BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ROZPORZĄDZENIE Nr 294 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 26 września 2001 r.
w sprawie: zakazu stosowania w żywieniu bydła, owiec i kóz pasz zawierających białko zwierzęce z wyjątkiem mleka i przetworów mlecznych

W celu ochrony zdrowia ludzi przed możliwością zarażenia wariantem choroby Creutzfeldta - Jacoba, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 91, poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 268, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 122, poz. 1321 i z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 45, poz. 49 ) zarządza się co następuje:
§ 1. Wprowadza się na obszarze Województwa Warmińsko - Mazurskiego zakaz żywienia bydła, owiec i kóz paszami zawierającymi białko zwierzęce, z wyjątkiem mleka i przetworów mlecznych.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii.
§ 3. Kto stosuje w żywieniu bydła, owiec i kóz pasze, o których mowa w §1, podlega karze grzywny.
§ 4. 1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia w środkach masowego przekazu a także w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2001 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:32
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1338 razy