BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XXV/399/01 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Warmińsko - Mazurskiego, przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu oraz udzielania bonifikat
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a oraz art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 , art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543) uchwala się, co następuje :
§ 1. 1. Sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Województwa Warmińsko - Mazurskiego na rzecz najemców, którzy umowy o najem zawarte mają na czas nieoznaczony następować będzie w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem prawa pierwszeństwa w ich nabyciu.
2. Prawo pierwszeństwa przysługuje wszystkim najemcom samodzielnych lokali mieszkalnych, pod warunkiem, iż w dniu złożenia wniosku o nabycie lokalu nie posiadają żadnych zaległości z tytułu najmu przysługujących Województwu Warmińsko - Mazurskiemu.
§ 2. Wolne lokalne mieszkalne będą sprzedawane w drodze przetargu.
§ 3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, następuje za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 4. Lokale mieszkalne o których mowa w § 1, sprzedawane są za gotówkę lub na raty przy zastosowaniu następujących bonifikat:
1) 80 % bonifikaty dla każdego nabywcy, który zakupi lokal za gotówkę płatną przed zawarciem aktu notarialnego,
2) 65 % bonifikaty dla każdego nabywcy, który zakupi lokal w systemie ratalnym,
3) 10 % o które zwiększa się bonifikaty wymienione w punkcie 1) i 2), przy sprzedaży jednocześnie wszystkich lokali w budynku przeznaczonym do sprzedaży.
§ 5. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje z jednoczesną sprzedażą udziałów we własności wspólnych części i urządzeń budynku z którego lokal wydzielono oraz we własności gruntu związanego z budynkiem.
§ 6. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na raty, stosuje się następujące zasady:
1) pierwsza wpłata wynosi co najmniej 20 % ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (po uwzględnieniu bonifikat) i jest uiszczana przez nabywcę do dnia zawarcia umowy,
2) pozostała należność, na wniosek nabywcy lokalu mieszkalnego, może być rozłożona na raty roczne, płatne do 31 marca każdego roku, przez okres nie dłuższy niż 5 lat,
3) należność rozłożona na raty będzie oprocentowana z zastosowaniem stopy procentowej równej 1/2 stopy procentowej redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
§ 7. Wierzytelność Województwa w stosunku do nabywcy lokalu mieszkalnego z tytułu niezapłaconej części należności, podlega zabezpieczeniu w drodze ustanowienia hipoteki na lokalu mieszkalnym.
§ 8. Koszty związane z :
1) wyceną lokalu, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego,
2) sporządzeniem dokumentacji do sprzedaży,
3) opłatami za usługi notarialne,
4) ustanowieniem hipoteki
ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego .
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:35
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1334 razy