Olsztynek.
Obwód obejmuje strugę Wólka na całej długości z dopływami i leżącymi na nich jeziorami Bolejnskie / Bolejny /, Wóleckie /Wólka/ , Odnoga , odcinek rzeki Łyna od mostu na drodze Orłowo - Wólka Orłowska do jeziora Łańskie wraz z dopływami i leżącymi na nich jeziorami Krzyżewko / Krzyż / ,Brzezinek / Małe Brzeźno/ , Brzeźno /Duże Brzeźno /,
Linówek, Marozek / Morze / , Kiernoz Mały, Kiernoz Wielki, Klimut /Klimont/, Sarąg Wielki, Sarąg Mały oraz wszystkie cieki łączące te jeziora z rzeką Łyna.
73. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MIELNO NR 3
położony w gminach Olsztynek, Gietrzwałd, Dąbrówno i Grunwald.
Obwód obejmuje odcinek rzeki Marózka od jeziora Gardyńskie do ujścia do jeziora Maróz oraz jeziora Gardyńskie, Lubiańskie, Czarne, Mielno, Tymawskie, Gąsiorowskie, Luteckie, Myślickie, Borówko oraz wszystkie dopływy rzeki Marózka na tym odcinku i cieki łączące wyżej wymienione jeziora.
74. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MARÓZ NR 4
położony w gminie Olsztynek.
Obwód obejmuje jezioro Maróz oraz rzekę Marózka z leżącymi na niej jeziorami Pawlik i Święte do jej ujścia do jeziora Kiernoz.
75. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PLUSZNE NR 5
położony w gminach Stawiguda i Olsztynek.
Obwód obejmuje jeziora Wysokie, Góry, Niskie, Staw, Pluszne, Poplusz wraz z łączącymi je ciekami oraz odpływ z jeziora Poplusz do rzeki Marózka.
76. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁAŃSKIE NR 6
położony w gminie Stawiguda.
Obwód obejmuje jezioro Łańskie z ciekiem Orzechówka, jezioro Ustrych do górnej wody piętrzenia na odpływie oraz odcinek rzeki Łyna między jeziorami Łańskie i Ustrych.
77. OBWÓD RYBACKI RZEKI ŁYNA I NR 7
położony w gminie Stawiguda.
Obwód obejmuje rzekę Łyna od dolnej wody piętrzenia na odpływie z jeziora Ustrych do miejsca, gdzie nad korytem rzeki poprowadzony jest rurociąg kanalizacyjny we wsi Ruś .
78. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JEŁGUŃ NR 8
położony w gminie Stawiguda.
Obwód obejmuje jeziora Gałek / Galik /, Jełguń i Oczko wraz z łączącymi je ciekami.
79. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KIELARSKIE NR 9
położony w gminie Stawiguda.
Obwód obejmuje jezioro Kielarskie i odpływ z niego do rzeki Łyna, rzekę Łyna od miejsca, gdzie nad korytem rzeki poprowadzony jest rurociąg kanalizacyjny we wsi Ruś do połączenia się odpływu z jeziora Kielarskie z rzeką Łyna oraz jezioro Bartąg z dopływem i odpływem do jeziora Kielarskie.
80. OBWÓD RYBACKI RZEKI ŁYNA II NR 10
położony w gminach Stawiguda i Olsztyn.
Obwód obejmuje rzekę Łyna od połączenia z odpływem z jeziora Kielarskie do górnej wody elektrowni na połączeniu z rzeką Wadąg, Strugę Kortówka na odcinku od przepustu drogowego Olsztyn - Olsztynek do rzeki Łyna oraz rzekę Wadąg od dolnej wody elektrowni w miejscowości Wadąg do ujścia do rzeki Łyna.
81. OBWÓD RYBACKI JEZIORA UKIEL NR 11
położony na terenie miasta Olsztyna.
Obwód obejmuje jezioro Ukiel z dopływami i odpływem Strugą Kortówka do przepustu pod linią kolejową Olsztyn- Naterki.
82. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KORTOWSKIE NR 12
położony na terenie miasta Olsztyna.
Obwód obejmuje jezioro Kortowskie wraz ze Strugą Kortówka od przepustu pod linią kolejową Olsztyn - Naterki do przepustu pod drogą Olsztyn - Olsztynek.
83. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MAŁSZEWECKIE NR 13
położony w gminie Jedwabno.
Obwód obejmuje jezioro Burdąskie / Burdąg / i Małszeweckie wraz z łączącym je ciekiem oraz odpływ z jeziora Małszeweckie do miejscowości Rutki.
84. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KOŚNO NR 14
położony w gminach Purda, Pasym i Jedwabno.
Obwód obejmuje jeziora Łajskie, Kośno, Purdzkie / Purda / wraz z łączącymi je ciekami , odpływ z jeziora Purda do rzeki Kośna oraz rzekę Kośna od wypływu z jeziora Kośno do górnej wody piętrzenia przy Pajtuńskim Młynie.
85. OBWÓD RYBACKI JEZIORA TYLKÓWEK NR 15
położony w gminie Pasym.
Obwód obejmuje jezioro Tylkówek wraz z odpływem do cieku Struga.
86. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KLEBARSKIE NR 16
położony w gminach Purda i Barczewo.
Obwód obejmuje jezioro Linowskie wraz z dopływami i kanałem łączącym je z jeziorem Klebarskie, jezioro Klebarskie wraz z dopływami bez nazwy oraz systemem kanałów łączących to jezioro z jeziorem Wadąg, jezioro Bogdany oraz rzekę Kośna od dolnej wody piętrzenia w Pajtuńskim Młynie.
87. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JAGOCIN DUŻY NR 17
położony w gminie Purda.
Obwód obejmuje jeziora Jagocin Duży / Łowne Duże /, Jagocin Mały / Łowne Małe / wraz z łączącym je ciekiem oraz odpływ z jeziora Jagocin Mały do jeziora Łajskie.
88. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KALWA NR 18
położony w gminie Purda i Pasym.
Obwód obejmuje jeziora Leleskie, Kroninek, Jegły, Okrągłe, Elganowiec, Krominek wraz z dopływem do jeziora Leleskie, jezioro Kiepunek / Kiepunki / z dopływem i odpływem do jeziora Kalwa, jeziora Kalwa i Kalwa Mała wraz z łączącym je rowem oraz odpływ z jeziora Kalwa na odcinku do górnej wody piętrzenia przy młynie w Tylkowie.
89. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SERWENT NR 19
położony w gminie Purda.
Obwód obejmuje jeziora Serwent i Dłużek wraz z dopływami oraz strugę Wardęga wypływającą z jeziora Serwent do górnej wody młyna w Grabowie.
90. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MAŁE KAJMNO NR 20
położone w gminie Purda.
Obwód obejmuje jezioro Małe Kajmno.
91. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GIŁAWY NR 21
położony w gminach Purda i Pasym.
Obwód obejmuje jeziora Giławy i Krzywek wraz z łączącymi je ciekami i odpływem z jeziora Giławy do strugi Wardęga.
92. OBWÓD JEZIORA PAJTUŃSKIE NR 22
położony w gminie Purda.
Obwód obejmuje jezioro Pajtuńskie wraz z ciekiem.
93. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ARDUNG / ARTUNG / NR 23
położony w gminie Purda.
Obwód obejmuje jezioro Ardung / Artung / wraz z odpływem do rzeki Wardęga.
94. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PISZ NR 24
położony w gminach Barczewo, Purda i Biskupiec.
Obwód obejmuje strugę Wardęga od dolnej wody młyna w Grabowie, jezioro Tumiańskie z dopływem rzeki Dadaj od dolnej wody młyna w Klimkowie, jezioro Pisz z dopływami jeziora Kierźlińskie Duże, Kierźlińskie Małe, Kiełdynek, Orzyc Duży, Orzyc Mały wraz z łączącymi je ciekami i odpływem do jeziora Pisz, jeziora Galik i Dobrąg, rzekę Dobrążka od wypływu z jeziora Dobrąg do ujścia do rzeki Pisa oraz odcinek rzeki Pisa od wypływu z jeziora Pisz do połączenia z rzeką Dobrążka.
95. OBWÓD RYBACKI JEZIORA CZARNE NR 25
położony w gminie Barczewo.
Obwód obejmuje jezioro Czarne wraz z dopływem.
96. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JEŁMUŃ NR 26
położony w gminie Biskupiec.
Obwód obejmuje jezioro Jełmuń wraz z odpływem do miejscowości Bredynki.
97. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DADAJ NR 27
położony w gminie Biskupiec.
Obwód obejmuje jezioro Tejstymy / Biesowo / ze wszystkimi dopływami i odpływem strugą Biesówka do jeziora Dadaj, jezioro Stryjewskie z odpływem do jeziora Węgój, jezioro Węgój z odpływem Strugą Czerwonka i jej dopływami do ujścia Strugi do jeziora Dadaj, rzekę Bredynka od miejscowości Bredynki do cieku - Kanał Dymerski, Kanał Dymerski do jeziora Kraksy Duże, jeziora Kraksy Duże i Kraksy Małe wraz z odpływem rzeką Dymer do jeziora Dadaj, jeziora Bartosz i Dadaj oraz odpływ rzeką Dadaj do górnej wody młyna w Klimkowie.
98. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RASZĄG NR 28
położony w gminie Biskupiec.
Obwód obejmuje jezioro Rasząg z dopływem, jeziora Duże Gębory / Gimborek Duży /, Małe Gębory / Gimborek Mały / wraz z ciekiem dopływającym do jeziora Rzeckie.
99. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RZECKIE NR 29
położony w gminie Biskupiec.
Obwód obejmuje jezioro Rzeckie wraz z odpływem do rzeki Dymer.
100. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OMŁUNEK / ŁUCZEK / NR 30
położony w gminie Barczewo.
Obwód obejmuje jezioro Masachiltek z dopływem i jezioro Omłunek / Łuczek / z odpływem do jeziora Kierźlińskie.
101. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GAŁKA / GALK / NR 31
położony w gminie Biskupiec.
Obwód obejmuje jezioro Gałka / Galk / z odpływem do jeziora Wipsowo.
102. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WIPSOWSKIEGO NR 32
położony w gminie Barczewo.
Obwód obejmuje jezioro Wipsowo z odpływem do przepustu pod drogą Wipsowo-Kiersztanowo.
103. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DYDLĄG / TYLĄG/ NR 33
położony w gminie Barczewo.
Obwód obejmuje jezioro Dydląg / Tyląg / wraz z dopływem.
104. OBWÓD RYBACKI RZEKI PISA NR 34
położony w gminie Barczewo.
Obwód obejmuje rzekę Pisa od miejsca połączenia z rzeką Dobrążka do przepustu pod drogą Łęgajny-Barczewko oraz jej dopływ rzeką Wipsówka od przepustu drogowego w miejscowości Wipsowo.
105. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OKRĄGŁE NR 35
położony w gminie Barczewo.
Obwód obejmuje jezioro Okrągłe.
106. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WADĄG NR 36
położony w gminie Barczewo.
Obwód obejmuje jezioro Wadąg ze wszystkimi dopływami, rzekę Pisa do przepustu na drodze Barczewko- Lęgajny oraz rzekę Wadąg ze starorzeczem do elektrowni w miejscowości Wadąg.
107. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KIERMAS NR 37
położony w gminie Barczewo.
Obwód obejmuje rzekę Kiermas od Kanału Elżbieta do ujścia do rzeki Pisa w Barczewie wraz z jeziorami Umląg i Kiermas oraz jezioro Świętajno.
108. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SKANDA NR 38
położony w gminie Olsztyn.
Obwód obejmuje jezioro Skanda.
109. OBWÓD RYBACKI RZEKI ŁYNA III NR 39
położony w gminach Dywity i Dobre Miasto.
Obwód obejmuje rzekę Łyna na odcinku od dolnej wody elektrowni przy ujściu rzeki Wadąg do ujścia rzeki Symsarna do rzeki Łyna w Lidzbarku Warmińskim wraz ze starym korytem rzeki Łyny oraz dopływami i leżącymi na nich jeziorami Bukwałdzkie, Pupel Duży, Pupel Mały, Pietraszewo / Gronowskie /, Wielochowskie oraz rzekę Sunia od przepustu drogowego na drodze Świątki- Żardeniki, rzekę Symsarna od dolnej wody młyna w Medynach do ujścia do rzeki Łyna.
110. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KOMIN NR 40
położony w gminie Dobre Miasto.
Obwód obejmuje jezioro Komin.
111. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SUNIA NR 41
położony w gminach Lubomino i Świątki.
Obwód obejmuje jezioro Sunia wraz z odpływem rzeką Sunia do przepustu drogowego na drodze Świątki- Żardeniki.
112. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MOSĄG NR 42
położony w gminie Dywity.
Obwód obejmuje jeziora Skłodzin, Mosąg i Orzołek oraz odcinek rzeki Łyna / nowe koryto / od dolnej wody elektrowni w miejscowości Brąswałd do połączenia ze starym korytem rzeki Łyna.
113. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LIMAJNO NR 43
położony w gminie Dobre Miasto.
Obwód obejmuje jeziora Limajno, Stobojno / Stobagien / wraz z łączącymi je ciekami oraz odpływ z jeziora Stobojno do rzeki Łyna.
114. OBWÓD RYBACKI RZEKI ŁYNA IV NR 44
położony w gminach Lidzbark Warmiński, Bartoszyce i Sępopol.
Obwód obejmuje rzekę Łyna na odcinku od ujścia rzeki Symsarna w Lidzbarku Warmińskim do granicy Państwa / bez rzeki Guber /, jej dopływy i rzeki Elma i Pisa z leżącymi na nich jeziorami bez nazwy, jezioro Desty i jego dopływ Bajdycka Młynówka.
115. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LUTERSKIE NR 45
położony w gminach Jeziorany i Kolno.
Obwód obejmuje rzekę Symsarna od źródeł do piętrzenia w Jezioranach oraz jeziora Bierdawy, Luterskie, Kikity i Ławki wraz z dopływami.
116. OBWÓD RYBACKI JEZIORA TŁOKOWSKIE / KRZYWE / NR 46
położony w gminie Jeziorany.
Obwód obejmuje jezioro Tłokowskie / Krzywe / wraz z dopływem i odpływem do rzeki Symsarna.
117. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KOK NR 47
położony w gminie Jeziorany.
Obwód obejmuje jezioro Kok wraz z dopływem.
118. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SPĄGI / SZPANGEN / NR 48
położony w gminie jeziorany.
Obwód obejmuje jezioro Spągi wraz z dopływem.
119. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BLANKI NR 49
położony w gminie Lidzbark Warmiński.
Obwód obejmuje rzekę Symsarna od dolnej wody piętrzenia w Jezioranach do górnej wody młyna w Medynach wraz z leżącymi na niej jeziorami Wótoweckie / Wójtowo/, Prop, Blanki , Symsar i ich dopływami.
120. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KINKAJMSKIE NR 50
położony w gminie Bartoszyce.
Obwód obejmuje jezioro Kinkąjmskie z dwoma odpływami bez nazwy w kierunku Bartoszyc do toru kolejowego i odpływ od mnicha spustowego do ujścia do rzeki Pisa oraz dopływ z rzeki Pisa od zastawki znajdującej się na tym dopływie.
121. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BĘSKIE NR 51
położony w gminie Biskupiec.
Obwód obejmuje jezioro Bęskie wraz z dopływem i jeziorem bez nazwy leżącym na tym dopływie.
122. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LEGIŃSKIE NR 52
położony w gminie Reszel.
Obwód obejmuje jeziora Legińskie, Trzcinno, Widryńskie, Pasterzewo, Mnichowo /Klawój / i Mutek wraz z dopływami i odpływami łączącymi te jeziora oraz odcinek rzeki Sajna do przepustu przy Grodzkim Młynie w Reszlu.
123. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PODKARWIE NR 53
położony w gminie Mrągowo.
Obwód obejmuje jeziora Czarne, Dłużek i Podkarwie wraz z łączącymi je ciekami.
124. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KARW NR 54
położony w gminie Mrągowo.
Obwód obejmuje jezioro Karw i cieki łączące je z jeziorem Karwik i Podkarwie.
125. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KARWIK NR 55
położony w gminie Mrągowo.
Obwód obejmuje jeziora Karwik.
126. OBWÓD RYBACKI JEZIORA CZOS NR 56
położony w gminach Mrągowo i Piecki.
Obwód obejmuje jeziora Mały Wągiel, Wągiel, odpływ rzeką Dajna do jeziora Wierzbowskie, jezioro Wierzbowskie wraz z dopływem i leżącym na nim jeziorem bez nazwy, odcinek rzeki Dajna do jeziora Czos, jeziora Sutapie Wielkie, Sutapie Małe i Czos wraz z dopływami, jezioro Dobrzynek oraz odcinek rzeki Dajna do jeziora Czarne.
127. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JUKSTY NR 57
położony w gminie Mrągowo.
Obwód obejmuje jeziora Probarskie, Juksty, Muntynek z dopływami i łączącymi je ciekami oraz odpływ do jeziora Zaleckie.
128. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JUNO NR 58
położony w gminie Mrągowo.
Obwód obejmuje jezioro Czarne i odcinek rzeki Dajna do jeziora Kot, jezioro Kot wraz z dopływami i leżącymi na nich jeziorami Rydwągi, Ruskowiejskie, Salęt Duży, Salęt Mały, Zaleckie i Zalcek /Mały Zalec / wraz z łączącym je ciekiem, odpływ z jeziora Kot do jeziora Juno, jezioro Juno wraz z dopływem i leżącym na nim jeziorem Piecuch, odpływ z jeziora Juno do jeziora Kiersztanowskie, jezioro Kiersztanowskie, odcinek rzeki Dajna do jeziora Sąpilec / Spigiel /, oraz jezioro Sąpilec i rzekę Dajna do piętrzenia w Pilcu.
129. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GŁĘBOKIE NR 59
położony w gminie Mrągowo.
Obwód obejmuje jezioro Kociołek wraz z odpływem do jeziora Głębokie, jezioro Głębokie z odpływem do jeziora Średnie oraz jezioro Średnie z odpływem do jeziora Piecuch.
130. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WERSMINIA NR 60
położony w gminie Kętrzyn.
Obwód obejmuje jezioro Wersminia wraz z odpływem do jeziora Iławki.
131. OBWÓD RYBACKI JEZIORA IŁAWKI NR 61
położony w gminie Kętrzyn.
Obwód obejmuje jezioro Iławki wraz z odpływem do przepustu pod drogą w miejscowości Sterławki Wielkie.
132. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DEJNOWA NR 62
położony w gminie Reszel.
Obwód obejmuje rzekę Dajna od dolnej wody piętrzenia w Pilcu do ujścia do jeziora Dajnowa, jezioro Dajnowa wraz z dopływem z jeziora Wyrbel i jezioro Wyrbel.
133. OBWÓD RYBACKI RZEKI GUBER NR 63
położony w gminie Sępopol, Kętrzyn, Ryn, Reszel i Korsze.
Obwód obejmuje rzekę Guber od źródeł do ujścia do rzeki Łyna wraz z jeziorami Guber, Martiany, Kiersztanowo, Tuchel, Mój, Siercze, Kwiedzińskie, Pieckowskie i Jutrkowskie, rzekę Dajna od wypływu z jeziora Dajnowo, rzekę Sajna od przepustu przy Grodzkim Młynie w Reszlu do ujścia do rzeki Guber wraz z jeziorami Jasna Woda i Babienieckie Jezioro oraz rzekę Liwna z dopływami od przepustu na drodze Solanka - Srokowo.
134. OBWÓD RYBACKI SĄTOPY SAMULEWO - POLDER NR 64
położony w gminie Sępopol.
Obwód obejmuje teren zalewiskowy wraz z dopływami i rowami melioracyjnymi położonymi między rzekami Sajna i Ryn wraz z odpływem do rzeki Sajna.
135. OBWÓD RYBACKI RZEKI OMĘT NR 65
położony w gminie Srokowo.
Obwód obejmuje rzekę Omęt od źródeł do granicy Państwa wraz ze wszystkimi dopływami i leżącymi na nich jeziorami bez nazwy.
136. OBWÓD RYBACKI RZEKI BEZLEDKA NR 66
położony w gminie Bartoszyce.
Obwód obejmuje rzekę Bezledka od źródeł do granicy Państwa wraz ze wszystkimi dopływami i rozlewiskami.
137. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ARKLICKIE NR 67
położony w gminie Srokowo.
Obwód obejmuje jezioro Arklickie wraz z dopływami i odpływem do granicy Państwa.
138. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DŁUGIE / SINIEC WIELKI / NR 68
położony w gminie Srokowo.
Obwód obejmuje jeziora Długie / Siniec Wielki / i Okrągłe / Siniec Mały / wraz z odpływem do przepustu na drodze Solanka- Silec.
139. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SILEC / SILECKIE / NR 69
położony w gminie Srokowo.
Obwód obejmuje jezioro Silec / Sileckie / wraz z dopływami i odpływem rzeką Liwna do przepustu pod drogą Solanka-Srokowo.
IV. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI LIWA
140. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PIOTRKOWSKIE NR 1
położony w gminie Iława.
Obwód obejmuje jeziora Piotrkowskie Duże i Piotrkówka / Piotrkowskie Małe / wraz z dopływami i łączącym je ciekłem oraz odcinek rzeki Liwa do mostu na drodze Januszewo-Solniki.
141. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JUNUSZEWSKIE NR 2
położony w gminach Susz i Iława.
Obwód obejmuje jeziora Januszewskie, Bochten / Łabędzie /, Tromniec / Czerwica /, Moder, Głębokie i Kawki, dopływy i strugi łączące te jeziora oraz odcinek rzeki Liwa od jeziora Januszewskie do śluzy młyna na drodze Jerzwałd - Susz.
142. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KAMIENIEC / GAUDY / NR 3
położony w gminie Susz.
Obwód obejmuje jeziora Kamieniec / Gaudy /, jezioro bez nazwy wraz z dopływami, odcinek rzeki Liwa od dolnej wody młyna przy drodze Jerzwałd- Susz do jeziora Kamieniec oraz od jeziora Kamieniec do przepustu drogowego w miejscowości Kamieniec.
143. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KARPIARNIA / MERYNOS / NR 4
położony w gminie Susz.
Obwód obejmuje jezioro Karpiarnia / Merynos / wraz z odpływem do przepustu na drodze Olbrachtówka - Jerzwałd.
144. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SUSZ / MIEJSKIE / NR 5
położony w gminie Susz.
Obwód obejmuje jezioro Susz / Miejskie / wraz z dopływami i odpływem do mostu w miejscowości Susz.
145. OBWÓD RYBACKI RZEKI LIWA NR 6
położony w gminie Susz.
Obwód obejmuje odcinek rzeki Liwa od mostu w miejscowości Kamieniec do granicy województwa.
V. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI OSA.
146. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PERKUN NR 1
położony w gminie Iława.
Obwód obejmuje jezioro Perkun wraz z dopływami i odpływem do jeziora Osa.
147. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SZYMBARSKIE NR 2
położony w gminie Iława.
Obwód obejmuje jezioro Szymbarskie wraz z dopływami i leżącymi na nich jeziorami Osa, Gardzienko / Mały Gardzień /, Gardzień, Stęgwica, Twaruszek i Slim wraz z odpływem do jeziora Zabrowo, jezioro Zabrowo wraz z dopływami i jeziorem Kołm oraz odcinek rzeki Osa do wysokości górnej wody jazu Mózgowo oraz jeziora Mózgowskie / Gulb/, Zębrowo i Popówko / Jędrychowo / wraz ze wszystkimi dopływami i łączącymi je ciekami .
148. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KARAŚ NR 3
położony w gminach Iława i Biskupiec.
Obwód obejmuje jezioro Karaś z dopływami wraz z odpływem strugą Gać do przepustu pod drogą Szwarcenowo-Jamielnik.
149. OBWÓD RYBACKI JEZIORA TRUPEL / SZWARCENOWO / NR 4
położony w gminie Kisielice i Iława.
Obwód obejmuje jezioro Trupel / Szwarcenowo / wraz z dopływami i leżącym na nim jeziorem bez nazwy , odcinek rzeki Osa od dolnej wody jazu w Mózgowie , odcinek rzeki Gać od przepustu pod drogą Szwarcenowo-Jamielnik, rzekę Młynówka wraz z leżącym na nim jeziorem Piotrowickie.
150. OBWÓD RYBACKI RZEKI OSA NR 5
położony w gminie Biskupiec.
Obwód obejmuje rzekę Osa od wypływu z jeziora Trupel do granicy województwa
151. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DŁUŻEC NR 6
położony w gminie Kisielice.
Obwód obejmuje jezioro Dłużec wraz z wypływającą z niego strugą i leżącym na niej jeziorem bez nazwy.
152. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LEKARTY NR 7
położony w gminie Biskupiec.
Obwód obejmuje rzekę Kakaj oraz jeziora Gryźliny, Studa, Lekarty, Moszyska, Przedsień, Lubek, Mozedel / Modzel /, Kakaj, Dębno Małe, Bielice, Jeziorko, Wielki Staw i odpływ do rzeki Osa.
153. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KAMIENNY MOST / PRĄTYNIA / NR 8
położony w gminie Biskupiec.
Obwód obejmuje jezioro Kamienny Most / Prątynia / z dopływem i odpływem do połączenia z najbliższym ciekiem śródleśnym .
154. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PŁOCICZNO NR 9
położony w gminie Biskupiec.
Obwód obejmuje jezioro Płociczno z odpływem do jeziora Płociczenko .
155. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PŁOCICZENKO NR 10
położony w gminie Biskupiec.
Obwód obejmuje jezioro Płociczenko z odpływem do przepustu pod drogą Górale -Ostrowite.
156. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MIERZYŃSKIE NR 11
położony w gminie Biskupiec.
Obwód obejmuje jeziora Mierzyn i Mierzyńskie wraz z łączącymi je ciekami i odpływem do rzeki Osa do granicy województwa.
157. OBWÓD RYBACKI JEZIORA POPÓWEK NR 12
położony w gminie Kisielice.
Obwód obejmuje jezioro Popówek wraz z odpływem do jeziora Goryń / Goryńskie /.
158. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GORYŃ / GORYŃSKIE / NR 13
położony w gminie Kisielice.
Obwód obejmuje jezioro Goryń / Goryńskie / wraz z wypływającą z niego strugą do granicy województwa.
159. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KISIELICE NR 14
położony w gminie Kisielice.
Obwód obejmuje jezioro Kisielice i jezioro bez nazwy, ciek łączący te jeziora oraz strugę wypływającą z jeziora Kisielice do jej ujścia do rzeki Gardeja.
160. OBWÓD RYBACKI RZEKI GARDEJA NR 15
położony w gminie Kisielice.
Obwód obejmuje odcinek rzeki Gardeja od źródeł do granicy województwa.
VI. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI NOGAT
161. OBWÓD RYBACKI RZEKI CIEPLICÓWKA NR 1
położony w gminie Elbląg.
Obwód obejmuje rzekę Cieplicówka od rozwidlenia na rzece Nogat w miejscowości Kępa Rybacka do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz z dopływami.
162. OBWÓD RYBACKI KANAŁU "C" NR 2
położony w gminie Elbląg .
Obwód obejmuje Kanał "C" na polderze Nowotki położony na gruntach wsi Kępiny Wielkie i Nowotki.
163. OBWÓD RYBACKI BRAJTERYNA NR 3
położony w gminie Elbląg .
Obwód obejmuje zbiornik wodny Brajteryna o powierzchni 19,18 ha położony w pobliżu wsi Nowotki.
164. OBWÓD RYBACKI KANAŁU "A" NR 4
położony w gminie Elbląg .
Obwód obejmuje Kanał "A" i Kanał "P" na polderze Batorowo położone na gruntach wsi Nowakowo, Batorowo i Cieplice.
VII. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI ELBLĄG
165. OBWÓD RYBACKI KANAŁU ELBLĄSKIEGO NR 1
położony w gminach Pasłęk i Elbląg .
Obwód obejmuje Kanał Elbląski na odcinku od dopływu z jeziora Piniewo do połączenia z jeziorem Drużno oraz wszyskie jego dopływy na tym odcinku.
166. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DRUŻNO NR 2
położony w gminach Markusy i Elbląg.
