BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

NR XXXVII/177/2001 RADY POWIATU w PISZU

z dnia: 27 grudnia 2001 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych.

Na podstawie art.12, pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz-U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmn.) ,art.17, ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmian.), art.10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999r.- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Dz.U. Nr 12, poz.96 z późn. zmian.), po uzgodnieniu z Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie oraz po otrzymaniu pozytywnych opinii Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu i Powiatowej Rady Zatrudnienia, Rada Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Powiatu Piskiego
§ 2. Plan sieci szkół, o których mowa w § 1, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Traci moc Uchwala Nr XXXV/168/2001 Rady Powiatu z dnia 30 października 2001r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PLAN
sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Powiatu Piskiego od l września 2002r


Lp. Nazwa szkoły, adres: Typ szkoły:

1. Zespól Szkól Ogólnokształcących 1. Liceum ogólnokształcące.
w Piszu 2. Liceum profilowane.
ul. Sikorskiego 15

2. Zespól Szkół Nr 1 1. Liceum ogólnokształcące.
w Piszu
ul. Młodzieżowa 26

3. Zespól Szkól Zawodowych 1. Liceum profilowane.
w Piszu 2. Technikum.
ul. Gizewiusza 3 3. Zasadnicza szkoła zawodowa.

4. Zespól Szkół Ogólnokształcących 1. Liceum ogólnokształcące.
w Orzyszu
ul. Wojska Polskiego 3

5. Zespół Szkół Nr 1 1. Liceum ogólnokształcące.
w Białej Piskiej 2. Liceum profilowane.
ul. Sienkiewicza 16 3. Technikum.
4. Zasadnicza szkoła zawodowa.

6. Zespól Szkól Drzewnych i Leśnych 1. Liceum ogólnokształcące.
w Rucianem Nidzie 2. Liceum profilowane.
ul. Polna 2 3. Technikum.
4. Zasadnicza szkoła zawodowa.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:21
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1791 razy