BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XLV/318/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 2 sierpnia 2002 r.
w sprawie: podziału Miasta i Gminy Biała Piska na stałe obwody głosowania
Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (j. t. Dz. U. z 1998r. Nr 95 poz.602,Nr 160 ,poz.1060 z 1998r. Nr 45, poz.497, Nr 89, poz.971 z 2001r., Nr 23, poz. 220 z 2002 r.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :
§ 1. Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Biała Piska na stałe obwody głosowania z jednoczesnym ustaleniem ich numerów i granic zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 141/98 Zarządu Miasta i Gminy w Białej Piskiej z dnia 20 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania , ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej .
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PODZIAŁ MIASTA I GMINY BIAŁA PISKA


Numer Obwodu Granice obwodu głosowania
Głosowania

1 Biała Piska ulice : Dolna, Krótka, Kolejowa, Kościuszki ,
Łąkowa,I Marszałka RP Piłsudskiego, Bolesława Prusa ,Sienkiewicza,
Slowackiego, Sikorskiego, Warszawska, Żeromskiego

2 Biała Piska ulice : Stefana Batorego, Cicha, Kajki, Konopnickiej ,
Mazurska, Moniuszki, Ogrodowa, Plac Adama
Mickiewicza , Polna, Różana , Słoneczna,
Targowa , Wiśniowa, Witosa, Warmińska

3 Monety, Pogorzel Wielka, Rakowo Małe, Nitki, Pogorzel Mała

4 Drygały,Iłki, Myszki, Zalesie, Nowe Drygały, Dmusy, Sulimy,

5 Lipińskie, Łodygowo, Myśliki, Rogale Wielkie, Skarżyn, Sokoły Jeziorne, Wojny, Włosty

6 Cibory, Danowo, Kożuchy, Pawłocin, Świdry , Świdry Kościelne,

7 Cwaliny, Gruzy, Guzki, Kumielsk, Kózki, Mikuty, Radysy, Szkody, Szymki


8 Bełcząc ,Kowalewo, Komorowo, Konopki, Kruszewo, Lisy, Giętkie, Orłowo, Ruda, Zabielne, Kolonia Kawałek,
Kaliszki, Oblewo,

9 Bemowo Piskie
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:12
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1341 razy