Obwód obejmuje jezioro Drużno
167. OBWÓD RYBACKI RZEKI MŁYNÓWKA MARWICKA NR 3
położony w gminach Rychliki i Elbląg.
Obwód obejmuje rzekę Młynówka Marwicka od źródeł do ujścia do jeziora Drużno oznaczonego końcem obwałowań wraz z dopływami.
168. OBWÓD RYBACKI RZEKI BRZEŹNICA NR 4
położony w gminach Małdyty, Rychliki, Markusy i Elbląg.
Obwód obejmuje rzekę Brzeźnica od źródeł do ujścia do jeziora Drużno oznaczonego końcem obwałowań wraz z dopływami.
169. OBWÓD RYBACKI POTOKU BUŻANKA NR 5
położony w gminach Małdyty, Rychliki, Markusy i Elbląg.
Obwód obejmuje potok Bużanka od źródeł do ujścia do jeziora Drużno oznaczonego końcem obwałowań wraz z dopływami.
170. OBWÓD RYBACKI RZEKI DZIERZGOŃ NR 6
położony w gminach Markusy i Elbląg.
Obwód obejmuje odcinek rzeki Dzierzgoń od granicy województw pomorskiego i warmińsko - mazurskiegoo do ujścia do jeziora Drużno oznaczonego końcem obwałowań oraz wszystkie jej dopływy na tym odcinku, w tym rzekę Bałewka od granic województwa do ujścia do rzeki Dzierzgoń.
171. OBWÓD RYBACKI KANAŁU "A-3" i "B -6" NR 7
położony w gminie Markusy .
Obwód obejmuje Kanał "A-3" i "B-6" na polderach nr 3 i nr 6 w miejscowości Markusy od stacji pomp przy rzece Balewka do stacji pomp przy rzece Tyna.
172. OBWÓD RYBACKI RZEKI TYNA NR 8
położony w gminach Markusy, Gronowo i Elbląg
Obwód obejmuje rzekę Tyna od granicy województw pomorskiego i warmińsko -mazurskiego do ujścia do rzeki Elbląg oraz dopływy na tym odcinku.
173. OBWÓD RYBACKI RZEKI FISZEWKA NR 9
położony w gminie Gronowo.
Obwód obejmuje rzekę Fiszewka od granicy województw pomorskiego i warmińsko -mazurskiego do ujścia do rzeki Elblag oraz dopływy i Kanały połączone z rzeką Fiszewka.
174. OBWÓD RYBACKI KANAŁU "A" NR 10
położony w gminie Elbląg .
Obwód obejmuje Kanał "A"na polderze Fiszewka "S" oraz Kanały z nim połączone położone na gruntach wsi Adamowo, Kazimierzowo, Janowo, Bielnik, Wikrowo i miasta Elbląga.
175. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZIMNOCHY NR 11
położony w gminach Godkowo i Morąg
Obwód obejmuje rzekę Wąska od źródeł do górnej wody jazu w miejscowości Klekotki oraz jeziora Okonie i Zimnochy.
176. OBWÓD RYBACKI RZEKI WĄSKA I NR 12
położony w gminach Miłakowo, Godkowo i Pasłęk.
Obwód obejmuje odcinek rzeki Wąska od dolnej wody jazu w miejscowości Klekotki do jazu piętrzącego w Kupinie k/ Pasłęka wraz ze wszystkimi dopływami na tym odcinku.
177. OBWÓD RYBACKI RZEKI WĄSKA II NR 13
położony w gminach Pasłęk i Komorowo Żuławskie.
Obwód obejmuje odcinek rzeki Wąska od jazu piętrzącego w Kupinie do jej ujścia do jeziora Drużno wraz ze wszystkimi dopływami na tym odcinku.
178. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZIELONE NR 14
położony w gminie Morąg.
Obwód obejmuje jezioro Zielone
179. OBWÓD RYBACKI RZEKI ELSZKA NR 15
położony w gminach Pasłęk i Elbląg .
Obwód obejmuje rzekę Elszka od źródel do ujścia do jeziora Drużno oznaczonego końcem obwałowań wraz z dopływami.
180. OBWÓD RYBACKI RZEKI BIERUTÓWKA NR 16
położony w gminie Elbląg .
Obwód obejmuje rzekę Bierutówka od źródel do ujścia do jeziora Drużno oznaczonego końcem obwałowań wraz z dopływami.
181. OBWÓD RYBACKI KANAŁU "A" NR 17
położony w gminie Elbląg .
Obwód obejmuje Kanał "A"na polderze nr 61 w miejscowości Komorowe Żuławskie.
182. OBWÓD RYBACKI RZEKI KUMIELA NR 18
położony w gminie Elbląg .
Obwód obejmuje rzekę Kumiela od źródel do ujścia do rzeki Elbląg wraz z dopływami.
183. OBWÓD RYBACKI RZEKI ELBLĄG NR 19
położony w gminie Elbląg .
Obwód obejmuje rzekę Elbląg od wypływu z jeziora Drużno do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz z dopływami na tym odcinku oraz Kanał Jagielloński na całej długości wraz z dopływami z wyłączeniem rzek Tyna, Fiszewka i Kumiela.
VIII. OBWODY RYBACKIE ZALEWU WIŚLANEGO.
184. OBWÓD RYBACKI RZEKI DĄBRÓWKA NR 1
położony w gminie Elbląg.
Obwód obejmuje rzekę Dąbrówka od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz z dopływami na tym odcinku.
185. OBWÓD RYBACKI RZEKI KAMIONKA NR 2
położony w gminie Elbląg.
Obwód obejmuje rzekę Kamionka od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz z dopływami na tym odcinku.
186. OBWÓD RYBACKI RZEKI JAGÓDKA NR 3
położony w gminie Elbląg.
Obwód obejmuje rzekę Jagódka od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz z dopływami na tym odcinku.
187. OBWÓD RYBACKI RZEKI RANGÓRY NR 4
położony w gminie Elbląg.
Obwód obejmuje rzekę Rangóry od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz z dopływami na tym odcinku.
188. OBWÓD RYBACKI RZEKI POTOK "M" NR 5
położony w gminie Elbląg.
Obwód obejmuje potok "M" i potok "J" od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego.
189. OBWÓD RYBACKI RZEKI KAMIENICA NR 6
położony w gminach Elbląg i Tolkmicko.
Obwód obejmuje rzekę Kamienica od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz z dopływami na tym odcinku.
190. OBWÓD RYBACKI RZEKI SUCHACZ NR 7
położony w gminach Elbląg i Tolkmicko.
Obwód obejmuje rzekę Suchacz od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz z dopływami na tym odcinku.
191. OBWÓD RYBACKI RZEKI OLSZANKA NR 8
położony w gminie Tolkmicko.
Obwód obejmuje rzekę Olszanka od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz z dopływami i rozlewiskami na tym odcinku.
192. OBWÓD RYBACKI RZEKI GRABIANKA NR 9
położony w gminie Tolkmicko.
Obwód obejmuje rzekę Grabianka od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz z dopływami i rozlewiskami na tym odcinku.
193. OBWÓD RYBACKI RZEKI STRADANKA NR 10
położony w gminie Tolkmicko.
Obwód obejmuje rzekę Stradanka od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz z dopływami na tym odcinku.
194. OBWÓD RYBACKI RZEKI NARUSA NR 11
położony w gminach Tolkmicko i Frombork.
Obwód obejmuje rzekę Narusa od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz z dopływami na tym odcinku.
195. OBWÓD RYBACKI RZEKI BAUDA NR 12
położony w gminach Godkowo, Wilczęta, Pasłęk, Młynary, Elbląg, Tolkmicko i Frombork.
Obwód obejmuje rzekę Bauda od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz ze wszystkimi dopływami i rozlewiskami.
196. OBWÓD RYBACKI RZEKI BANÓWKA NR 13
położony w gminach Wilczęta, Pieniężno, Lelkowo i Braniewo.
Obwód obejmuje rzekę Banówka od źródeł do granicy Panstwa wraz ze wszystkimi dopływami oraz rzeki Gołuba, Omaza i Ławia w granicach województwa.
197. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GŁĘBOCK NR 14
położony w gminie Lelkowo.
Obwód obejmuje jezioro Głębock / Głębokie / wraz z dopływami i odpływem do rzeki Stradyk oraz rzekę Stradyk od źródeł do granicy Państwa wraz z dopływami i rozlewiskami na terenie województwa.
IX. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI PASŁĘKA.
198. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JEMIOŁOWO NR 1
położony w gminie Olsztynek.
Obwód obejmuje jeziora Łutynowskie / Wenig /, Jemiołowo oraz rzekę Jemiołówka do granic miasta Olsztynka.
199. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GUZOWY PIEC NR 2
położony w gminach Olsztynek i Gietrzwałd.
Obwód obejmuje rzekę Jemiołówka i Strugę Młynówka z dopływami od miasta Olsztynka do górnej wody młyna Guzowy Młyn oraz jeziora Mańki i Guz / Guzowy Piec /.
200. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PASŁĘCKIE NR 3
położony w gminie Olsztynek.
Obwód obejmuje rzekę Pasłęka od źródeł do ujścia do jeziora Wymój z leżącym na niej jeziorem Pasłęckie.
201. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SARĄG NR 4
płożony w gminach Stawiguda, Gietrzwałd i Olsztynek.
Obwód obejmuje rzekę Pasłęka od dolnej wody piętrzenia w Wymoju do przepustu pod drogą Unieszewo - Guzowy Piec, jeziora Wymój i Sarąg oraz Strugę Młynówka od dolnej wody młyna w Guzowym Młynie.
202. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WULPIŃSKIE NR 5
położony w gminach Gietrzwałd i Stawiguda.
Obwód obejmuje jezioro Świętajno Naterskie / Naterskie / wraz z dopływami i odpływami do jeziora Wulpińskie, jezioro Wulpińskie wraz z dopływami, rzekę Giłwa z dopływami od źródeł do przepustu w miejscowości Gietrzwałd.
203. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GIŁWA NR 6
położony w gminie Gietrzwałd.
Obwód obejmuje jezioro Giłwa wraz z dopływem rzeką Giłwa od przepustu drogowego w miejscowości Gietrzwałd i odpływem rzeką Giłwa do mostu w miejscowości Rentyny.
204. OBWÓD RYBACKI RZEKI PASŁĘKA I NR 7
położony w gminie Gietrzwałd
Obwód obejmuje rzekę Pasłęka od przepustu na drodze Unieszewo- Guzowy Piec do górnej wody elektrowni w Łęgutach.
205. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ISĄG NR 8
położony w gminach Gietrzwałd, Łukta i Jonkowo.
Obwód obejmuje rzekę Pasłęka od dolej wody elektrowni w miejscowości Łęguty wraz z jeziorami Łęguty oraz Isąg do pierwszego mostku w miejscowości Pelnik.
206. OBWÓD RYBACKI RZEKI PASŁĘKA II NR 9
położony w gminach Gietrzwałd, Jonkowo, Świątki i Lubomino.
Obwód obejmuje rzekę Pasłęka od pierwszego mostku w miejscowości Pelnik do mostu na szosie Miłakowo- Orneta wraz z dopływami lewobrzeżnymi, w tym rzekę Marąg od miejsca połączenia ze strugą Łukta oraz strugę Łukta, Strugę Miłakówka od połączenia z odpływem z jeziora Mildzie , dopływy prawobrzeżne, w tym rzekę Giłwa od pierwszego mostku w miejscowości Rentyny , Kanał Trojański oraz jeziora Bieniaskie, Ględy, Niegławeckie, Litewskie, Włodowskie i Skolickie.
207. OBWÓD RYBACKI RZEKI PASŁĘKA III NR 10
położony w gminach Miłakowo, Orneta, Godkowo, Wilczęta i Płoskinia.
Obwód obejmuje odcinek rzeki Pasłęka od mostu na szosie Miłakowo - Orneta do mostu w miejscowości Dębiny wraz z jej dopływami na tym odcinku i jeziorami na nich położonymi za wyjątkiem rzek Drwęca Warmińska, Młyńska Struga i Wałsza.
208. OBWÓD RYBACKI RZEKI DRWĘCA WARMIŃSKA I NR 11
położony w gminie Lidzbark Warmiński.
Obwód obejmuje rzekę Drwęca Warmińska wraz z dopływami od źródeł do połączenia z rzeką Rama w pobliżu miejscowości Międzyrzecze oraz rzekę Rama.
209. OBWÓD RYBACKI RZEKI DRWĘCA WARMIŃSKA II NR 12
położony w gminie Orneta.
Obwód obejmuje rzekę Drwęca Warmińska wraz z dopływami / z wyłączeniem dopływu pod nazwą Lubominska Struga / od połączenia z rzeką Rama w pobliżu miejscowości Międzyrzecze do mostu kolejowego w miejscowości Orneta.
210. OBWOD RYBACKI RZEKI DRWĘCA WARMIŃSKA III NR 13
położony w gminie Orneta.
Obwód obejmuje rzekę Drwęca Warmińska od mostu kolejowego w miejscowości Orneta do jej ujścia do rzeki Pasłęki wraz z dopływami oraz jezioro Orneta wraz ze strugą uchodzącą do rzeki Drwęca Warmińska.
211. OBWÓD RZEKI MŁYŃSKA STRUGA NR 14
położony w gminie Orneta i Pieniężno.
Obwód obejmuje rzekę Młyńska Struga od źródeł do ujścia rzeki Pasłęka wraz z dopływami bez dopływu z jeziora Tauty.
212. OBWÓD RYBACKI JEZIORA TAUTY NR 15
położony w gminie Orneta
Obwód obejmuje jezioro Tauty wraz z dopływami i odpływem do rzeki Młyńska Struga.
213. OBWÓD RYBACKI RZEKI WAŁSZA I NR 16
położony w gminach Górowo Iławeckie, Pieniężno i Lelkowo.
Obwód obejmuje odcinek rzeki Wałsza od żródeł do pierwszego mostu drogowego w miejscowości Pieniężno, rzekę Warna oraz wszystkie inne dopływy rzeki Wałsza na tym odcinku wraz z jeziorami na nich położonymi z wyłączeniem jezior Martwe i Reszkowskie.
214. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RESZKOWSKIE NR 17
położony w gminie Górowo Iławeckie.
