BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XLVI/324/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 , poz. 747) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gminy, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY BIAŁA PISKA
SPIS TREŚCI :
1. Rozdział I - Postanowienia ogólne - §1- § 4
2. Rozdział II - Zawieranie umów - § 5 - § 8
3. Rozdział III - Obowiązki Spółki - §9 - §12
4. Rozdział IV - Sposób rozliczeń - §13- §24
5. Rozdział V - Warunki przyłączenia do sieci - § 25- § 30
6. Rozdział VI - Obsługa i prawa odbiorcy usług - -§ 31 -§33
7. Rozdział VII - Prawa Spółki - § 34 - § 38
8. Rozdział VIII - Obowiązki odbiorców usług - § 39 - § 47
9. Rozdział IX - Postanowienia końcowe -§48- §49
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej, zwana dalej Spółką.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Spółki polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Spółki polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia ustawa należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 , poz. 747).
§ 2. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy zwany dalej odbiorcą.
§ 3. Spółka wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Zarządu Miasta i Gminy w Białej Piskiej z dnia 26 czerwca 2002 r,:; znak : Or.0055/1/2002
§ 4. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzenie ścieków zawartej między Spółką a odbiorcą.
Rozdział II
ZAWIERANIE UMÓW
§ 5. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby , której nieruchomość została przyłączona do sieci,
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego , do którego ma być dostarczona woda lub z którego mają być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
3. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac budowlano-montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci. Dostawa wody lub odbiór ścieków rozpoczyna się w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z odbiorcą.
4. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
5. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 2 i 4 Spółka zawiera umowy z zarządcą ( lub właścicielem ) oraz z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:
1) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony ze Spółka,
2) zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania zgodnie ze Spółką odnośnie ich typu,
3) możliwy jest odczyt wodomierzy, w lokalach mieszkalnych,
4) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzem zainstalowanym w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania , co winien udokumentować stosownymi zgodami osób korzystających z lokali,
5) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach,
6) wnioskodawca przedstawi zgodę wszystkich osób korzystających z lokali na ustaloną formę rozliczania oraz dostawę wody i odbiór ścieków i zawarta będzie w tej sprawie odrębna umowa.
6. Spółka może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystających z lokali osobami, o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
§ 6. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony .
2. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku, gdy :
a) odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe
b) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego,
c) stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków przy celowo uszkodzonych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych ,
3. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu, wypowiedzenia lub na zgodny wniosek stron,
4. W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.
5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Spółkę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 7. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3) praw i obowiązków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5) dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,
6) ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
§ 8. 1. Umowa zawiera warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych , w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wynikających z rozporządzenia właściwego ministra wydanego na podstawie art. 11 ustawy,
2. Gdy analizy wykazują przekroczenia wielkości dopuszczalnych, Odbiorca usług obciążany jest kosztami kontroli i analiz przeprowadzonych przez Spółkę niezależnie od zastosowania przez nią opłat dodatkowych i innych sankcji przewidzianych w umowie. Spółce przysługuje również prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych przez nią strat w związku z ponadnormatywnym zrzutem zanieczyszczeń do publicznej sieci kanalizacji.
Rozdział III
OBOWIĄZKI SPÓŁKI
§ 9. 1. Spółka ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
2. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony uzgadniają na poziomie ustalonym w dokumentacji technicznej.
3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.
4. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez Ministra Zdrowia.
§ 10. 1. Spółka obowiązana jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Spółka jest obowiązana do informowania ( raz w kwartale) Zarządu Miasta i Gminy w Białej Piskiej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
§ 11. 0 planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Spółka powinna poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem
§ 12. 1. Spółka zobowiązana jest do zainstalowania i utrzymania u odbiorcy wodomierza głównego.
2. Zawór główny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Rozdział IV
SPOSÓB ROZLICZEŃ
§ 13. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Spółkę z odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków,
2. Okres obrachunkowy wynosi miesiąc, chyba "że umowa stanowi inaczej.
§ 14. 1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy wynikająca pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym , a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach będzie pokrywana w równych częściach zarówno przez Dostawcę i Odbiorcę usług.
