BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

NR XXXIX/276/2001 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia: 18 grudnia 2001 r.
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska
Na podstawie art. 21 ,ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 , poz. 733) oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala , co następuje:
§ 7. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska . Zasady , o których mowa wyżej zawarte są w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 3. Traci moc uchwała nr IX/65/95 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 1995r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty mieszkaniowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY BIAŁA PISKA
I. Kryteria wyboru osób , którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.
1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przysługuje:
1.1. najemcy podlegającemu przekwaterowaniu :
- z budynków przeznaczonych do rozbiórki,
- z lokali lub budynków przeznaczonych do remontu lub modernizacji na czas remontu,
1.2. najemcy kwalifikującemu się do lokalu zamiennego.
2. Za osoby spełniające warunki do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego z zasobów gminy uważa się :
1) osoby , których średni miesięczny dochód (brutto) na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym,
2) osoby , którym nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego ,które zamieszkują w lokalach , gdzie na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy przypada mniej niż 5m2 łącznej powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 10m2 tej powierzchni, osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi lub pozostające w lokalu opuszczonym przez najemcę bez tytułu prawnego , z wyjątkiem sprawców samowolnego zajęcia lokalu,
3) zamieszkujące na terenie gminy Biała Piska co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o wynajęcie lokalu z zasobów gminy.
2.1. Warunki wymienione w pkt. 2 muszą być spełnione łącznie.
II. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje:
1.1. osobom , wobec których sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.
1.2. osobom, które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej.
2. Za osoby. którym mogą być oddane w najem lokale socjalne uważa się :
1) osoby nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego , zamieszkujące w lokalach, gdzie na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy przypada mniej niż 5m2 łącznej powierzchni pokoi a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 7m2 tej powierzchni oraz osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,
2) osoby, których średni miesięczny dochód ( brutto) na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.
2.1. Warunki określone w ust. 2 muszą być spełnione łącznie.
III. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali.
1. Wniosek o najem lokalu powinien zawierać:
- oznaczenie wnioskodawcy,
- opis sytuacji mieszkaniowej uzasadniającej ubieganie się o mieszkanie z zasobu komunalnego,
- dowody potwierdzające dochody na poziomie kwalifikującym do uzyskania lokalu mieszkalnego(socjalnego),
- udokumentowanie okresu zamieszkiwania na terenie miasta i gminy,
- inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku.
2. Wskazania osób, z którymi umowy najmu mogą zostać zawarte w pierwszej kolejności dokonuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa w oparciu o przedłożone dokumenty oraz informacje z wywiadu środowiskowego.
3. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Zarząd Miasta i Gminy w Białej Piskiej. Okres funkcjonowania Komisji jest równy kadencji Rady Miejskiej
4. Skład Komisji ustalony jest na zasadzie delegowania po jednym przedstawicielu wytypowanym przez samorządy mieszkańców , komisje stałe Rady Miejskiej spośród swoich członków.
5. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:
- uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajętych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu,
- opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu,
- sporządzanie i przedkładanie na posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy w Białej Piskiej projektów list osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych,
- rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń do projektów list.
6. Społeczna Komisja Mieszkaniowa na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego , jego zastępcę , sekretarza oraz określa regulamin działania na okres kadencji.
7. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi obsługę techniczno -kancelaryjną Referat Techniczno-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
8. Podstawą oddania w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego jest umieszczenie osoby ubiegającej się na liście rocznej lub dodatkowej.
9. Wnioski o najem lokali przyjmowane są przez Referat Techniczno-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sporządzenie listy.
10. Wyboru osób na roczną listę dokonuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa spośród osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu w pierwszej kolejności. Ilość osób na liście powinna być zgodna z przewidywaną liczbą wolnych mieszkań w danym roku .
11. Projekty rocznych list podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na okres 2 tygodni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej do dnia 31 marca każdego roku. W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać odwołania od projektów list.
12. Projekty list i listy ostateczne zatwierdza Zarząd Miasta i Gminy w Białej Piskiej .
13. Roczne listy osób uprawnionych do najmu lokalu sporządza się do dnia 30 kwietnia każdego roku.
IV. Zamiany mieszkań.
1. Zainteresowani przeprowadzeniem się do lokali w budynkach komunalnych muszą uzyskać dochody na poziomie gwarantującym bieżące regulowanie opłat mieszkaniowych.
Odstąpienie od tej zasady może mieć miejsce przy zamianie mieszkań pomiędzy najemcami lokali komunalnych , tylko w sytuacji gdy najemca przechodzi na mieszkanie o niższych kosztach utrzymania.
2. Osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego , w celu umożliwienia jego opróżnienia , Zarząd Miasta i Gminy może wskazać lokal aktualnie zasiedlony przez osoby wyrażające wolę zamiany zajmowanego mieszkania na inne.
3. Nie może dokonać zamiany mieszkania komunalnego osoba, która posiada podpisaną umowę o przydział spółdzielczego prawa do lokalu lub o kupno innego lokalu, a także jest właścicielem domu jednorodzinnego lub uzyskała pozwolenie na budowę.
4. Zamiana lokali możliwa jest tylko wówczas , jeśli wszystkie osoby zameldowane w lokalu przeprowadzą się do lokalu zamiennego.
5. Osoby dokonujące wzajemnej zamiany nie mogą rościć od wynajmującego pretensji do pokrywania kosztów remontów zamienianych lokali.
6. Zarząd Miasta i Gminy ma prawo wskazać na wniosek najemcy wolne mieszkanie do zasiedlenia , jeżeli wskutek przekwaterowania tegoż najemcy osiągnięty zostanie korzystny efekt z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania majątkiem mieszkaniowym miasta i gminy.
IV. Zasady najmu.
1. Najem lokali w budynkach komunalnych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy wynajmującym a najemcą.
2. Jeżeli w lokalu opuszczonym przez najemcę pozostały jego dzieci, osoby przysposobione lub rodzice, wynajmujący zawiera z nimi umowę najmu pod warunkiem , że osoby te nie mają prawa do innego mieszkania lub domu jednorodzinnego
3. Podnajęcie lub użyczenie całego lub części lokalu jest możliwe po uzyskaniu zgody wynajmującego.
Do wniosku o podnajęcie (użyczenie ) lokalu należy dołączyć umowę podnajmu (użyczenia ) zawartą pomiędzy najemcą a osobą ubiegającą się o podnajem lokalu. Umowa ta stanowi podstawę do dokonania przez zarządcę budynku zmian w opłatach za korzystanie z lokalu.
4. Lokale mieszkalne o .powierzchni użytkowej ponad 80m2 mogą być oddane w najem za czynsz wolny. Wybór najemcy odbywa się w trybie przetargu nieograniczonego na stawkę jednostkową czynszu.
5. Osoba, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego lokalu komunalnego wskutek wypowiedzenia umowy najmu z tytułu zaległości w opłatach mieszkaniowych , a uregulowała zadłużenie przed zapadnięciem wyroku o eksmisję , może ubiegać się o ponowne zawarcie umowy . W takim przypadku Zarząd Miasta i Gminy może podjąć decyzję o podpisaniu umowy najmu na lokal dotychczas zajmowany przez tę osobę lub inny , odpowiedni pod względem warunków mieszkaniowych i kosztów utrzymania.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:24
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2932 razy