BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XXXIII/512/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 12 lutego 2002 r.
w sprawie: udzielania dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze wojewódzkim przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 485, Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Dz. U. z 1999r. Nr 70, poz. 778, Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz.1255, Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1251, Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1315, Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499, Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, Dz. U. z 2001r. Nr 88, poz. 961, Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się "Zasady udzielania dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze wojewódzkim podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
§ 4. Tracą moc:
1) uchwała Nr VIII/99/99 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze wojewódzkim przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych,
2) uchwała Nr XII/181/99 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze wojewódzkim przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych,
3) uchwała Nr XIX/300/00 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze wojewódzkim przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.
§ 5. W stosunku do wniosków o dotację złożonych, a nie rozpatrzonych do dnia wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
ZAŁĄCZNIK
Zasady udzielania dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze wojewódzkim podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.
Rozdział I
Przepisy ogólne.
§ 1. Niniejsze przepisy określają:
1) zakres zadań spełniających cele publiczne, na realizację których Samorząd Województwa może udzielać dotacji,
2) tryb postępowania przy udzielaniu dotacji,
3) sposób kontroli wykonania zleconego zadania oraz wykorzystania udzielonej dotacji,
4) sposób rozliczenia dotacji.
§ 2. O dotację z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego może ubiegać się tylko podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, który realizuje zadania Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego mające charakter użyteczności publicznej - zwany dalej "Podmiotem".
§ 3. Dotacje z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego mogą być udzielane na realizację zadań, będących zadaniami Samorządu Województwa określonych ustawami, z zakresu:
1) kultury i ochrony jej dóbr,
2) kultury fizycznej i turystyki,
3) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
4) polityki prorodzinnej,
5) pomocy społecznej,
6) promocji i ochrony zdrowia,
7) modernizacji terenów wiejskich,
8) zagospodarowania przestrzennego,
9) ochrony środowiska,
10) gospodarki wodnej,
11) dróg publicznych i transportu,
12) ochrony praw konsumentów,
13) obronności,
14) bezpieczeństwa publicznego,
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
§ 4. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotowanie zadań wymienionych w § 3 określa corocznie uchwała budżetowa. Grupy zadań według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej objętych w danym roku dofinansowaniem ujęte będą w załączniku do uchwały budżetowej.
2. Po uchwaleniu budżetu, Zarząd Województwa opublikuje w prasie lokalnej informację o przeznaczeniu w budżecie Województwa środków na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wraz z informacją o obowiązującym terminie składania wniosków o przyznanie dotacji.
3. Zarząd Województwa informuje Sejmik Województwa o dotacjach udzielonych w danym roku budżetowym w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu.
§ 5. Zadania określone w § 3 mogą być wykonywane przez grupę podmiotów.
§ 6. Dotacji udziela Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
§ 7. 1. Dotację przyznaje się na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, a nie wybranych w ramach zadania poszczególnych wydatków, z zastrzeżeniem możliwości wskazania przeznaczenia przyznanych środków finansowych.
W uzasadnionych przypadkach dotacja może obejmować także koszty obsługi realizowanego zadania. Zarząd Województwa określi wówczas wysokość kosztów obsługi, uwzględniając jej specyfikę.
2. Dotacja nie może być udzielona na zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie stanowi integralnej części zadania.
§ 8. Niniejsze przepisy stosuje się w zakresie nie uregulowanym odrębnymi przepisami.
Rozdział II
Tryb postępowania o udzielenie dotacji.
§ 9. Udzielanie dotacji może nastąpić:
1) na zadania realizowane z inicjatywy Podmiotu ubiegającego się o dotację,
2)
3) na zadania realizowane z inicjatywy Samorządu Województwa.
§ 10. 1. Podmiot ubiegający się o dotację na zadania określone w § 9 pkt 1 składa wniosek w tej sprawie do Zarządu Województwa w terminie - do dnia 31 marca roku budżetowego, w którym przewidywany jest termin realizacji zadania.
2. Wniosek złożony po terminie podlega zwrotowi. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych celem, zakresem oddziaływania, rangą oraz efektywnością zadania, wniosek złożony po terminie może być rozpatrzony przez Zarząd Województwa.
3. Wniosek powinien zawierać:
1) dokładną nazwę i adres Podmiotu ubiegającego się o dotację,
2) informacje dotyczące statusu prawnego Podmiotu (wyciąg z rejestru, statut itp.) oraz wiarygodności merytorycznej i finansowej, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,
3) określenie zadania i termin jego realizacji,
4) wysokość oczekiwanej dotacji,
5) oświadczenie, w którym Podmiot deklaruje, że:
- ma wiedzę i doświadczenie do wykonania zadania,
- nie działa w celu osiągnięcia zysku,
- posiada własne środki finansowe lub inne źródła finansowania gwarantujące wykonanie zadania.
Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu. Wzór formularza wniosku określa Zarząd Województwa.
4. Do wniosku załącza się projekt realizacji zadania, który powinien zawierać:
1) określenie celu publicznego zadania i oczekiwane efekty,
2) wykaz osób realizujących zadanie,
3) wartość zadania wynikająca ze szczegółowej kalkulacji cenowej ze wskazaniem źródeł finansowania,
4) harmonogram realizacji zadania.
5. Wydawanie formularzy wniosków oraz ich przyjmowanie dokonywane jest w Departamencie Urzędu Marszałkowskiego właściwym ze względu na zakres realizowanych zadań.
6. Departament, o którym mowa w ust. 5 dokonuje oceny przedłożonych wniosków oraz projektów pod względem formalnym. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do otrzymania dotacji podlegają zwrotowi i nie są przedstawione Zarządowi Województwa do rozpatrzenia.
Departament może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku bez rozpatrzenia.
7. Departament, o którym mowa w ust. 5 przedstawia Zarządowi Województwa zbiorcze zestawienie wniosków zwróconych wnioskodawcom z powodu braków formalnych oraz złożonych po terminie w postaci informacji zawierającej:
- nazwę Podmiotu wnioskującego,
- zadanie objęte projektem,
- przyczynę zwrotu.
8. Wnioski spełniające wymogi formalne przekazywane są przez właściwy Departament Zarządowi Województwa do rozpatrzenia wraz z opinią Departamentu oraz właściwej Komisji Sejmiku Województwa.
9. Zarząd Województwa rozpatruje wnioski w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty ich wpływu do Zarządu Województwa, z tym zastrzeżeniem, że ostateczny termin na rozpatrzenie wniosku nie może przekroczyć 2 - miesięcy od dnia złożenia wniosku.
§ 11. 1. Jeżeli udzielenie dotacji następuje w trybie określonym w § 9 pkt 2, a więc na zadania zainicjowane przez Samorząd Województwa, Zarząd Województwa dokonuje wyboru Podmiotu dotowanego w trybie konkursu ofert, ogłoszonego w prasie lokalnej. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa na wniosek właściwego Departamentu. Skład komisji konkursowej, regulamin jej pracy oraz kryteria wyboru ofert określa Zarząd Województwa w formie uchwały.
2. Oferta zgłoszona do konkursu powinna zawierać projekt realizacji zadania, o którym mowa w § 10 ust. 4.
§ 12. 1. Przyznanie dotacji przez Zarząd Województwa jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
2. Umowa powinna zawierać:
a) szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji,
b) dotację należną Podmiotowi i sposób jej płatności,
c) tryb kontroli wykonania zadania,
d) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
Rozdział III
Nadzór i kontrola.
§ 13. Podmioty, które otrzymały dotację obowiązane są do realizacji zadania z należytą starannością z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 14. 1. W trakcie wykonywania zadania zleconego, jak i po jego realizacji, Zarząd Województwa może dokonać kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
2. Do przeprowadzenia kontroli Zarząd Województwa może upoważnić merytorycznie kompetentnych pracowników.
3. Z wyników kontroli sporządza się protokół.
§ 15. W przypadku stwierdzenia, że wykorzystanie dotacji jest niezgodne z przeznaczeniem oraz postanowieniami zawartej umowy, Podmiot obowiązany jest zwrócić dotację wraz z odsetkami ustawowymi.
Rozdział IV
Sposób rozliczenia dotacji.
§ 16. 1. Podmiot, który otrzymał dotację obowiązany jest złożyć w terminie określonym w umowie:
1) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania z oceną dotyczącą skuteczności realizacji zakładanych celów,
2) sprawozdanie finansowe z określeniem wysokości poszczególnych wydatków i wykazem faktur.
2. Do sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 dołącza się poświadczone za zgodność z oryginałem, kserokopie dowodów finansowych na kwotę udzielonej dotacji.
3. Nie wywiązanie się przez Podmiot z wyżej określonych obowiązków wyklucza możliwość ponownego ubiegania się o dotację w ciągu najbliższych 2 lat.
§ 17. Niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości skutkuje obowiązek jej zwrotu w terminie określonym w umowie.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:23
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1419 razy