BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XXXVI/257/01 Rady Miejskiej w Białej Podlaskiej

z dnia: 24 sierpnia 2001 r.
w sprawie: określenia wysokości opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia zasad jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j. t. z 1996r. nr 13 póz.74 z późn. zm. / oraz art.29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym / j. t. Dz. U. nr 15 poz. 139 z 1999r. z późn. zm. / w związku z art. 19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. nr 9 póz. 31 z późn. zm./ Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatą administracyjną za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50 zł. za każdy format.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w drodze inkasa .
2. W związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie dokumentów określonych w ust.1 wyznacza się jako inkasenta - Kierownika Referatui TIOS UMiG.
3. Za pobór płatności określonych w ust. l inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 % sumy zainkasowanej kwoty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:20
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1296 razy