BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XXXVI/260/2001Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 24 sierpnia 2001 r.
w sprawie: zasad utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich , obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszym z nimi postępowaniu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 1996r. nr 13 poz.74 z późn. zm./, art.4 pkt.4,5,6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o u trzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U.nr 132 poz.622 z późn.zm./, art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt /Dz. U. Nr 111 poz.724 z późn.zm./oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt /Dz. U. Nr 116 poz.753 / i po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Piszu Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny w Warszawie -Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala , co następuje :
§ 1. 1. Uchwala się szczegółowe zasady dotyczące :
1. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe ,
2. utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji,
3. wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszym z nimi postępowaniu ,
4. postępowania ze zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi.
2. Zasady , o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 września 1999r. w sprawie zapewnienia opieki nad pozbawionymi opieki zwierzętami domowymi i gospodarskimi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Urzędowym Dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH I GOSPODARSKICH NA TERENIE MIASTA I GMINY BIAŁA PISKA
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć w szczegółowych zasadach jest mowa o :
1. zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innych odpowiednich pomieszczeniach , utrzymywanych przez człowieka ,
2. zwierzętach - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane przez człowieka w celach hodowlanych i produkcyjnych ,
3. zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe i gospodarskie , które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka ,a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby , pod której opieką trwale dotąd przebywały.
Rozdział II
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe na obszarze Miasta i Gminy Biała Piska zobowiązane są do :
1. sprawowania nad nimi stałej opieki ,
2. zachowania środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa , a mianowicie :
a) nie pozostawiania zwierząt bez nadzoru osób dorosłych jeżeli nie są one należycie zabezpieczone,
b) na terenie ogólnodostępnym psy powinny być wyprowadzane wyłącznie na smyczy , a jeżeli uzasadnia to wielkość lub agresja psa także w kagańcu .Nie dotyczy to miejsc ogrodzonych i oznakowanych przeznaczonych do swobodnego puszczania psów , jeżeli takie miejsca zostaną wyznaczone .
3. terminowego przeprowadzania szczepień przeciwko wściekliźnie ,
4. usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych i terenach służących do wspólnego użytku,
5. przestrzegania zakazu wprowadzania zwierząt na tereny służące do zabaw dla dzieci , na tereny szkół, przedszkoli, sklepów spożywczych ,lokali gastronomicznych, aptek, pomieszczeń biurowych, plaż i kąpielisk , targowisk oraz innych obiektów , których administracja wprowadzi taki zakaz.
Rozdział III
UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNEJ
1. Utrzymywanie zwierząt nie powinno powodować zanieczyszczania powietrza , gleby,wody oraz nie powinno stanowić uciążliwości dla ludzi przebywających w ich otoczeniu,
2. Zabrania się zanieczyszczania podwórzy domów mieszkalnych , ulic i innych miejsc " publicznych odchodami zwierząt , przeznaczoną dla nich karmą lub ściółką , odpadami bądź innymi nieczystościami ,
3. Teren utrzymania zwierząt , bezpośrednie jego otoczenie oraz pomieszczenia dla zwierząt należy utrzymywać w czystości,
4. Z pomieszczeń , w których przebywają zwierzęta nieczystości płynne muszą być odprowadzane za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do kompostowni i zbiorników. Ze zbiorników nieczystości należy usuwać w sposób mechaniczny za pomocą urządzeń asenizacyjnych,
5. Nieczystości pochodzące od zwierząt powinny być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu , oddalonych co najmniej 300 metrów od budynków mieszkalnych ,
6. Wybiegi dla zwierząt powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierząt na zewnątrz,
7. Zabrania się utrzymywania zwierząt futerkowych roślinożernych i gołębi :
a) wewnątrz mieszkań,
b) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu / strychy, piwnice, garaże/ ,
c) na terenach ujęć wodnych oraz stref ochronnych tych ujęć .