Obwód obejmuje jeziora Reszkowskie i Płociczne / Plecień / wraz z łączącym je ciekiem i odpływem do rzeki Wałsza.
215. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MARTWE NR 18
położony w gminie Górowo Iławeckie.
Obwód obejmuje jezioro Martwe wraz z odpływem.
216. OBWÓD RYBACKI RZEKI WAŁSZA II NR 19
położony w gminach Pieniężno i Orneta
Obwód obejmuje odcinek rzeki Wałsza od pierwszego mostu drogowego w miejscowości Pieniężno do ujścia do rzeki Pasłęka oraz wszystkie jej dopływy położone na tym odcinku.
217. OBWÓD RYBACKI RZEKI PASŁĘKA IV 20
położony w gminie Płoskinia
Obwód obejmuje odcinek rzeki Pasłęka od przyczółków zerwanego mostu w miejscowości Dębiny do górnej wody zapory piętrzącej wraz ze zbiornikiem zaporowym Pierzchały i kanałem roboczym elektrowni w Pierzchałach oraz wszystkie jej rozlewiska i dopływy na tym odcinku.
218. OBWÓD RYBACKI RZEKI PASŁĘKA V NR 21
położony w gminach Płoskinia i Braniewo
Obwód obejmuje rzekę Pasłęka od dolnej wody zapory piętrzącej elektrowni w Pierzchałach do ujścia do Zalewu Wiślanego wraz ze wszystkimi dopływami na tym odcinku i leżącymi na nich jeziorami.
219. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PIENIĄŻEK / PINUCZEK / NR 22
położony w gminie Gietrzwałd.
Obwód obejmuje jezioro Pieniążek / Pinuczek / wraz z odpływem.
220. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DŁUŻECZEK / DŁUŻKI II / NR 23
położony w gminie Łukta.
Obwód obejmuje jezioro Dłużeczek / Dłużki II /.
221. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DŁUŻKI / DŁUŻKI III / NR 24
położony w gminie Gietrzwałd.
Obwód obejmuje jezioro Dłużki / Dłużki III /.
222. OBWÓD RYBACKI JEZIORA CZARNE NR 25
położony w gminie Łukta.
Obwód obejmuje jeziora Czarne i Pelwek wraz z dopływami.
223. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BOBRZYNEK / BUBRYNEK / NR 26
położony w gminie Łukta.
Obwód obejmuje jezioro Bobrzynek / Bubrynek / wraz z odpływem do cieku wypływającego z jeziora Mielnik.
224. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MIELNIK NR 27
położony w gminie Łukta.
Obwód obejmuje jezioro Mielnik wraz z odpływem do jeziora Łęguty.
225. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GIEDAJTY NR 28
położony w gminie Jonkowo.
Obwód obejmuje jezioro Giedajty wraz z dopływami i jezioro Szelążek.
226. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LINÓWKO NR 29
położony w gminie Jonkowo.
Obwód obejmuje jezioro Linówko.
227. OBWOD RYBACKI JEZIORA STAWIK NR 30
położony w gminie Łukta.
Obwód obejmuje jezioro Stawik.
228. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BAŁĄG NR 31
położony w gminie Jonkowo.
Obwód obejmuje jezioro Bałąg wraz z odpływem.
229. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MARĄG NR 32
położony w gminach Morąg, Łukta i Jonkowo.
Obwód obejmuje jezioro Marąg z dopływami, jeziora Florczackie, Piłąg, Żabie / Żabi Róg /, Zawrockie oraz rzekę Marąg od wypływu z jeziora Marąg do połączenia ze Strugą Łukta.
230. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁOBY NR 33
położony w gminie Łukta.
Obwód obejmuje jezioro Łoby wraz z dopływami i odpływem do Strugi Łukta.
231. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZAPADŁE / DZIADEK / NR 34
położony w gminie Łukta.
Obwód obejmuje jezioro Zapadłe / Dziadek / wraz z odpływem do jeziora Białe / Mergiel/.
232. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BIAŁE / MERGIEL / NR 35
położony w gminie Łukta.
Obwód obejmuje jezioro jezioro Białe / Mergiel / wraz z odpływem do jeziora Jagoty /Myśliwskie /.
233. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JAGOTY / MYŚLIWSKIE / NR 36
położony w gminie Łukta.
Obwód obejmuje jezioro Jagoty / Myśliwskie / wraz z odpływem do rzeki Marąg.
234. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GOŁĄB NR 37
położony w gminie Łukta.
Obwód obejmuje jezioro Gołąb.
235. OBWÓD RYBACKI JEZIORA POWRYCH / TOMLAK / NR 38
położony w gminie Morąg.
Obwód obejmuje jezioro Powrych / Tomlak / wraz z dopływem.
236. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BRZEŹNE / GLEDY / NR 39
położony w gminach Morąg i Łukta.
Obwód obejmuje jezioro Brzeźne / Gledy /.
237. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DŁUGIE NR 40
położony w gminie Morąg.
Obwód obejmuje jezioro Długie wraz z dopływami.
238. OBWÓD RYBACKI STRUGA MIŁAKÓWKA NR 41
położony w gminach Morąg i Miłakowo.
Obwód obejmuje Strugę Miłakówka od wypływu z jeziora Długie do połączenia z odpływem z jeziora Mildzie.
239. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BOLDAJNY / BOLDENY / NR 42
położony w gminie Miłakowo.
Obwód obejmuje jezioro Boldajny / Boldeny / wraz z odpływem.
240. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KALNICKI STAW / ZŁOTNA / NR 43
położony w gminie Morąg.
Obwód obejmuje jezioro Kalnicki Staw / Złotna / wraz z dopływami.
241. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BALWIĄG / BOLITY / NR 44
położony w gminie Miłakowo.
Obwód obejmuje jezioro Balwiąg / Bolity / wraz z odpływem.
242. OBWÓD RYBACKI JEZIORA NARIE NR 45
położony w gminach Morąg , Miłakowo i Świątki.
Obwód obejmuje jezioro Narie z dopływami i leżącymi na nich jeziorami: Ponapry Małe /Peneper Mały / , Ponapry Wielkie / Peneper Duży /, Czarne, Trądla, Maliniak, Wiejskie /Małe /, Wiejskie Górne i Wiejskie Dolne, odpływ z jeziora Narie Naryjską Strugą do jeziora Mildzie, jezioro Mildzie i odpływ do strugi Miłakówka oraz jezioro Wukśniki wraz z odpływem do jeziora Mildzie.
243. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GAMRY / GAMERKI / NR 46
położony w gminie Jonkowo.
Obwód obejmuje jezioro Gamry / Gamerki / wraz z wypływającym ciekiem uchodzącym do rzeki Pasłęka.
244. OBWÓD RYBACKI JEZIORA TONKA NR 47
położony w gminach Lubomino i Świątki.
Obwód obejmuje jezioro Tonka z dopływami i odpływem Lubomińska Struga do rzeki Drwęca Warmińska.
X. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI NAREW.
245. OBWÓD RYBACKI RZEKI ORZYC NR 1
położony w gminach Janowiec Kościelny, Janowo i Wielbark.
Obwód obejmuje rzekę Orzyc wraz z dopływami w granicach województwa.
246. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZAWADZKIE NR 2
położony w gminie Janowo.
Obwód obejmuje jezioro Zawadzkie z dopływem i odpływem bez nazwy do ujścia do strugi Borowianka.
247. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OMULEW NR 3
położony w gminach Nidzica, Jedwabno i Purda.
Obwód obejmuje jezioro Gim z dopływami oraz odpływem do jeziora Omulew, jezioro Omulew wraz z rzeką Omulew do ujścia cieku Czarna Rzeka , Strugę Koniuszyn łączącą jeziora Omulew i Koniuszyn, jeziora Koniuszyn i Czarne oraz dopływy i połączenia z jeziorem Omulew, jeziora Dłużek, Duże Łabuny, Małe Łabuny, Czarny Piec wraz z łączącymi je ciekami i odpływem z jeziora Czarny Piec do cieku Czarna Rzeka , jeziora Priamy, Kuchnia, Kwiatkowo z połączeniami i odpływem cieku Czarna Rzeka do jego ujścia do rzeki Omulew.
248. OBWÓD RYBACKI JEZIORA REKOWE NR 4
położony w gminie Jedwabno.
Obwód obejmuje jezioro Rekowe i rzekę Rekownica do ujścia do rzeki Omulew wraz z jeziorami Skonieczne, Średnie, Klimek / Konik / i Głęboczek wraz z ciekiem łączącym te jeziora oraz jeziora Jasne i Płociczno z łączącym je ciekiem.
249. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SĄPŁATY NR 5
położony w gminach Dźwierzuty i Pasym.
Obwód obejmuje jeziora Sąpłaty i Ruskie wraz z dopływami i łączącym je ciekiem.
250. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LINOWSKIE NR 6
położony w gminie Dźwierzuty.
Obwód obejmuje jezioro Linowskie z dopływami i odpływem.
251. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SASEK WIELKI NR 7
położony w gminach Dźwierzuty, Pasym i Szczytno.
Obwód obejmuje jezioro Sasek Wielki wraz z dopływami, jeziora Fręckie, Małszewskie wraz z dopływami, strugę Dźwierzutka, jezioro Grom z dopływami oraz odpływem strugą Grom do jej ujścia do rzeki Saska / Sasek / oraz rzekę Saska wraz z jeziorem Młyński Staw do piętrzenia w miejscowości Janowo.
252. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BOROWKO NR 8
położony w gminie Dźwierzuty.
Obwód obejmuje jezioro Borówko.
253. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SASEK MAŁY NR 9
położony w gminach Jedwabno, Szczytno i Pasym.
Obwód obejmuje jeziora Świętajno / Narty /, Brajnickie wraz z dopływami i odpływem rzeką Witówka do jeziora Sasek Mały, jeziora Warchałdzkie, Łaźnica wraz z rowem łączącym z jeziorem Sasek Mały, jezioro Sawica oraz rzekę Sawica wraz z leżącymi na niej jeziorami Natać, Sedańsk do ujścia do jeziora Sasek Mały, rzekę Saska od piętrzenia w miejscowości Janowo do ujścia do jeziora Sedańsk, jezioro Sasek Mały wraz z odpływem do przepustu pod drogą Sasek Wielki- Sasek Mały .
254. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MACHNIACZ NR 10
położony w gminie Pasym.
Obwód obejmuje jezioro Machniacz.
255. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KIEŁBARK DUŻY NR 11
położony w gminie Pasym.
Obwód obejmuje jezioro Kiełbark Duży wraz z odpływem do jeziora Sawica.
256. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KIEŁBARK MAŁY NR 12
położony w gminie Pasym,
Obwód obejmuje jezioro Kiełbark Mały wraz z odpływem do jeziora Kiełbark Duży.
257. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KIEŁBARK NR 13
położony w gminie Pasym.
Obwód obejmuje jezioro Kiełbark.
258. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BIAŁE NR 14
położony w gminie Pasym.
Obwód obejmuje jezioro Białe z dopływami.
259. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DŁUGIE NR 15
położony w gminie Szczytno.
Obwód obejmuje jezioro Długie / Domowe Duże / i Miejskie / Domowe Małe / wraz z połączeniem i odpływem do rzeki Sawica.
260. OBWÓD RYBACKI RZEKI OMULEW NR 16
położony w gminach Jedwabno i Wielbark.
Obwód obejmuje rzekę Omulew od miejsca dopływu rzeki Czarna do miejsca dopływu rzeki Wielki Rów wraz ze wszystkimi dopływami, rzekę Sawica od mostu na drodze Sasek Wielki-Sasek Mały, rzeki Czarka, Wałpusza od piętrzenia w miejscowości Młynisko, rzekę Wielki Rów oraz wszystkie dopływy.
261. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WAŁPUSZ NR 17
położony w gminach Dźwierzuty i Szczytno.
Obwód obejmuje jeziora Lemańskie i Wałpusz wraz z odpływem rzeką Wałpusza do przepustu drogowego w miejscowości Młynisko.
262. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MARKSOBY / MARKSEWO / NR 18
położony w gminie Szczytno.
Obwód obejmuje jezioro Marksoby / Marksewo / wraz z odpływami do jeziora Wałpusz oraz odpływ Strugą Jerutka do mostu drogowego w miejscowości Jerutki.
263. OBWÓD RYBACKI JEZIORA STAROKIEJKUCKIE NR 19
położony w gminie Szczytno.
Obwód obejmuje jezioro Starokiejkuckie wraz z dopływem od jeziora Łęczek oraz odpływem na odcinku do górnej wody jazu byłego młyna w miejscowości Stare Kiejkuty.
264. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁĘSK NR 20
położony w gminie Dźwierzuty.
Obwód obejmuje jeziora Arwiny / Orżyńskie /, Łęsk i Łęczek wraz z łączącym je ciekiem.
265. OBWÓD RYBACKI JEZIORA NOŻYCE / GŁĘBOKIE / NR 21
położony w gminie Świętajno.
Obwód obejmuje jezioro Nożyce z odpływem do jeziora Piasutno.
266. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PIASUTNO NR 22
położony w gminie Świętajno.
Obwód obejmuje jezioro Piasutno wraz z dopływami i odpływem do rzeki Rozoga.
267. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŚWIĘTAJNO NR 23
położony w gminie Świętajno.
Obwód obejmuje jezioro Świętajno wraz z dopływami i odpływem rzeką Rozoga do przepustu pod torem kolejowym Szczytno-Ełk.
268. OBWÓD RYBACKI RZEKI ROZOGA NR 24
płożony w gminie Rozogi.
Obwód obejmuje rzekę Rozoga od przepustu pod torem kolejowym Szczytno-Ełk do granicy województwa oraz strugi Jerutka i Radostówka w granicach województwa.
XI. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI WEGORAPA
269. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BITKOWO NR 1
położony w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje jezioro Bitkowo wraz z dopływami oraz odpływem do rzeki Jarka.
270. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MARLINOWO NR 2
położony w gminie Dubeninki.
Obwód obejmuje jezioro Marlinowo wraz z dopływem i odpływem do rzeki Jarka.
271. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 3
położony w miejscowości Marlinowo w gminie Dubeninki.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 0,89 ha wraz z odpływem do rzeki Jarka.
