BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XXXI/142/2001 Rady Powiatu w Piszu

z dnia: 24 maja 2001 r.
w sprawie: ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających na wybranych akwenach wodnych powiatu

na podstawie art. 40,41,42 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz.U.Nr 91 , poz. 578 ze zm./ oraz art. 23 ust. 1,2 art. 72 ustawy z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, jednolity tekst / Dz.U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 z późn. zm./, Rada Powiatu uchwala , co następuje :
§ 1. Celem zapewnienia ochrony zbiorników wodnych posiadających duże walory przyrodnicze i wypoczynkowe przed ich niszczeniem bądź utratą , wprowadza się zakaz użytkowania silników spalinowych do napędu jednostek pływających , pływających pojazdów mechanicznych o napędzie spalinowym oraz instalowania i używania urządzeń nagłaśniających poza pomieszczeniami zamkniętymi tych jednostek powyżej dopuszczalnego poziomu hałasu 45 dB/A /, na wodach określonych w załączniku do uchwały
§ 2. Zakazy,o których mowa w § l nie dotyczą Policji, Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego/ w sezonie turystycznym /, rybackich użytkowników wód / w okresie połowów w/g harmonogramów / oraz administracji dróg wodnych i innych jednostek podczas wykonywania czynności służbowych.
§ 3. Winni naruszania zakazów ustalonych Uchwałą podlegają karze grzywny . Orzeczenie następuje w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczeniach .
§ 4. W szczególnych przypadkach Starosta może wydać decyzję wyrażającą zgodę na zorganizowanie imprez rozrywkowych związanych z obchodami świąt państwowych lub lokalnych na akwenach określonych w § l wyszczególnionych w załączniku / z wyjątkiem terenów objętych rezerwatami przyrody /
§ 5. Zobowiązuje się użytkowników zbiorników wodnych objętych zakazami do ich właściwego oznakowania
§ 6. Nadzór nad realizacją uchwały oraz ustalenie / jednolitego dla całego powiatu / sposobu oznakowania powierza się Zarządowi Powiatu .
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Warmińsko - Mazurskim Dzienniku Urzędowym .
ZAŁĄCZNIK(1)
Akweny objęte strefą ciszy


Lp. Jednostka podziału Akwen Uwagi
administracyjnego

1. Orzysz Buwełno do linii brzegowej

2. Orzysz Ublik Mały do linii brzegowej

3. Pisz Śniardwy / zat. Kaczerajno / do linii brzegowej

4. Ruciane Nida Bełdany /zat. Iznocka i do linii brzegowej
północna część zat.
Wygryńskiej/

5. Ruciane Nida Przylasek do linii brzegowej

6. Ruciane Nida Wejsunek do linii brzegowej
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:34
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1340 razy