Rozdział IV
WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT I DALSZE Z NIMI POSTĘPOWANIE
1. W celu zapewnienia porządku publicznego na terenie gminy , ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz zagwarantowanie należytej opieki nad zwierzętami zarządza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych lub gospodarskich ,
2. Wyłapywaniu podlegają zwierzęta , które uciekły , zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka , nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub osoby ,pod której opieką zwierzę pozostawało,
3. Wyłapywanie odbywa się nie częściej niż raz na kwartał , na zasadach i w trybie określonym w powołanym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt /Dz..U..Nr. 116 poz.753/,
4. Wyłapywanie będzie odbywać się przez wskazane Schronisko dla Zwierząt w Radysach ,
5. Na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie wskazanych miejscowości będą wywieszone informacje o planowanej akcji wyłapywania zwierząt z podaniem orientacyjnej daty.
6. Akcje doraźne uzasadnione ochroną zdrowia i życia ludzi oraz niesieniem pomocy zwierzętom będą prowadzone w każdym czasie i miejscu bez konieczności zachowania terminu i trybu określonego w punkcie 5,
7. Schywatne zwierzęta będą przewożone do Schroniska dla Zwierząt w Radysach ,
8. Zwierzę przybywające do schroniska zostaje zapisane do rejestru zawierającego :
a) informacje dotyczące daty przyjęcia ,
b) ewentualne miejsce znalezienia ,
c) opis cech zwierzęcia ,
d) jego ogólny stan,
e) płeć,
f) imię i nazwisko osoby przyprowadzającej .
9. Zwierzęta trafiające do schroniska przechodzą 14 dniową kwarantannę i są poddawane zabiegom weterynaryjnym /obserwacja, odpchlenie, odrobaczanie, niekiedy strzyżenie /
10. Zwierzęta pochwycone w akcjach doraźnych , które pokąsały ludzi lub podejrzane o chorobę zakaźną będą przekazywane na obserwację do lecznic weterynaryjnych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
11. Zwierzętom wymagającym opieki lekarsko- weterynaryjnej udzielana będzie pierwsza pomoc medyczna,
12. Właściele zabłąkanych lub zaginionych zwierząt będą je mogli odebrać ze schroniska po opłaceniu kosztów związanych z prowadzoną akcją oraz kosztów leczenia i pobytu w schronisku ,
13. Zwierzęta nie odebrane ze schroniska w terminie 14 dni od daty przyjęcia przechodzą na jego własność i zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie mogą być przekazane nowym opiekunom na podstawie umowy adopcyjnej ,
14. Każdy przyszły właściciel musi wypełnić formularz poświadczony własnoręcznym podpisem , zaświadczając , że podejmuje się opieki nad zwierzętami i zapewni mu odpowiednie warunki,
15. Zwierzę oddaje się do adopcji za opłatą .Cennik adopcyjny zatwierdzany jest przez Zarząd Miasta i Gminy w Białej Piskiej .
16. W schronisku dokonuje się eutanazji na zwierzętach cierpiących i nie dających nadziei na powrót do normalnej egzystencji lub zwierząt agresywnych ,które stanowią zagrożenie dla człowieka.
17. Decyzje o eutanazji w każdym przypadku podejmuje lekarz weterynarii .O losie zwierząt agresywnych decyduje wynik specjalnego testu , który przeprowadza wykwalifikowany trener.
Rozdział V
POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I WOLNO ŻYJĄCYMI
1. Zgłoszenia o zwierzętach bezdomnych i wolno żyjących na terenie miasta i gminy przyjmuje Schronisko dla Zwierząt w Radysach ,
2. Właściel schroniska udziela pomocy zwierzętom chorym , rannym , zagubionym, potrzebującym a także zwierzętom , które w środowisku gminnym nie są w stanie samodzielnie egzystować
3. Zwierzęta bezdomne z terenu miasta i gminy przyjmuje , zatrzymuje i przewozi Schronisko dla Zwierząt ,
4. Zwierzęta wolno żyjące zwierzęta bezdomne wymagające specjalistycznej opieki lekarsko-weterynaryjnej przekazywane będą do Zakładu Weterynarii .Koszty leczenia i pobytu zwierząt w weterynarii ponosi gmina .
5. Zwłoki zwierząt bezdomnych i wolno żyjących będą niezwłocznie usuwane i poddane utylizacji.
6. Schronisko dla Zwierząt zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom przez okres umożliwiający odnalezienie właścicieli lub znalezienie nowych opiekunów,
7. Schronisko dla Zwierząt sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w mieście i gminie oraz zwierzętami odebranymi właścicielom na podstawie decyzji administracyjnych Burmistrza.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:33
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2492 razy