272. OBWÓD RYBACKI JEZIORA CZARNE NR 4
położony w gminie Dubeninki.
Obwód obejmuje jeziora Czarne i Kociołek wraz z ciekiem do ujścia do rzeki Jarka.
273. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OSTRÓWEK NR 5
położony w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje jezioro Ostrówek wraz z dopływami oraz ciekiem łączącym je z jeziorem Rakówek do drogi w miejscowości Galwiecie.
274. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RAKÓWEK NR 6
położony w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje jezioro Rakówek ,cieki łączące jezioro z rzeką Jarka i jeziorem Ostrówek od drogi w miejscowości Galwiecie wraz z jeziorem bez nazwy.
275. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 7
położony w miejscowości Galwiecie w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 0,94 ha wraz z ciekiem łączącym je z jeziorem Ostrówek na odcinku do drogi Dubeninki- Gołdap.
276. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KOLKI NR 8
położony w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje jezioro Kolki wraz z odpływem do rzeki Jarka.
277. OBWÓD RYBACKI RZEKI WILKAWSKA STRUGA NR 9
położony w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje rzekę Wilkawska Struga od źródeł do połączenia z ciekiem Górny Potok, jezioro bez nazwy o pow. 7,82 ha w miejscowości Wilkasy oraz odcinek cieku od wypływu z jeziora bez nazwy do połączenia z rzeką Wilkawska Struga.
278. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 10
położony w miejscowości Żelazki w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 2,64 ha z dopływem i odpływem do rzeki Jarka.
279. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 11
położony w miejscowości Regiele w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 0,52 ha wraz z ciekiem łączącym je z rzeką Górny Potok.
280. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 12
położony w miejscowości Rudzie w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 0,90 ha wraz z ciekiem łączącym je z rzeką Wilkawska Struga.
281. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 13
położony w miejscowości Zatyki w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy wraz z odpływem do drogi Pietrasze-Kamionki.
282. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 14
położony w miejscowości Wronki Wielkie w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 8,76 ha wraz z odpływem do połączenia z dopływem rzeki Gołdapa.
283. OBWÓD RYBACKI RZEKI JARKA NR 15
położony w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje rzekę Jarka od źródeł wraz z dopływami, w tym rzekę Dzięgielka oraz ciek Górny Potok do mostu drogowego na drodze Gołdap- Dubeninki w miejscowości Jurkiszki.
284. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GOŁDAP NR 16
położony w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje jezioro Gołdap wraz z dopływami w tym rzekę Jarka od mostu drogowego na drodze Gołdap- Dubeninki w miejscowości Jurkiszki oraz rzekę Gołdapa do pierwszego mostu drogowego w miejscowości Gołdap.
285. OBWÓD RYBACKI RZEKI GOŁDAPA NR 17
położony w gminie Gołdap.
Obwód obejmuje rzekę Gołdapa od pierwszego mostu drogowego w miejscowości Gołdap ze wszystkimi dopływami do ujścia do rzeki Węgorapa.
286. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JAGOCZANY NR 18
położony w gminie Banie Mazurskie.
Obwód obejmuje jezioro Jagoczany z dopływami i odpływem do przepustu w miejscowości Rogale.
287. OBWÓD RYBACKI JEZIORA CZUPOWSKIE NR 19
położony w gminie Banie Mazurskie.
Obwód obejmuje jezioro Czupowskie z dopływami.
288. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JAGIELSKIE NR 20
położony w gminie Banie Mazurskie.
Obwód obejmuje jezioro Jagielskie z dopływami i odpływem do przepustu pod drogą Żabin-Jagiele.
289. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GRANICZNE NR 21
położony w gminie Banie Mazurskie.
Obwód obejmuje jezioro Graniczne do granicy Państwa.
290. OBWÓD RYBACKI RZEKI WĘGORAPA I NR 22
położony w gminie Banie Mazurskie.
Obwód obejmuje Kanały Brożajski, Dopływowy i Minocki na całej długości.
291. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PIŁAKI WIELKIE NR 23
położony w gminie Pozezdrze.
Obwód obejmuje jezioro Piłaki Wielkie wraz z dopływami i odpływami.
292. OBWÓD RYBACKI JEZIOR bez nazwy NR 24
położony w gminie Kruklanki.
Obwód obejmuje dwa jeziora bez nazwy o pow. 5,56 ha i 0,48 ha , położone na terenie Leśnictwa Borki.
293. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KRUKLIN NR 25
położony w gminach Kruklanki i Giżycko.
Obwód obejmuje jeziora Babka, Żywki, Żywy, Sołtmany, bez nazwy o pow. 1,0 ha, Kruklin, Patelnia, Kożuchy , dopływy jezior i łączące je cieki oraz rzekę Górna Sapina od źródeł do mostu drogowego w miejscowości Kruklanki.
294. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 26
położony w miejscowości Żywki w gminie Kruklanki.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 1,09 ha wraz z odpływem do rzeki Górna Sapina.
295. OBWÓD RYBACKI JEZIORA CZARNE NR 27
położony w gminie Kruklanki.
Obwód obejmuje jezioro Czarne wraz z odpływem do stawów Kruklin.
296. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BĘBENEK NR 28
położony w gminie Kruklanki.
Obwód obejmuje jezioro Bębenek wraz z ciekiem łączącym je z jeziorem Brożówka do mostu drogowego przed ujściem cieku do jeziora Brożówka.
297. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁĘKUK NR 29
położony w gminie Kruklanki.
Obwód obejmuje jezioro Łękuk wraz z dopływami oraz odpływem do połączenia z rowem melioracyjnym uchodzącym do tego cieku powyżej jeziora Purwin.
298. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GOŁDOPIWO NR 30
położony w gminie Kruklanki.
Obwód obejmuje jeziora Gołdopiwo, Żabinki, Brożówka, Bartelnik, rzekę Górna Sapina od mostu drogowego w miejscowości Kruklanki do jeziora Gołdopiwo, rzekę Sapina od jeziora Gołdopiwo do mostu drogowego Pozezdrze - Jakunówka, odpływ z jeziora Łękuk od połączenia z rowem melioracyjnym uchodzącym do tego cieku powyżej jeziora Purwin wraz z dopływami jezior oraz ciekami łączącymi jeziora w obwodzie.
299. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DZIUBAK NR 31
położony w gminie Pozezdrze.
Obwód obejmuje jezioro Dziubak.
300. OBWÓD RYBACKI JEZIORA STRĘGIEL NR 32
położony w gminach Węgorzewo i Pozezdrze.
Obwód obejmuje jeziora Krzywa Kuta, Biała Kuta, Czarna Kuta, Głęboka Kuta, Wilkus, Brzask / Przylasek /, Piecek, Pozezdrze, Stręgielek i Stręgiel, rzekę Sapina od mostu drogowego Pozezdrze- Jakunówko do mostu drogowego Węgorzewo-Pozezdrze przed ujściem do jeziora Święcajty oraz dopływy jezior i cieki łączące jeziora obwodu.
301. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SMOLAK NR 33
położony w gminie Pozezdrze.
Obwód obejmuje jezioro Smolak.
302. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KACZE NR 34
położony w gminie Pozezdrze.
Obwód obejmuje jezioro Kacze wraz z dopływem.
303. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ROMINTY NR 35
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje jezioro Rominty z dopływem oraz odpływem do połączenia z ciekiem wypływającym z jeziora Głęboka Kuta.
304. OBWÓD RYBACKI JEZIORA UPINEK NR 36
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje jezioro Upinek z dopływem i odpływem do połączenia z dopływem z jeziora Stręgiel.
305. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 37
położony w miejscowości Ogonki w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 1,68 ha wraz z ciekiem łączącym je z jeziorem Święcajty do drogi Ogonki- Harsz.
306. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KACZEŃ NR 38
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje jezioro Kaczeń.
307. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OGONKI NR 39
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje jezioro Ogonki.
308. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JAGOCZANY NR 40
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje jezioro Jagoczany.
309. OBWÓD RYBACKI JEZIORA HARSZ WIELKI NR 41
położony w gminie Pozezdrze.
Obwód obejmuje jeziora Harsz Wielki i Harsz Mały oraz ciek łączący jezioro Harsz Wielki z jeziorem Mamry.
310. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LEMIĘT NR 42
położony w gminie Pozezdrze.
Obwód obejmuje jezioro Lemięt oraz ciek łączący jezioro Lemięt z jeziorem Święcajty do mostu drogowego Harsz- Ogonki.
311. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DGAŁ WIELKI NR 43
położony w gminie Pozezdrze.
Obwód obejmuje jeziora Dgał Wielki, Dgał Mały, Warmiak wraz z dopływami, odpływ z jeziora Dgał Mały do jeziora Dargin do śluzy oraz odpływ z jeziora Dgał Wielki do przepustu pod drogą Pieczarki- Nowy Harsz.
312. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SKARZ WIELKI NR 44
położony w gminie Pozezdrze.
Obwód obejmuje jezioro Skarz Wielki wraz z dopływami z jeziora Dgał Wielki od drogi Pieczarki- Nowy Harsz oraz cieki łączące jezioro z jeziorem Dargin.
313. OBWÓD RYBACKI JEZIORA TRYD NR 45
położony w gminie Giżycko.
Obwód obejmuje jezioro Tryd z dopływami oraz odpływem do jeziora Wojsak do przepustu pod drogą Antonowo - Pierkunowo.
314. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DEJGUNY NR 46
położony w gminie Giżycko.
Obwód obejmuje jeziora Dejguny i Dejgunek wraz z łączącym je ciekiem oraz odpływ do jeziora Tajty do mostu na drodze Giżycko- Sterławki Małe.
315. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OKRĄGŁE NR 47
położony w gminie Giżycko.
Obwód obejmuje jezioro Okrągłe wraz z odpływem do mostu kolejowego przed ujściem cieku do jeziora Tajty.
316. OBWÓD RYBACKI JEZIORA TAJTY NR 48
położony w gminie Giżycko.
Obwód obejmuje jeziora Tajty, Tajty Małe i Wilkasy, dopływ z jeziora Dejguny od mostu drogowego Giżycko- Sterławki Małe oraz Kanał Piękna Góra od jeziora Tajty do mostu na drodze Giżycko-Sterławki Małe.
317. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DARGIN NR 49
położony w gminach Giżycko, Węgorzewo i Pozezdrze.
Obwód obejmuje jeziora Popówka Duża, Kisajno, Dargin, Sztynorckie, Łabap, Dobskie wraz z dopływami i jeziorem Wojsak od mostu drogowego w miejscowości Wojsak, w tym dopływ z jeziora Mażańskie Jezioro od mostu drogowego w miejscowości Radzieje, Kanał Łuczański od jeziora Kisajno do mostu zwodzonego w miejscowości Giżycko oraz Kanał Piękna Góra od jeziora Kisajno do mostu na drodze Giżycko-Sterławki Małe.
318. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MAŻAŃSKIE JEZIORO NR 50
położony w gminie Kętrzyn.
Obwód obejmuje Mażańskie Jezioro wraz z odpływem do mostu drogowego w miejscowości Radzieje.
319. OBWÓD RYBACKI RZEKI WĘGORAPA II NR 51
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje odcinek rzeki Węgorapa poniżej połączenia z ciekiem Kanał Młyński do granicy Państwa.
320. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MAMRY PÓŁNOCNE NR 52
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje jeziora Mamry Północne wraz z zatoką Kirsajty od mostu drogowego na trasie Sztynort- Harsz, jeziora Swięcajty i Pniewo, rzekę Węgorapa od wypływu z jeziora Mamry do połączenia z ciekiem Kanał Młyński do granicy Państwa oraz dopływ z jeziora Lemięt od mostu na drodze Ogonki-Harsz.
321. OBWÓD RYBACKI KANAŁ MAZURSKI I NR 53
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje Kanał Mazurski na odcinku od mostu drogowego na drodze Przystań - Pniewo do pierwszej śluzy w miejscowości Leśniewo .
XII. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI OŚWINKA
322. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RYDZÓWKA NR 1
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje jezioro Rydzówka, Kanał Mazurski na odcinku od wypływu z jeziora Rydzówka do mostu w miejscowości Guja oraz rzekę Rawda do miejscowości Guja.
323. OBWÓD RYBACKI KANAŁ MAZURSKI II NR 2
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje Kanał Mazurski na odcinku od mostu drogowego w miejscowości Guja do granicy Państwa .
324. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WĘGIELSZTYN NR 3
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje jezioro Węgielsztyn wraz z odpływem do rzeki Rawda.
325. OBWÓD RYBACKI JEZIORA STAW SURWILE NR 4
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje jezioro Staw Surwile.
326. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OŚWIN NR 5
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje jezioro Oświn z dopływami, w tym rzekę Rawda od mostu drogowego w miejscowości Guja do jeziora Oświn, rzekę Ruda i odpływ rzeką Oświnka do granicy Państwa.
327. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OSIEK NR 6
położony w gminie Węgorzewo.
Obwód obejmuje jezioro Osiek wraz z dopływami.
XIII. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI PISA
328. OBWÓD RYBACKI JEZIORA NIEGOCIN NR 1
położony w gminie Giżycko,
Obwód obejmuje jezioro Niegocin i Boczne, / granicę pomiędzy jeziorem Niegocin i Wojnowo stanowi most drogowy Ruda - Kleszczewo / , Kanał Łuczański od mostu drogowego na ul. Obwodowej w miejscowości Giżycko do jeziora Niegocin oraz cały Kanał Niegociński.
329. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GRAJEWKO / GRAJWO / NR 2
położony w gminie Giżycko.
Obwód obejmuje jezioro Grajewko / Grajwo /.
330. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KĄP NR 3
położony w gminie Giżycko.
Obwód obejmuje jezioro Kąp z dopływem i odpływem do drogi Giżycko-Miłki.
331. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RUDA DUŻA NR 4
położony w gminie Giżycko.
Obwód obejmuje jeziora Upałty Małe, Upałty Wielkie, Ruda Duża i Ruda Mała, cieki łączące jeziora w obwodzie, dopływy oraz odpływ do jeziora Wojnowo.
332. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JAGODNE NR 5
położone w gminie Miłki.
Obwód obejmuje jeziora Jagodne i Jędzelek z dopływami i ciekami łączącymi te jeziora oraz Kanał Szymoński od jeziora Jagodne do mostu drogowego Szymonka- Stara Rudówka.
