BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XLIV/317/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 28 czerwca 2002 r.
w sprawie: podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie wybieranych radnych w okręgu
Na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (j. t. Dz. U. z 1998 r. Nr 95 poz. 602,Nr 160,poz. 1060 z 1998 r. Nr 45,poz. 497,Nr 89,poz. 971 z 2001 r., Nr 23,poz. 220 z 2002 r.) w związku z art.17 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t.Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa warmińsko -mazurskiego - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się granice i numery okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Białej Piskiej .
Podział Miasta i Gminy Biała Piska


Numer okręgu Granice okręgi wyborczego Ilość wybieranych
wyborczego radnych

1 Osiedle Nr 1 ulice: Dolna, Krótka, Kolejowa, Kościuszki, 2
Łąkowa, I Marszałka RP Piłsudskiego,
Bolesława Prusa, Sienkiewicza,
Słowackiego, Sikorskiego, Warszawska,
Żeromskiego

2 Osiedle Nr 2 ulice: Stefana Batorego, Cicha, Kajki, 3
Konopnickiej, Mazurska, Moniuszki,
Ogrodowa, Plac Adama Mickiewicza, Polna,
Różana, Słoneczna, Targowa, Wiśniowa,
Witosa, Warmińska

3 Sołectwa: Monety, Pogorzel Wielka, Rakowo Małe, Nitki, 1
Pogorzel Mała

4 Sołectwa: Drygały 2

5 Sołectwa: Myszki, Zalesie, Nowe Drygały, Dmusy, Sulimy 1

6 Sołectwa: Lipińskie, Łodygowo, Myśliki, Rogale Wielkie, 1
Skarżyn, Sokoły Jeziorne, Wojny, Włosty

7 Sołectwa: Cibory, Danowo, Kożuchy, Pawłocin, Świdry, Świdry 1
Kościelne

8 Sołectwa: Cwaliny, Gruzy, Guzki, Kumielsk, Kózki, Mikuty, 1
Szkody, Radysy, Szymki
9 Sołectwa: Kowalewo, Bełcząc, Komorowo, Konopki, Kruszewo, 1
10 Lisy 1
Sołectwa: Giętkie, Orłowo, Ruda, Zabielne, Kolonia Kawałek,
Kaliszki, Oblewo

11 Osiedle : Bemowo Piskie 1


§ 2. Traci moc Uchwała Nr 138/98 Zarządu Miasta i Gminy w Białej Piskiej z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego oraz podania do publicznej wiadomości na terenie Miasta i Gminy Biała Piska.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:14
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1286 razy