BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XLI/283/2002 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 26 lutego 2002 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/158/2000 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a", art. 40 ust. 2 pkt. 3 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 5, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1,2,3, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3 i 4, art. 76 ust. 1, art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/158/2000 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska w punkcie 4 skreśla się podpunkt 9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:22
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1329 razy