333. OBWÓD RYBACKI JEZIORA TALKI DUŻE NR 6
położony w gminie Wydminy.
Obwód obejmuje jeziora Talki Duże, Talki Małe i Osiołek wraz z łączącymi je ciekami.
334. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PAMER NR 7
położony w gminie Wydminy.
Obwód obejmuje jeziora Pamer i Pamerek wraz z łączącym je ciekiem oraz rzekę Pamer od jeziora do mostu drogowego w miejscowości Malinka.
335. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BUWEŁNO NR 8
położony w gminach Miłki i Orzysz.
Obwód obejmuje jeziora Wojnowo / granicę pomiędzy jeziorem Wojnowo i Niegocin stanowi most na drodze Ruda- Kleszczewo /, Buwełno, Ublik Wielki, Ublik Mały / Zielone /, Byczek wraz z łączącymi je ciekami, rzekę Staświnka / kanał Staświnka / oraz rzekę Pamer od mostu drogowego w miejscowości Malinka.
336. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MIŁKOWSKIE NR 9
położony w gminie Miłki.
Obwód obejmuje jezioro Miłkowskie wraz z ciekiem łączącym je z jeziorem Wojnowo.
337. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BIAŁE / BIAŁA GIŻYCKA / NR 10
położony w gminie Wydminy.
Obwód obejmuje jezioro Białe / Biała Giżycka / z dopływami i odpływem do drogi w miejscowości Pańska Wola.
338. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BIELSKIE NR 11
położony w gminach Miłki i Wydminy,
Obwód obejmuje jeziora Bielskie, Skomack i Okrągłe wraz z dopływami i łączącymi je ciekami.
339. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DŁUGIE NR 12
położony w gminie Miłki.
Obwód obejmuje jeziora Długie, Zgniłe i Przykop z dopływami i łączącymi je ciekami.
340. OBWÓD RYBACKI JEZIORA STOCZEK NR 13
położony w gminie Orzysz.
Obwód obejmuje jezioro Stoczek wraz z ciekiem łączącym je z jeziorem Ublik Mały do drogi Orzysz-Konopki Wielkie.
341. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ORŁO NR 14
położony w gminie Ryn.
Obwód obejmuje jeziora Orło i Ołów / Leśne / wraz z dopływami i łączącym je ciekiem.
342. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁAWKI NR 15
położony w gminie Ryn.
Obwód obejmuje jeziora Ławki i Szymonek wraz z dopływami i łączącym je ciekiem oraz odpływ do jeziora Szymon do przepustu pod drogą Mioduńskie- Ławki.
343. OBWÓD RYBACKI JEZIORA NOTYST MAŁY NR 16
położony w gminie Ryn.
Obwód obejmuje jeziora Notyst Mały i jezioro bez nazwy o pow. 2,56 ha w miejscowości Krzyżany wraz z łączącym je ciekiem i odpływem do jeziora Ryńskie.
344. OBWÓD RYBACKI JEZIORA NOTYST NR 17
położony w gminie Mrągowo.
Obwód obejmuje jezioro Notyst wraz z dopływami oraz odpływem do jeziora Ryńskie.
345. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JAGODZIENKO / BAGIENNE / NR 18
położony w gminie Ryn.
Obwód obejmuje jezioro Jagodzienko / Bagienne / z dopływem.
346. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RYŃSKIE - TAŁTY NR 19
położony w gminach Ryn, Mikołajki i Tałty.
Obwód obejmuje jeziora Ryńskie - Tałty / granicę pomiędzy jeziorem Tałty i Mikołajskim stanowi most drogowy w miejscowości Mikołajki /, Tałtowisko, Kotek, Szymon / Szymonka Duża / wraz z dopływami, Kanały Tałcki, Grunwaldzki i Mioduński na całej długości oraz Kanał Szymoński od jeziora Szymon do mostu drogowego Szymonka- Stara Rudówka wraz z dopływem z jeziora Szymonek od drogi Mioduńskie-Ławki.
347. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MAJCZ WIELKI NR 20
położony w gminie Piecki.
Obwód obejmuje jeziora Majcz Wielki, Majcz Mały , strugę łączącą te jeziora oraz odpływ z jeziora Majcz Wielki do jeziora Inulec.
348. OBWÓD RYBACKI JEZIORA INULEC NR 21
położony w gminie Mikołajki.
Obwód obejmuje jeziora Inulec, Płociczno, Głębokie, Zelwążek i Jorzec wraz z dopływami i łączącymi je ciekami oraz odpływ z jeziora Jorzec do jeziora Tałty.
349. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KOCIOŁEK NR 22
położony w gminie Mikołajki.
Obwód obejmuje jezioro Kociołek wraz z dopływem do jeziora Jorzec.
350. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MIAŁKIE NR 23
położony w gminie Mikołajki.
Obwód obejmuje jezioro Miałkie wraz z dopływem do jeziora Tałty.
351. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZALESIE NR 24
położony w gminie Dźwierzuty.
Obwód obejmuje jezioro Zalesie wraz z odpływem do jeziora Miętkie.
352. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PIERWOJ NR 25
położony w gminach Biskupiec i Sorkwity.
Obwód obejmuje jeziora Pierwoj i Stromek wraz z dopływami i łączącym je ciekiem oraz odpływ Strugą Babant do jeziora Babięty Wielkie.
353. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BABIĘTY WIELKIE NR 26
położony w gminach Dźwierzuty, Sorkwity i Biskupiec.
Obwód obejmuje jeziora Babięty Wielkie i Rańsk z odpływem do jeziora Babięty Wielkie, jeziora Miętkie i Słupek wraz ze strugą łączącą je z jeziorem Babięty Wielkie, Babięty Małe z odpływem z jeziora Babięty Wielkie i odpływem do jeziora Tejsowo, jeziora Tejsowo i Krawno z dopływami, Krawienko i Kały wraz z całą strugą Krawno łączącą te jeziora z jeziorem Tejsowo oraz odpływ z jeziora Tejsowo ciekiem Czarna Struga do cieku Babięcka Struga.
354. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GIELĄDZKIE NR 27
położony w gminach Sorkwity i Mrągowo.
Obwód obejmuje jeziora Warpuńskie, Zyndackie z dopływami i odpływem do jeziora Gielądzkie, jezioro Pustnik Mały z odpływem do jeziora Gielądzkie, jezioro Gielądzkie z odpływem do jeziora Lampackie, jeziora Lampackie, Lampasz, Kujno wraz ze Strugą Sobiepanka do przepustu drogowego w miejscowości Borowe oraz jeziora Sarż i Janowskie.
355. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BIAŁE NR 28
położony w gminach Piecki, Sorkwity i Mrągowo.
Obwód obejmuje jezioro Piłakno z dopływami oraz odpływem do jeziora Białe, jezioro Dłużec wraz z dopływem z jeziora Kujno od przepustu pod drogą w miejscowości Borowe, odpływ do jeziora Białe, jezioro Zdrężno / Rutkowo / z dopływem do jeziora Dłużec, jeziora Krzywy Róg / Szklarnia /, Krzywe, Białe z dopływami i odpływem do jeziora Gant, jezioro Gant z odpływem ciekiem Babięcka Struga do górnej wody młyna w miejscowości Babięta.
356. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZYZDRÓJ WIELKI NR 29
położony w gminach Piecki i Świętajno.
Obwód obejmuje rzekę Babięcka Struga od dolnej wody młyna w miejscowości Babięta, jeziora Zyzdrój Wielki, Zyzdrój Mały, Spychowo i Kierwik oraz rzekę Spychowska Struga od jeziora Zyzdrój Mały do jeziora Zdrużno.
357. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MOKRE NR 30
położony na rzece Krutyni w gminie Piecki.
Obwód obejmuje jeziora Zdrużno, Uplik wraz z dopływami, jezioro Mokre z dopływami i leżącymi na nich jeziorami Kołowin, Kołowinek, Nawiady, Kiełbonki, Mojtyny wraz ze wszystkimi dopływami i połączeniami ,w tym odpływ do jeziora Mokre, jezioro Krutyńskie z ciekiem łączącym to jezioro z jeziorem Klimunt oraz rzekę Krutynia od wypływu z jeziora Krutyńskie do mostu drogowego w miejscowości Krutyń.
358. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PIERWOS NR 31
położony w gminie Piecki.
Obwód obejmuje jezioro Pierwos.
359. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZDRĘŻNO NR 32
położony w gminie Piecki.
Obwód obejmuje jezioro Zdrężno.
360. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁAWNY LASEK NR 33
położony w gminie Piecki.
Obwód obejmuje jezioro Ławny Lasek.
361. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MULASTE NR 34
położony w gminie Piecki.
Obwód obejmuje jezioro Mulaste.
362. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KLIMUNT NR 35
położony w gminie Piecki.
Obwód obejmuje jezioro Klimunt z odpływem do jeziora Krutyńskie.
363. OBWÓD RYBACKI RZEKI KRUTYNIA NR 36
położony w gminie Piecki.
Obwód obejmuje odcinek rzeki Krutynia od mostu drogowego w miejscowości Krutyń do ujścia do jeziora Ogrodowe / Gardyńskie / oraz jeziora Duś i Skok / Bobrówko /.
364. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KARŁOWO NR 37
położony w gminie Mikołajki.
Obwód obejmuje jezioro Karłowo wraz z ciekiem łączącym je z jeziorem Mikołajskie.
365. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PŁOCICZNE NR 38
położony w gminie Mikołajki.
Obwód obejmuje jeziora Kurjanka, Łopiańskie, Pietrzysko / Pietruszka / i Płociczne wraz z dopływami oraz łączącymi je ciekami.
366. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BEŁDANY NR 39
położony w gminach Mikołajki i Ruciane- Nida.
Obwód obejmuje jeziora Mikołajskie, Bełdany, Ogrodowe / Gardyńskie /, Malinówka, Jerzewko, Wigryny, działkę 16/1 jeziora Śniardwy, rzekę Krutynia od wypływu z jeziora Jerzewko do jeziora Bełdany, rzekę Wigrynia od mostu drogowego w miejscowości Dybówek do jeziora Wigryny oraz cieki bez nazwy łączące jezioro Bałdany z jeziorem Guzianka Mała.
/ granica pomiędzy jeziorem Mikołajskim i jeziorem Śniardwy - po linii łączącej cypel Dybowski Róg z południowym punktem granicznym wytyczonym geodezyjnie /
/ granica pomiędzy jeziorem Mikołajskim i jeziorem Tałty - most drogowy w miejscowości Mikołajki /
367. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LISUNIE NR 40
położony w gminie Mikołajki.
Obwód obejmuje jeziora Lisunie Duże i Lisunie Małe oraz rzekę Lisunka.
368. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŚNIARDWY NR 41
położony w gminach Mikołajki i Pisz.
Obwód obejmuje jezioro Śniardwy / z wyłączeniem działki 16/1/ - granica pomiędzy jeziorem Śniardwy i Mikołajskie biegnie po linii łączącej cypel "Dybowski Róg" z południowym punktem granicznym wytyczonym geodezyjnie /, jeziora Łuknajno, Wejsunek, Warnołty i Tuchlin wraz z dopływami do jeziora Śniardwy, jeziora Tyrkło, Seksty i Kaczerajno, całą rzekę Wężówka, rzekę Orzysz od mostu drogowego w miejscowości Grzegorze do jeziora Tyrkło, rzekę Wilkus na odcinku od mostu Zdory - Kwik, Struga i Czarna Struga na całej długości oraz Kanał Jegliński do mostu drogowego Szczechy Wielkie- Jeglina.
369. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WIERZCHOLISKO NR 42
położony w gminie Ruciane-Nida.
Obwód obejmuje jezioro Wierzcholisko oraz ciek łączący je z jeziorem Kaczerajno.
370. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KOŻUCHY MŁYN NR 43
położony w gminie Biała Piska.
Obwód obejmuje jezioro Kożuchy Młyn oraz rzekę Konopka od źródeł do mostu na drodze Biała Piska-Konopki.
371. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BOROWE NR 44
położony w gminie Prostki
Obwód obejmuje jeziora Borowe i Dybowskie, rzekę Święcek do połączenia z rzeką Różynka, rzekę Różynka od wypływu z jeziora Dybowskie do połączenia z rzeką Święcek, rzekę Dybówka na całej długości oraz rzekę Wissa do granicy województwa.
372. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ROŚ NR 45
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jeziora Białoławki, Kocioł i Roś , rzekę Wilkus od mostu drogowego Zdory-Kwik oraz Kanał Jegliński od mostu Szczechy Wielkie-Jeglina, rzekę Pisa od jeziora Roś do mostu kolejowego w miejscowości Pisz, całą rzekę Dzięgałówka, rzekę Święcek od połączenia z rzeką Różynka, rzekę Konopka od mostu drogowego Konopki-Biała Piska oraz rzeki Dąbrówka i Łupianka na całej długości.
373. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GŁĘBÓWKO NR 46
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jezioro Głębówko wraz z odpływem do jeziora Roś.
374. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MALDANIN NR 47
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jezioro Maldanin wraz z ciekiem łączącym je z Kanałem Jegliński.
375. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BIAŁA PISKA NR 48
położony w gminie Biała Piska.
Obwód obejmuje jezioro Bała Piska oraz rzekę Białka na całej długości.
376. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ORŁOWO NR 49
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jezioro Orłowo wraz z ciekiem od źródeł do połączenia z ciekiem Gucka Struga.
377. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KUMIELSK NR 50
położony w gminie Biała Piska.
Obwód obejmuje jezioro Kumielsk oraz rzekę Kulona na całej długości.
378. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BRZOZOLASEK NR 51
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jezioro Brzozolasek oraz jezioro bez nazwy o pow. 0,76 ha w miejscowości Wąglik wraz z łączącym je ciekiem oraz odpływ do jeziora Pogubie Wielkie do mostu drogowego Wiartel-Pisz.
379. OBWÓD RYBACKI JEZIORA POGUBIE WIELKIE NR 52
położone w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jezioro Pogubie Wielkie z dopływem z jeziora Brzozolasek od mostu drogowego Wiartel-Pisz oraz rzekę Wądołek od jeziora Pogubie Wielkie do mostu w miejscowości Pogubie Średnie.
