BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XLI/201/02 Rady Powiatu w Piszu

z dnia: 23 maja 2002 r.
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym, gimnazjom specjalnym oraz szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. - o samorządzie powiatowym (jt. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmian.) w związku z art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (jt. Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmian.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym, gimnazjom specjalnym oraz szkołom ponadgimnazjalnym, wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez powiat piski, przysługuje dotacja z budżetu powiatu.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną,
2) szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - należy przez to rozumieć - szkołę podstawową specjalną lub gimnazjum specjalne,
3) szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną,
4) wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć wydatki bieżące określone w ustawie lub w akcie wydanym z delegacji ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmian.),
5) zaliczce dotacji - należy przez to rozumieć miesięczną kwotę przekazywaną dotowanej szkole niepublicznej,
6) stawce zaliczki - należy przez to rozumieć wysokość miesięcznej zaliczki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia odpowiedniego typu i rodzaju szkoły niepublicznej.
§ 3. Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej udzielana jest na pokrycie wydatków bieżących prowadzonej przez szkołę działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej.
§ 4. Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, udzielana jest na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.
§ 5. Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, udzielana jest na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
§ 6. 1. Dotacji udziela się na rok kalendarzowy na wniosek organu prowadzącego szkołę, złożony do dnia 30 września poprzedzającego rok przyznania dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) planowaną liczbę dzieci, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia w roku kalendarzowym, którego dotyczy wniosek,
2) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji, o której mowa w §1,
3) numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
4) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,
5) numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja.
3. Dotacja przekazywana jest zaliczkowo w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, pod warunkiem uprzedniego złożenia przez organ prowadzący szkołę rozliczenia otrzymanych zaliczek za okres wcześniejszy, według wzoru ustalonego przez Zarząd Powiatu.
4. Stawki zaliczki dla każdego typu i rodzaju szkół niepublicznych ustala Zarząd Powiatu odrębnie na okres I i II półrocza roku budżetowego.
5. Stawkę zaliczki na I półrocze wylicza się na podstawie wielkości ustalonych w uchwale budżetowej, a gdyby nie została ona przyjęta do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który dotacja ma być przyznana, na podstawie wielkości ustalonych w projekcie uchwały budżetowej.
6. Stawkę zaliczki na II półrocze wylicza się na podstawie wielkości ustalonych w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły do dnia 30 czerwca roku budżetowego.
7. Zarząd Powiatu informuje wnioskodawcę o wysokości ustalonej stawki zaliczki obowiązującej w I i II półroczu w terminie odpowiednio do dnia 31 grudnia i 15 lipca.
8. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, że faktyczna liczba uczniów jest różna od deklarowanej, na podstawie której wypłacono zaliczkę, kolejna zaliczka skorygowana będzie o stwierdzone różnice.
9. Rozliczenie dotacji za I półrocze następuje do dnia 15 września zaś za cały rok do dnia 28 lutego roku następnego, na podstawie:
1) rozliczeń, o których mowa w ust.2,
2) zestawienia rachunków potwierdzonych przez dyrektora i głównego księgowego szkoły niepublicznej.
10. Niewykorzystaną dotację szkoła przekazuje na rachunek budżetu powiatu w ciągu 7 dni od terminów wskazanych w ust.9.
11. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli liczby uczniów oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w okresie realizacji zadania oraz w ciągu 2 lat po jego zakończeniu.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piszu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 9. Z dniem wejścia w życie tej uchwały traci moc uchwała nr XII/54/99 Rady Powiatu w Piszu z dnia 23 września 1999r.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:16
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1628 razy