BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ROZPORZĄDZENIE Nr 19 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 29 marca 2002 r.
w sprawie: wyznaczenia terminu, miejsc i ilości pozyskania ślimaka winniczka na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. nr 80 poz. 872), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 wrześnie 2001 r w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. nr. 130, poz. 1456) oraz art. 27 b ust. 2, pkt. 7 ustawy z dnia 16 października 1991r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r nr 99, poz. 1079, z póżn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się teren zbioru ślimaka winniczka (Helix pomatia) o średnicy muszli powyżej 30 mm, zbieranego dla przetwórstwa spożywczego w terminie od 18 kwietnia do 18 maja na obszarze całego województwa warmińsko- mazurskiego za wyjątkiem:
- terenów wchodzących w skład: rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, użytków ekologicznych
- pasa drogi granicznej o szerokości 15 m licząc w głąb kraju od linii granicznej państwa
2. Ilości pozyskania zostaną indywidualnie uzgodnione z Wojewodą przez zainteresowane podmioty.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:19
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1407 razy