380. OBWÓD RYBACKI JEZIORA POGUBIE ŚREDNIE NR 53
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jeziora Pogubie Średnie, Pogubie Małe i Kałki, ciek łączący jezioro Kałki z rzeką Wądołek, rzekę Wądołek od mostu w miejscowości Pogubie Średnie do ostatniego mostu przed jeziorem Piskorzewskie oraz ciek bez nazwy łączący jezioro Kałki z rzeką Wądołek.
381. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PISKORZEWSKIE NR 54
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jezioro Piskorzewskie oraz rzekę Wądołek na odcinku od mostu przed jeziorem Piskorzewskie do mostu drogowego Piskorzewo-Jeże.
382. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WĄDOŁEK DUŻY NR 55
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jeziora Wądołek Duży i Wądołek Mały, rzekę Wądołek od mostu drogowego Piskorzewo-Jeże do jeziora Wądołek Duży do granicy województwa oraz rzekę Rybnica do granicy województwa.
383. OBWÓD RYBACKI RZEKI PISA NR 56
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje rzekę Pisa od mostu kolejowego w miejscowości Pisz do ujścia rzeki Wincenta oraz rzeki Wincenta, Barłoga, Szparka, Bogumiłka, Gucka Struga, Piszawoda i Surzanka na całej długości.
384. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DOBRZYŃ NR 57
położony w gminie Wydminy.
Obwód obejmuje jezioro Dobrzyń z dopływami i odpływem do mostu na drodze Berkowo-Zelki.
385. OBWÓD RYBACKI JEZIORA UPALCZYK NR 58
położony w gminie Wydminy.
Obwód obejmuje jezioro Upalczyk z dopływami oraz odpływem do drogi Skomack Wielki-Zelki.
386. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MLECZÓWKA DUŻA NR 59
położony w gminie Stare Juchy.
Obwód obejmuje jezioro Mleczówka Duża z dopływami oraz ciek łączący je z jeziorem Orzysz do mostu drogowego Skomack Wielki-Ogródek.
387. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MLECZÓWKA MAŁA NR 60
położony w gminie Stare Juchy.
Obwód obejmuje jezioro Mleczówka Mała wraz z dopływem.
388. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BAJTKOWSKIE / BAJTKOWO DUŻE / NR 61
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jeziora Bajtkowskie / Bajtkowo Duże/ i Karbowskie / Bajtkowo Małe / z dopływami oraz ciekiem łączącym je z jeziorem Zdedy do mostu drogowego w miejscowości Zdedy.
389. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DRUGLIN DUŻY NR 62
położony w gminach Orzysz i Ełk.
Obwód obejmuje jeziora Przykop, Kostki, Kaleń, Ogródek / Krakszty /, Druglin Duży, Druglin Mały, Lipińskie, Kociołek i Zdedy z dopływami, w tym dopływ z jeziora Zdedy od mostu drogowego w miejscowości Zdedy, jezioro Kępno wraz z odpływem do cieku Kanału Kozielski, Kanał Kozielski od dopływu cieku bez nazwy z jeziora Kępno do jeziora Zdedy, odpływ z jeziora Rostki do mostu w miejscowości Kamieńskie, dopływ jeziora Kępno z jeziora Kępno Małe od mostu drogowego na drodze Klusy-Gorzekały oraz dopływ jeziora Przykop od drogi Wierzbiny-Klusy.
390. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KĘPNO MAŁE NR 63
położony w gminie Orzysz.
Obwód obejmuje jezioro Kępno Małe oraz ciek łączący je z jeziorem Kępno do mostu drogowego oraz ciek wypływający z jeziora Przykop do drogi Wierzbiny-Klusy.
391. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LICZONKA NR 64
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jezioro Liczonka wraz z ciekiem łączącym je z jeziorem Druglin Mały do drogi lokalnej Rożyńsk Kol.- Klusy.
392. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁAZDUNY NR 65
położony w gminie Orzysz,
Obwód obejmuje jezioro Łazduny z odpływem do jeziora Przyleśne.
393. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KIEPLIN NR 66
położony w gminie Orzysz.
Obwód obejmuje jeziora Kieplin i Przyleśne wraz z łączącym je ciekiem oraz odpływ z jeziora Kieplin do drogi lokalnej Sumki - Odoje.
394. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RZĄŚNIKI NR 67
położony w gminie Orzysz.
Obwód obejmuje jezioro Rząśniki oraz ciek bez nazwy od drogi lokalnej Pianki-Odoje do mostu na drodze Odoje - Orzysz.
395. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ORZYSZ NR 68
położony w gminie Orzysz.
Obwód obejmuje jeziora Orzysz i Strzelniki wraz z łączącym je ciekiem, rzekę Orzysza od jeziora Orzysz do mostu drogowego w miejscowości Grzegorze, cały kanał Orzysz, dopływ z jeziora Mleczówka Duża od mostu na drodze Skomack Wielki - Ogródek oraz dopływ z jeziora Rostki od mostu drogowego w miejscowości Kamińskie.
396. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WYLEWY NR 69
położony w gminie Orzysz.
Obwód obejmuje jezioro Wylewy oraz ciek łączący je z jeziorem Orzysz.
397. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SAJNO NR 70
położony w gminie Orzysz.
Obwód obejmuje jezioro Sajno z dopływami oraz ciekiem łączącym je z rzeką Orzyszą.
398. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 71
położony w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow.4,87 ha wraz z dopływami.
399. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KADZIDŁOWO NR 72
położony w gminie Ruciane-Nida.
Obwód obejmuje jezioro Kadzidłowo wraz z ciekiem łączącym jeż rzeką Krutynia.
400. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DŁUŻEC NR 73
położony w gminie Ruciane-Nida.
Obwód obejmuje jezioro Dłużec wraz z odpływem do jeziora Jaśkowskie do mostu na drodze Wigryny-Kamień.
401. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JAŚKOWSKIE NR 74
położony w gminie Ruciane -Nida.
Obwód obejmuje jezioro Jaśkowskie wraz z dopływem z jeziora Dłużec od drogi Wigryny-Kamień oraz odpływ z jeziora Jaśkowskie do jeziora Bełdany.
402. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GRYŻEWSKIE NR 75
położony w gminie Ruciane-Nida.
Obwód obejmuje jeziora Sęczek, Borkowskie i Gryżewskie oraz ciek łączący jezioro Gryżewskie z jeziorem Bełdany.
403. OBWÓD RYBACKI JEZIORA FLOSEK / HOS / NR 76
położony w gminie Ruciane-Nida.
Obwód obejmuje jezioro Flosek / Hos / oraz ciek łączący je z jeziorem Bełdany.
404. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SMOLAK WIELKI NR 77
położony w gminie Ruciane-Nida.
Obwód obejmuje jeziora Smolak Wielki i Smolak Mały wraz z ciekiem łączącym jeziora z jeziorem Bełdany.
405. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 78
położony w miejscowości i gminie Ruciane - Nida.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 2,32 ha wraz z ciekiem łączącym je z jeziorem Nidzkie.
406. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MAŁSZY NR 79
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jezioro Małszy oraz jezioro bez nazwy o pow. 2,00 ha położone w miejscowości Jaśkowo wraz z łączącym je ciekiem oraz odpływem do jeziora Jaśkowo Duże do drogi w miejscowości Szeroki Bór.
407. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZGNIŁKA NR 80
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jezioro Zgniłka oraz odpływ z jeziora Jegocin do drogi Pisz-Wejsuny.
408. OBWÓD RYBACKI JEZIORA JEGOCIN NR 81
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jeziora Jegocin i Jegocinek oraz ciek łączący jezioro Zgniłka z jeziorem Jegocin od drogi Pisz-Wejsuny.
409. OBWÓD RYBACKI JEZIORA NICPONEK NR 82
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jezioro Nicponek.
410. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 83
położony w miejscowości Szeroki Bór w gminie Ruciane-Nida.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 1,92 ha wraz z ciekiem od źródła do mostu drogowego przed ujściem do jeziora Przylasek.
411. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WIARTEL NR 84
położony w gminach Ruciane- Nida i Pisz.
Obwód obejmuje jeziora Jaśkowo Duże, Jaśkowo Małe, Wiartel i Przylasek wraz z ciekami łączącym jeziora Jaśkowo Duże i Jaśkowo Małe z jeziorem Nidzkie do mostu w miejscowości Jaśkowo, ciekiem łączącym jezioro Wiartel z jeziorem Nidzkie / Wiartelnica / do piętrzenia w miejscowości Wiartel, dopływ jeziora Jaśkowo Duże od mostu w miejscowości Szeroki Bór oraz dopływ jeziora Wiartel od drogi lokalnej Szeroki Bór-Snopki.
412. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LINÓWEK / LINÓWKA / NR 85
położony w gminie Pisz.
Obwód obejmuje jezioro Linówek / Linówka / z dopływami i ciekiem łączącym je z jeziorem Nidzkie.
413. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WĘDZĄ NR 86
położony w gminie Ruciane-Nida.
Obwód obejmuje jeziora Wędzą i jezioro bez nazwy o pow. 1,55 ha położone w miejscowości Wiartel z dopływami oraz ciekiem łączącym jeziora z jeziorem Nidzkie.
414. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OKO / DĘBOWE / NR 87
położone w gminie Ruciane-Nida.
Obwód obejmuje jezioro Oko / Dębowe / wraz z odpływem do jeziora Nidzkie.
415. OBWÓD RYBACKI JEZIORA NIDZKIE NR 88
położony w gminie Ruciane -Nida.
Obwód obejmuje jezioro Nidzkie, rzekę Wigrynia od mostu w miejscowości Dybówek, rzekę Wiartelnica od piętrzenia w miejscowości Wiartel, dopływ z jeziora Jaśkowo Duże od mostu w miejscowości Jaśkowo, łączący je z jeziorem Guzianka Duża na odcinku do mostu drogowego w miejscowości Ruciane-Nida.
416. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GUZIANKA DUŻA NR 89
położony w gminie Ruciane-Nida.
Obwód obejmuje jeziora Guzianka Duża, Guzianka Mała i Kajk / Koś / wraz z ciekiem do jeziora Guzianka Duża i ciekiem łączącym jeziora Guzianka Mała z jeziorem Bełdany do mostów drogowych w miejscowości Guzianka.
XIV. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI EŁK
417. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KOCIOŁEK NR 1
położony w gminie Kowale Oleckie.
Obwód obejmuje jezioro Kociołek oraz ciek łączący je z jeziorem Szwałk Mały.
418. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁAŹNO / HASZNO / NR 2
położony w gminach Kowale Oleckie i Świętajno.
Obwód obejmuje jeziora Szwałk Wielki, Szwałk Mały, Pilwąg, Łaźno, Litygajno i Mazury / Birek / wraz z połączeniami, rzeki: Czarna Struga na całej długości, Łaźna Struga od jeziora Łaźno do połączenia z rzeką Potomka - Młynówka, oraz ciek Mazurka od miejscowości Zawady Oleckie do ujścia do jeziora Mazury.
419. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LEGENDA / CICHE / NR 3
położony w gminie Kowale Oleckie.
Obwód obejmuje jeziora Legenda i Głębokie wraz z łączącym je ciekiem oraz odpływ z jeziora Legenda do cieku Mazurka.
420. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŚLEPAK NR 4
położony w gminie Kowale Oleckie.
Obwód obejmuje jezioro Ślepak z dopływem oraz ciek łączący je z jeziorem Legenda.
421. OBWÓD RYBACKI JEZIORA STACZE NR 5
położony w gminie Kowale Oleckie.
Obwód obejmuje jezioro Stacze wraz z ciekiem na odcinku od źródeł do cieku Mazurka.
422. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MARKI / MARTWE / NR 6
położony w gminie Kowale Oleckie.
Obwód obejmuje jezioro Marki / Martwe / wraz z ciekiem łączącym jeż ciekiem Mazurka.
423. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WRONKI NR 7
położony w gminie Świętajno.
Obwód obejmuje jezioro Wronki wraz z odpływem do cieku Łaźna Struga.
424. OBWÓD RYBACKI JEZIOR bez nazwy NR 8
położony w gminie Świętajno.
Obwód obejmuje 5 jezior bez nazwy z dopływami o następujących powierzchniach: 3,69 ha , 1,11 ha, 0,85 ha, 4,13 ha oraz 1,48 ha.
425. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OSTRÓW NR 9
położony w gminie Olecko.
Obwód obejmuje jeziora Olszewo, Boćki, Głębokie i Ostrów wraz z łączącymi je ciekami oraz rzekę Połomka do mostu na drodze Olecko-Giżycko w miejscowości Duły.
426. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ROMOTY NR 10
położony w gminach Olecko i Świętajno.
Obwód obejmuje jeziora Stopka, Długie, Kociołek, Romoty, Ryżonka Duża / Rude Wielkie/, Ryżonka Mała / Rumejki Małe / z dopływami i łączącymi je ciekami oraz odpływ z jeziora Ryżonka Mała do połączenia z ciekiem łączącym jeziora Muliste i Świętajno.
427. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KIEŁKI NR 11
położony w gminie Świętajno.
Obwód obejmuje jezioro Kiełki oraz ciek od źródeł do mostu drogowego Olecko-Giżycko.
428. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DWORACKIE NR 12
położony w gminie Świętajno.
Obwód obejmuje jeziora Muliste, Świętajno i Dworackie oraz rzeki: Połomka- Młynówka od ujścia z jeziora Świętajno do cieku Łaźna Struga, Połomka od mostu na drodze Dworackie-Giże do ujścia do jeziora Dworackie.
429. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DUDECKIE NR 13
położony w gminie Świętajno.
Obwód obejmuje jeziora Dudeckie, Zajdy, Kukowino i Małe / Juchówek / oraz rzekę Połomka od mostu na drodze Giże-Orzechówko do mostu na drodze Dworackie-Giże.
430. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WALISKO / WOLISKO/ NR 14
położony w gminie Kruklanki.
Obwód obejmuje jezioro Walisko / Wolisko / wraz z odpływem do jeziora Łękuk.
431. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DUBINEK NR 15
położony w gminie Kruklanki.
Obwód obejmuje jezioro Dubinek z dopływem oraz odpływem do jeziora Łękuk.
432. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GAWLIK NR 16
położony w gminie Wydminy.