§ 15. W przypadku braku wodomierza głównego ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust 3 ustawy.
§ 16. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza , a gdy nie jest to możliwe- na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
2. Spółka na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego.
3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza , pokrywa on koszty sprawdzenia.
§ 17. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych .
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczanej wody z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.
§ 18. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach , gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.
§ 19. 1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia,
2. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty,
3. W przypadku nadpłaty zalicza się jej na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
§ 20. Nie uiszczenie przez Odbiorcę opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, uprawnia Spółkę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia , co jest równoznaczne z zamknięciem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
§ 21. Przy rozliczeniach z odbiorcami, Spółka obowiązana jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 22. Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.
§ 23. 1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
§ 24. Spółka, zgodnie z art. 22 ustawy , obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za:
a) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
c) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Rozdział V
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
§ 25. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez Spółkę , zwanych dalej "warunkami przyłączenia" ,
§ 26. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
3. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać :
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) ilości i charakterystyki zużycia wody,
c) rodzaju i ilości , a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
d) przeznaczenia wody.
3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda. a w szczególności:
a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe...) w budynkach zasilanych w wodę,
b) wyposażenie; lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
2) mapę sytuacyjną , określającą usytuowanie nieruchomości , względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacji oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
3) decyzję o warunkach zabudowy.
§ 27. 1. Spółka określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane ścieki,
3) wymagania dotyczące:
a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
c) jakości odprowadzanych ścieków.
4) termin ważności warunków przyłączenia .
§ 28. 1. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej ze Spółką,
2. Spółka uzgadnia dokumentację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
§ 29. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
§ 30. 1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniami pomiarowymi włącznie.
2. Wodomierze, poza wodomierzem głównym ,są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż \, utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę.
Rozdział VI
OBSŁUGA I PRAWA ODBIORCY USŁUG
§ 31. 1. Spółka winna zapewnić odbiorcom należyty poziom usług a w szczególności:
a) dostarczać do nieruchomości wodę o odpowiedniej jakości,
b) zapewnić ciągłość dostaw wody oraz odbioru ścieków
c) informować o przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 7 dni przed planowanym terminem,
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Spółka zapewnia zastępczy punkt pobrania wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji.
§ 32. Spółka zobowiązana jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych.
§ 33. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi , w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej:
1) udzielenie informacji na żądanie Odbiorcy następuje w ciągu :
a) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
b) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a.
c) 30 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Rozdział VII
PRAWA SPÓŁKI
§ 34. Spółka ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Spółki, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 35. Spółka ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.
§ 36. 1. Spółka może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.
2. Wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przyłączy nastąpi po uiszczeniu należnych opłat wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z zamknięciem i otwarciem przyłączy oraz zawarciem nowej umowy .
§ 37. Spółka może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków , jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.
§ 38. Upoważnieni przedstawiciele Spółki, po okazaniu upoważnień, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazania .dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Spółkę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.
Rozdział VIII
OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG
§ 39. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić do Spółki z wnioskiem o zawarcie umowy.
§ 40. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych.
§ 41. Odbiorca obowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
§ 42. Odbiorca obowiązany jest do powiadomienia Spółki o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.
§ 43. Odbiorca winien powiadomić Spółkę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej ,które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
§ 44. Dostawca ścieków obowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.
§ 45. Odbiorca jest obowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
§ 46. Odbiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.
§ 47. 1. Odbiorcy obowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę oraz nie utrudniający działalności Spółki, a w szczególności:
1) użytkownika instalacji i przyłącza wodociągowego w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania.
2) użytkowania instalacji i przyłącza kanalizacyjnego w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Spółki o własnych ujęciach wody , w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
4) wykorzystania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.
2. 0dbiorcy zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 48. Spółka zobowiązana jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu Odbiorcom na ich życzenie.
§ 49. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:11
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1603 razy