BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr III/15/02

z dnia: 18 grudnia 2002 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów w wysokości 20 zł. za każdego psa.
§ 2. Pobór podatku od posiadania psów następuje w drodze inkasa.
§ 3. 1. Inkasentem podatku od posiadania psów może być osoba, która jest :
1) obywatelem polskim i posiada zdolność do czynności prawnych,
2) nie była karana,
3) złoży przyrzeczenie o zachowaniu tajemnicy skarbowej.
2. Na inkasentów podatku od psów wyznacza się:
1) na terenie wiejskim - sołtysów w obrębie ich sołectw,
2) w mieście - administratorów zasobów mieszkaniowych.
§ 4. Ustanawia się wynagrodzenie za inkaso od posiadania psów w wysokości 40 % zainkasowanej sumy.
§ 5. 1. Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.
2. Zainkasowane kwoty podatku od posiadania psów inkasenci wpłacają bezpośrednio na konto Urzędu lub za pośrednictwem poczty.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 08:38
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1352 razy