BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XLI/198/02 Rady Powiatu w Piszu

z dnia: 23 maja 2002 r.
w sprawie: zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu piskiego
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art.8 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733) Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób powiatu wynajmowane są na czas nieokreślony dotychczasowym ich najemcom, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i 2.
2. Lokale zwolnione przez dotychczasowych najemców podlegają sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych, z zastrzeżeniem §2 ust. 3.
§ 2. 1. Lokale funkcyjne , opróżnione w związku z wygaśnięciem stosunku pracy lub rozwiązania umowy najmu z innej przyczyny, a wyłączone ze sprzedaży, podlegają zasiedleniu przez inne osoby na podstawie umów najmu na czas określony, ograniczony terminem trwania stosunku pracy lub pełnienia funkcji.
2. Umowa najmu lokali może być zawarta z osobami, które:
1) pozostały w lokalu, po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są jego osobami bliskimi (zstępni, wstępni, pełnoletnie rodzeństwo, osoby przysposobione) chyba, że najemca zamieszkał w innym lokalu, do którego ma tytuł prawny, a powierzchnia jego pokoi zapewnia pozostawionym osobom więcej niż 5 m2 na osobę. Najem może nastąpić pod warunkiem, że osoba pozostawiona nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu,
2) pozostały w lokalu po śmierci najemcy, wspólnie zamieszkiwały z najemcą do chwili jego śmierci przez okres nie krótszy niż 5 lat, a w chwili śmierci najemcy nie miały tytułu prawnego do innego lokalu.
3. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne wymienione w Uchwale Nr XLI/197/2002 Rady Powiatu z dnia 23 maja 2002r.
§ 3. Stawki czynszu ustala Zarząd Powiatu.
§ 4. 1. Stawka czynszu obejmuje stawkę bazową za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających jego wartość użytkową.
2. Wprowadza się następującą tabelę oczynszowania mieszkań:


Stan wyposażenia mieszkań w instalacje Baza % Czynniki dodatkowe wpływające na poziom czynszu

% podwyżki w stosunku do % obniżki w stosunku do
stawki bazowej stawki bazowej

Mieszkanie wyposażone

we wszystkie urządzenia

techniczne ( z c. o. bez c. w.) 100

mieszkania wyposażone

we wszystkie urządzenia

techniczne + c.w. + 5

-mieszkanie bez c. o. - 5

-mieszkanie bez łazienki - 5


§ 5. 1. Podwyższenie czynszu nie może być dokonywane częściej niż raz do roku i nie może przekroczyć określonych w odrębnych przepisach wskaźników.
2. Podwyższenie czynszu nie obliguje wynajmującego do publikowania przyczyn tego podwyższenia i jego kalkulacji.
3. O podwyżce czynszu zarządcy budynków obowiązani są poinformować najemców, co najmniej na 14 dni, przed terminem jej wprowadzenia, w formie pisemnej
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 7. Do czasu ustalenia przez Zarząd Powiatu stawek czynszu, obowiązują stawki dotychczasowe ustalone przez organy gminy właściwej dla położenia lokalu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:17
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1513 razy