BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 27 stycznia 2003 r.
w sprawie: wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania osób sprzedających złom metali nieżelaznych
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U, z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Dz. .U. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Dz. U. Nr 37, poz. 329, Dz. U. Nr 41, poz. 365, Dz. U. Nr 62, poz..558, Dz. U. Nr 89, poz. 804, Dz. U. Nr 200. poz. 1688) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101, poz. 926) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązek prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych, zwanej dalej "ewidencją".
2. Do prowadzenia ewidencji zobowiązani są przedsiębiorcy zajmujący się skupem złomu metali nieżelaznych.
3. Przedsiębiorca prowadzący skup metali nieżelaznych uprawniony jest do żądania okazania od sprzedającego dokumentu potwierdzającego tożsamość
§ 2. 1. Ewidencja powinna być prowadzona w zeszycie formatu A-4, z ponumerowanymi stronami, opieczętowanym pieczątką Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Ewidencja zawiera następujące rubryki:
1) liczbę porządkową;
2) datę skupu;
3) dane sprzedającego tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL. oznaczenie dokumentu tożsamości (seria i numer);
4) ilość, rodzaj i szczegółową charakterystykę sprzedawanego złomu (np. odlewy, płyty, przewody, opakowania);
5) oświadczenie sprzedawcy o źródle pochodzenia złomu;
6) podpis osoby przyjmującej złom.
§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom w województwie warmińsko - mazurskim oraz Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie .
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 08:32
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1498 razy