BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ROZPORZĄDZENIE Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 3 stycznia 2002 r.
w sprawie: dopuszczenia do ruchu wybranych rodzajów pojazdów na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na podstawie Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity - Dz. U. Nr 80 z 2001 r., poz. 872) oraz Art. 4 ust. 3 i Art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm. z 2001r Dz.U. Nr 46, poz. 499/ zarządza się, co następuje:
§ 1. Z zakazu ruchu samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego, wprowadzonym przez Ministra Infrastruktury od godziny 8.00 dnia 3 stycznia 2002 roku, wyłącza się autobusy oraz pojazdy wymienione w §3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 50, poz. 598).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:30
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1311 razy