BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr XXXIII/234/01 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 29 marca 2001 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin Targowiska Gminnego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO
§ 1. 1. Targowisko w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego czynne jest codziennie i ustala się dni targowe: środę i sobotę w godzinach 6°°- 14°°.
2. Targowisko w Drygałach przy ul. Kościuszki czynne jest w każdy czwartek w godzinach 6°° - 14°°.
Poza ustalonymi godzinami zabrania się pozostawiania na targowisku wszelkich pojazdów i urządzeń nie stanowiących własności Gminy lub dzierżawcy, zarządcy targowiska.
3. Prawidłowe funkcjonowanie targowiska zapewnia dzierżawca lub zarządca targowiska , którego wyznacza Zarząd Miasta i Gminy Biała Piska.
4. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Miasto i Gmina Biała Piska.
§ 2. Uprawnionymi do dokonywania sprzedaży na targowisku są wszystkie osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
§ 3. Dzierżawca lub zarządca targowiska jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustalonego regulaminu targowiska ,kontroluje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych , sanitarnych oraz porządkowych, dba o podnoszenie ogólnego poziomu handlu na targowisku.
§ 4. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyjątkiem :
1) dziczyzny,
2) grzybów świeżych i przetworów grzybowych, z wyjątkiem grzybów hodowlanych,
3) napojów alkoholowych,
4) nafty z wyjątkiem nafty kosmetycznej,
5) benzyny i innych paliw,
6) spirytusu skażonego,
7) trucizn,
8) środków ochrony roślin,
9) nawozów sztucznych,
10) broni palnej i gazowej, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych,
11) artykułów, którymi obrót wymaga uzyskania koncesji.
2. Na targowisku zabronione jest uprawianie gier hazardowych.
3. Zabrania się zbywania towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów z wyjątkiem loterii książkowych.
4. Dopuszcza się do sprzedaży , pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1994r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami / Dz. U. Nr 119, poz. 574 z 1994r. / następujące artykuły:
1) mięso i przetwory mięsne,
2) drób bity i przetwory drobiowe,
3) tłuszcze roślinne i zwierzęce,
4) ryby i przetwory rybne,
5) mleko i przetwory mleczne ,
6) inne środki spożywcze, wymagające zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem.
§ 5. 1. Miejsce sprzedaży na targowisku wyznacza dzierżawca, zarządca targowiska.
2. Miejsce sprzedaży nie może być :
1) wyznaczone na jezdniach , chodnikach, przejściach przeznaczonych do ruchu pojazdów i pieszych lub w sposób hamujący ruch,
2) odstępowane przez osobę , której miejsce wyznaczono na rzecz innych osób.
§ 6. 1. Osoby fizyczne i prawne dokonujące sprzedaży na targowisku są obowiązane oznaczyć wyznaczone miejsce do prowadzenia handlu imieniem i nazwiskiem , adresem zamieszkania lub nazwą zakładu,
2. Osoby prowadzące handel zobowiązane są na towarach wystawionych do sprzedaży umieszczać ceny w sposób zapewniający proste i nie budzące zastrzeżeń informacje o ich wysokości.
3. Do ważenia i mierzenia towarów powinny być używane jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym , tj. szt., kg, metr, litr, i ich pochodne.
a) narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.
4. Osoby prowadzące handel na targowisku obowiązane są stosować się do poleceń dzierżawcy, zarządcy targowiska oraz przestrzegać regulaminu targowiska ,przepisów przeciwpożarowych , sanitarnych , bhp i porządkowych.
§ 7. 1. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie , że jest on szkodliwy dla zdrowia , pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła, jest prowadzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej będzie wstrzymana przez zarządzającego targowiskiem, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ, a w szczególności Policję, Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Zakład Weterynaryjny, Urząd Skarbowy.
2. Unormowanie ust. 1 nie wyłącza, prawem przewidzianej kontroli interwencji właściwych organów powołanych do przestrzegania stosowania obowiązujących przepisów w ww. zakresie.
§ 8. Zabrania się parkowania na targowisku pojazdów mechanicznych nie związanych z prowadzeniem sprzedaży, za wyjątkiem miejsc parkingowych.
§ 9. Osoby przystępujące do sprzedaży obowiązane są uiścić opłatę targową do rąk inkasenta, wyznaczonego przez Zarząd Miasta i Gminy Biała Piska, w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
Cennik opłaty musi być opublikowany na tablicy ogłoszeń targowiska.
§ 10. 1. Osoby lub jednostki organizacyjne prowadzące handel mogą korzystać z urządzeń targowiska oraz usług świadczonych przez dzierżawcę targowiska .
2. Za usługi i świadczenia , o których mowa w pkt. 1 są pobierane ceny umowne.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:36
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2326 razy