BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 12 lipca 2002 r.
w sprawie: wprowadzenia zakazów dotyczących obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Dz. U. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329 i Nr 41, poz. 365) i art. 13 ust. 1, pkt. 4, art. 26 a ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 99, poz. 1079 i Nr 100, poz. 1085) w związku z art. 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Na terenie obszarów chronionego krajobrazu ustanowionych niżej wymienionymi aktami normatywnymi:
rozporządzeniem Nr 53 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 16 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 13, poz. 186) w sprawie systemu obszarów chronionych w województwie olsztyńskim, wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu oraz zasad gospodarowania na tych terenach,
rozporządzeniem Nr 82/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 15 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 36, poz. 194) w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu województwa suwalskiego, w części dotyczącej obecnego województwa warmińsko-mazurskiego
rozporządzeniem Nr 4/97 Wojewody Elbląskiego dnia 28 kwietnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Elbląskiego Nr 7, poz. 43) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa elbląskiego, w części zapisów dotyczących obszaru chronionego krajobrazu,
rozporządzeniem Nr 135 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 48, poz. 888) zmieniającym uchwałę w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa elbląskiego, w części zapisów dotyczących obszaru chronionego krajobrazu,
rozporządzeniem Nr 31/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 3 listopada 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego Nr 34, poz. 286) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu oraz reorganizacji zarządzania parkami krajobrazowymi, w części zapisów dotyczących obszaru chronionego krajobrazu i w odniesieniu do terenów obecnego województwa warmińsko-mazurskiego,
uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie Nr 59/X/90 z 23 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 8, poz. 66) w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa ciechanowskiego, w odniesieniu do terenów obecnego województwa warmińsko-mazurskiego
rozporządzeniem Nr 8/98 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 28 maja 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 16, poz. 71) w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa ciechanowskiego, w części zapisów dotyczących obszaru chronionego krajobrazu i w odniesieniu do terenów obecnego województwa warmińsko-mazurskiego
wprowadza się następujące zakazy:
1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
2) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
3) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,
5) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych,
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
7) organizowania rajdów motorowych i samochodowych,
8) likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
9) umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk i złożonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj,
10) wypalania roślinności,
11) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą zadań realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1 nie dotyczy inwestycji realizujących cele publiczne.
4. Zakaz określony w ust. 1, pkt. 9 nie dotyczy gospodarki łowieckiej lub rybackiej prowadzonej w oparciu o odrębne przepisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej.
5. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w odniesieniu do terenów znajdujących się w granicach administracyjnych miast położonych na obszarach chronionego krajobrazu, według stanu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
6. Zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się w odniesieniu do niżej wymienionych rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
1) w rolnictwie, związanych z:
a) chowem i hodowlą zwierząt w liczbie do 200 DPJ w przypadku chowu ściółkowego,
b) hodowlą ryb łososiowatych i innych ryb oraz skorupiaków w stawach,
c) hodowlą egzotycznych zwierząt powyżej 3 matek,
2) inwestycji służących ujęciu solanek i wód leczniczych,
3) inwestycji służących poszukiwaniu lub wydobywaniu węglowodorów na lądzie oraz poszukiwaniu wód termalnych,
4) zakładów produkcji i montowania pojazdów lub urządzeń mechanicznych oraz produkcji silników,
5) zakładów produkcji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, w tym dla celów technicznych,
6) zakładów wytwarzających wyroby mleczarskie,
7) browarów i słodowni,
8) ubojni zwierząt o produkcji powyżej 50 ton na rok,
9) krochmalni przemysłowych,
10) zakładów przetwórstwa mięsa o produkcji powyżej 200 ton na rok,
11) zakładów przetwórstwa ryb o produkcji powyżej 50 ton na rok oraz produkcji tranu i mączki rybnej,
12) zakładów przetwórstwa owoców i warzyw o produkcji powyżej 200 ton na rok,
13) cukrowni,
14) gorzelni i wytwórni win,
15) stacji paliw płynnych,
16) pól kempingowych i karawaningowych na terenach nie zurbanizowanych, zapewniających pobyt dla ponad 100 osób,
17) ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, hoteli na terenach nie zurbanizowanych, zapewniających pobyt dla ponad 100 osób,
18) zakładów produkcji szkła i wyrobów szklanych,
19) ujęć wód podziemnych o wydajności od 1,5 min m3 do 5 min m3 na rok i ujęć wód powierzchniowych o wydajności, co najmniej 50 m3 na godzinę,
20) stacji obsługi lub remontu sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu posiadających więcej niż 3 stanowiska robocze,
21) lakierni i malarni,
22) inwestycji związanych z unieszkodliwianiem zasolonych wód kopalnianych i solanek pozabiegowych.
7. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, pkt. 7 nie stosuje się w odniesieniu do dróg publicznych przebiegających poza obszarami leśnymi i dolinami rzecznymi.
§ 2. Rozporządzenie nie narusza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Naruszenie zakazów 1 ust. 1 podlega sankcjom określonym w odrębnych przepisach.
§ 4. Trącą moc zakazy i nakazy ustalone w odniesieniu do obszarów chronionego krajobrazu wprowadzonych aktami normatywnymi wymienionymi w § 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:15
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3709 razy