Obwód obejmuje jeziora Czarne, Gawlik i Sowie wraz z łączącymi je ciekami oraz rzekę Gawlik od źródeł do połączenia z ciekiem wypływającym z jeziora Wydminy.
433. OBWÓD RYBACKI JEZIORA RÓG NR 17
położony w gminie Wydminy.
Obwód obejmuje jeziora Łękuk i Róg wraz z łączącym je ciekiem.
434. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SMOLNIK DUŻY NR 18
położony w gminie Wydminy.
Obwód obejmuje jeziora Smolnik Duży i Smolnik Mały wraz z ciekiem.
435. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WYDMIŃSKIE NR 19
położony w gminie Wydminy.
Obwód obejmuje jezioro Wydminy wraz z odpływem do rzeki Gawlik.
436. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BIAŁE NR 20
położony w gminie Pozezdrze.
Obwód obejmuje jezioro Białe z odpływem do jeziora Stręgielek.
437. OBWÓD RYBACKI JEZIORA CZARNE NR 21
położony w gminie Wydminy.
Obwód obejmuje jezioro Czarne położone w miejscowości Wężówka.
438. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LAŚMIADY NR 22
położony w gminach Stare Juchy i Świętajno.
Obwód obejmuje jeziora Hendzelewo, Szóstak Duży, Szóstak Mały, Ślepieniec, Ułówki, Rekąty, Garbas Duży, Sawinda Mała, Laśmiady, Straduńskie, Krzywe Oleckie, Zawadzkie wraz z łączącymi je ciekami, odpływ z jeziora Krzywe od przepustu pod mostem drogowym w miejscowości Kałtki oraz rzeki: Gawlik od dopływu z jeziora Wydminy, Ełk do piętrzenia w miejscowości Straduny, Łaźna Struga od połączenia z rzeką Połomka- Młynówka do jeziora Laśmiady.
439. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KRZYWE NR 23
położony w gminie Stare Juchy.
Obwód obejmuje jezioro Krzywe wraz z odpływem do przepustu pod mostem drogowym w miejscowości Kałtki.
440. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SIKORY NR 24
położony w gminie Stare Juchy.
Obwód obejmuje jezioro Sikory wraz z ciekiem łączącym je z jeziorem Laśmiady.
441. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GARBAS MAŁY NR 25
położony w gminie Stare Juchy.
Obwód obejmuje jezioro Garbas Mały z dopływem i odpływem do jeziora Garbas Duży.
442. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KRZYWIONKA NR 26
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jezioro Krzywionka z dopływami i odpływem do jeziora Przytulskie na odcinku do piętrzenia przed stawami.
443. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PRZYTULSKIE NR 27
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jezioro Przytulskie z dopływami z jeziora Krzywionka od drogi Gąski-Przytuły, z jeziora bez nazwy od drogi Leśniki-Rydzewo oraz ciek łączący jezioro Przytulskie z jeziorem Zdręsno do mostu drogowego w miejscowości Przytuły.
444. OBWOD RYBACKI JEZIORA RYDZEWO NR 28
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jeziora Rydzewo i bez nazwy o pow. 0,71 ha położone w miejscowości Rydzewo wraz z dopływami i odpływem z jeziora bez nazwy do mostu drogowego Rydzewo-Leśniki.
445. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZDRĘSNO / ZDROŻNO / NR 29
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jeziora Zdręsno / Zdrożno / i Płociczno z dopływem z jeziora Przytulskie od mostu drogowego w miejscowości Przytuły, ciek łączący jeziora obwodu z jeziorem Haleckie do mostu drogowego Straduny-Krokocie oraz dopływ z jeziora Kniewo od drogi Płociczno-Miluki.
446. OBWÓD RYBACKI JEZIORA WITYNY / JACHIMOWO / NR 30
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jezioro Wityny z dopływami oraz odpływem do jeziora Haleckie na odcinku do mostu w miejscowości Oracze.
447. OBWÓD RYBACKI JEZIORA HALECKIE NR 31
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jezioro Haleckie z dopływami: z jeziora Płociczno od mostu drogowego Straduny -Krokocie, z jeziora Wityny od mostu w miejscowości Oracze oraz rzekę Ełk od piętrzenia w miejscowości Straduny do mostu drogowego w miejscowości Ełk.
448. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KNIEWO NR 32
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jeziora Kniewo i Repki oraz jezioro bez nazwy o pow. 2,80 ha położone w miejscowości Czaple z dopływami i odpływem do drogi Płociczno-Miluki.
449. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZASINIEC NR 33
położony w gminie Stare Juchy.
Obwód obejmuje jezioro Żabiniec wraz z ciekiem do mostu drogowego Czerwonka-Liski.
450. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SAWINDA WIELKA NR 34
położony w gminie Stare Juchy.
Obwód obejmuje jeziora Sawinda Wielka, Grabnik, Senczek / Szeneczek /, Zielone / Leśne /, Woszczelskie, Dębniak, Guzki, Lepaki Małe, Lepaki Duże i Sunowo , cieki łączące jeziora obwodu, ponadto dopływ z jeziora Żabiniec od mostu drogowego Czerwonka- Liski oraz ciek łączący jezioro Sunowo z jeziorem Ełk.
451. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ROGALIKI NR 35
położony w gminie Stare Juchy.
Obwód obejmuje jezioro Rogaliki oraz odpływ do jeziora Rogale Wielkie do drogi w miejscowości Rogale.
452. OBWÓD RYBACKI JEZIORA Rogale NR 36
położony w gminie Stare Juchy.
Obwód obejmuje jeziora Rogale Wielkie i Rogale Małe wraz z łączącym je ciekiem oraz dopływ z jeziora Rogaliki do drogi w miejscowości Rogale.
453. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 37
położony w miejscowości Lepaki w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 1,95 ha.
454. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SZAREK NR 38
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jezioro Szarek wraz z dopływami oraz ciekiem łączącym je z jeziorem Ełckie do mostu drogowego Ełk -Chruściele.
455. OBWÓD RYBACKI JEZIORA TATARY DUŻE NR 39
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jeziora Tatary Duże i Tatary Małe wraz z łączącym je ciekiem oraz odpływem do rzeki Ełk.
456. OBWÓD RYBACKI JEZIORA EŁK NR 40
położony w mieście i gminie Ełk.
Obwód obejmuje jeziora Ełk, Barany i Herta Duża / Zdrężno/ , rzekę Ełk od mostu drogowego w miejscowości Ełk do górnej wody piętrzenia w miejscowości Nowa Wieś Ełcka oraz ciek łączący jezioro Szarek z jeziorem Ełk od mostu drogowego Ełk - Chruściele.
457. OBWÓD RYBACKI RZEKI EŁK NR 41
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje rzekę Ełk od piętrzenia elektrowni w miejscowości Nowa Wieś Ełcka do granicy województwa wraz ze wszystkimi dopływami.
458. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SELMĘT MAŁY NR 42
położony w mieście Ełk.
Obwód obejmuje jeziora Selmęt Mały i Szyba wraz z łączącym je ciekiem do drogi Ełk-
Szyba.
459. OBWÓD RYBACKI JEZIORA MĄCZE WIELKIE NR 43
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jezioro Mącze Wielkie wraz z dopływami oraz ciekiem łączącym je z jeziorem Ełk do drogi Szarejki-Chruściele.
460. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KURCZĄTKO I NR 44
położony w gminie Prostki.
Obwód obejmuje jeziora Kurczątko I i Kurczątko II oraz odpływ do jeziora bez nazwy w miejscowości Gorczyce.
461. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 45
położony w miejscowości Gorczyce w gminie Prostki.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 3,93 ha oraz rzekę Różanica od jeziora do połączenia z dopływem z jeziora Długochorzele.
462. OBWÓD RYBACKI JEZIORA DŁUGOCHORZELE / DŁUGOCHWAŁY / NR 46
położony w gminie Prostki.
Obwód obejmuje jezioro Długochorzele / Długochwały / wraz z dopływami oraz rzekę Różanica od połączenia z odpływem z jeziora Długochorzele do ujścia do rzeki Ełk.
463. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 47
położony w gminie Prostki.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 2,93 ha z dopływami i ciekiem łączącym je z rzeką Ełk.
XV. OBWODY RYBACKIE DORZECZA RZEKI LEGA / JEGRZNIA /
464. OBWÓD RYBACKI JEZIORA CZARNE NR 1
położony w gminie Kowale Oleckie.
Obwód obejmuje jezioro Czarne oraz rzekę Lega od źródeł do mostu na drodze gruntowej w miejscowości Sedranki ze wszystkimi dopływami.
465. OBWÓD RYBACKI JEZIORA GOLUBIE / GOŁĘBIE / NR 2
położony w gminie Kowale Oleckie.
Obwód obejmuje jezioro Golubie / Gołębie / wraz z dopływami oraz ciekiem łączącym je z jeziorem Sedranki Staw do mostu w miejscowości Golubki.
466. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁĘGOWO NR 3
położony w gminie Olecko.
Obwód obejmuje jezioro Łęgowo oraz ciek łączący je z jeziorem Sedraneckie do drogi Łęgowo-Jaśki.
467. OBWÓD RYBACKI JEZIORA OLECKO WIELKIE NR 4
położony w gminie Olecko.
Obwód obejmuje jeziora Kul / Kuliste /, Sedraneckie, Sedranki Staw, Olecko Wielkie, Olecko Małe wraz z łączącymi je ciekami, dopływ z jeziora Sedranki Staw od mostu w miejscowości Golubki, rzekę Lega od mostu na drodze gruntowej w miejscowości Sedranki do górnej wody piętrzenia w miejscowości Nowy Młyn.
468. OBWÓD RYBACKI RZEKI LEGA NR 5
położony w gminie Ełk i Wieliczki.
Obwód obejmuje rzekę Lega od dolnej wody piętrzenia w miejscowości Nowy Młyn do mostu drogowego na drodze Ełk - Augustów w miejscowości Sędki wraz z dopływami.
469. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 6
położony w mieście i gminie Olecko.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 3,58 ha z dopływem.
470. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SELMENT WIELKI NR 7
położony w gminie Ełk.
Obwód obejmuje jeziora Selment Wielki, Gołubie / Gołubskie /, Mrozy, Regielskie i Szlam, ciek od mostu drogowego na drodze Ełk - Augustów w miejscowości Sędki do piętrzenia w miejscowości Sypitki, rzeki Golubica i Regielnica na całej długości oraz dopływy jeziora Selment Wielki.
471. OBWÓD RYBACKI JEZIORA SKOMĘTNO NR 8
położony w gminie Kalinowo.
Obwód obejmuje jeziora Skomętno i Żydy, rzekę Lega od piętrzenia w Sypitkach do mostu drogowego w miejscowości Stacze oraz rzeki Kalinka, Pietraszka i Skupka na całej ich długości.
472. OBWÓD RYBACKI JEZIORA NIECIECZE NR 9
położony w gminie Kalinowo.
Obwód obejmuje jeziora Nieciecze, Głębokie, Błotniste, Okrągłe, Sernik, Rudnik wraz z łączącymi je ciekami oraz ciekiem uchodzącym do jeziora Stackie.
473. OBWÓD RYBACKI JEZIORA BIAŁE NR 10
położony w gminie Kalinowo.
Obwód obejmuje jezioro Białe i jezioro bez nazwy wraz z dopływami i łączącym je ciekiem oraz odpływ z jeziora Białe do jeziora Stackie do mostu drogowego Romoty-Jędrzejki.
474. OBWÓD RYBACKI JEZIORA KRZYWE NR 11
położony w gminie Kalinowo.
Obwód obejmuje jeziora Kucze / Kuckie / i Krzywe.
475. OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŚLEPE NR 12
położony w gminie Kalinowo.
Obwód obejmuje jezioro Ślepe wraz z ciekiem łączącym je z jeziorem Stackie.
476. OBWÓD RYBACKI JEZIORA bez nazwy NR 13
położony w miejscowości Stożne w gminie Kowale Oleckie.
Obwód obejmuje jezioro bez nazwy o pow. 2,55 ha oraz rzekę Przepiórka od źródeł do połączenia z jeziorem Przepiórka.
XVI. OBWODY RYBACKIE RZEKI BŁEDZIANKA
477. OBWÓD RYBACKI JEZIORA PRZEROSL NR 1
położony w gminie Dubeninki.
Obwód obejmuje jezioro Przerośl wraz z dopływem rzeką Bludzia od granicy województwa i odcinek rzeki Bludzia z jeziora do wysokości mostu drogowego na trasie Żytkiejmy - Gołdap.
478. OBWÓD RYBACKI RZEKI BLUDZIA NR 2
położony w gminie Dubeninki.
Obwód obejmuje rzekę Bludzia od mostu drogowego na trasie Żytkiejmy - Gołdap do ujścia do rzeki Błędzianka wraz z dopływami, w tym Czerwona Struga.
479. OBWÓD RYBACKI JEZIORA LINOWO NR 3
położony w gminie Dubeninki.
Obwód obejmuje jezioro Linowo wraz z dopływami.
480. OBWÓD RYBACKI RZEKI BŁĘDZIANKA NR 4
położony w gminie Dubeninki.
Obwód obejmuje rzekę Błędzianka od granicy województwa do granicy Państwa z dopływami i jeziorem Błędzianka.
481. OBWÓD RYBACKI JEZIORA STAŃCZYKI DUŻE NR 5
położony w gminie Dubeninki.
Obwód obejmuje jeziora Stańczyki Duże i Stańczyki Małe wraz z łączącym je ciekiem i odpływem do rzeki Błędzianka.
482. OBWÓD RYBACKI RZEKI ŻYTKIEJMSKA STRUGA NR 6
położony w gminie Dubeninki.
Obwód obejmuje rzekę Żytkiejmska Struga w granicach Państwa z dopływami i rzekę Pstrążnia od źródeł do ujścia do rzeki Żytkiejmska Struga.
483. OBWÓD RYBACKI JEZIORA POBŁĘDZIE NR 7
położony w gminie Dubeninki.
Obwód obejmuje jeziora Pobłędzie i Pobłędzie Małe z dopływami w granicach województwa i odpływem rzeką Dybowska Młynówka / z jej dopływami / do granicy Państwa.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:41
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 17336 razy