BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XLVI/326/02

z dnia: 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie: zakresu usług oraz zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1691 z późn. zm.) i art.18 ust.3 w związku z art.10 ust. 2 pkt.2 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zakres świadczeń usług opiekuńczych. Usługi takie powinny osobie niesamodzielnej zapewnić:
- pomoc w czynnościach gospodarczych,
- podstawową opiekę higieniczną,
- zabiegi pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia chorego,
- w miarę potrzeb kontakt z otoczeniem.
§ 2. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone:
- nieodpłatnie,
- odpłatnie,
- częściowo odpłatnie.
§ 3. Usługi opiekuńcze nieodpłatnie przysługują osobom, którym dochód nie przekracza:
1. na osobę samotnie gospodarującą - 461 zł.
2. na pierwszą osobę w rodzinie - 418 zł.
3. na drugą i dalsze osoby w rodzinie - 294 zł.
4. na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 210 zł.
§ 4. Osobom nie spełniającym warunków, o których mowa w § 3 mogą być przyznane usługi opiekuńcze pod warunkiem pokrycia części lub całości kosztów świadczenia na zasadach określonych poniżej zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej
I. Odpłatność ustalona dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe:
1. przy dochodzie do 461 zł. netto - bezpłatnie
2. przy dochodzie od 462 zł. do 512 zł. netto -10 % rob.godz.=0,89 zł.
3. przy dochodzie od 513 zł. do 616 zł. netto -15 % rob. godz.= 1,33 zł.
4. przy dochodzie od 617 zł. do 740 zł. netto - 25 % rob.godz.=2,21 zł.
5. przy dochodzie od 741 zł. do 889 zł, netto - 35 % rob.godz.=3,10zł.
6. przy dochodzie od 890 zł. do 1067 zł. netto - 45% rob. godz. = 3,99 zł.
7. przy dochodzie od 1068 zł. do 1281 zł, netto - 60 % rob. godz.= 5,32zł.
8. przy dochodzie od 1282 zł netto - 100% rob. godz. 8,86 zł.
II. Odpłatność ustalona dla osób mieszkających w rodzinie i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe:
1. przy dochodzie do 851 zł. netto - bezpłatnie
2. przy dochodzie od 852 zł. do 980 zł. netto -20 % rob.godz.=1,33 zł.
3. przy dochodzie od 981 zł. do 1127 zł. netto -20 % rob. godz.= 1,77 zł.
4. przy dochodzie od 1228 zł. do 1298 zł. netto - 30 % rob. godz.= 2,66 zł.
5. przy dochodzie od 1299 zł. do 1492 zł, netto - 40 % rob. godz.=3,54zł.
6. przy dochodzie od 1439 zł. do 1717 zł. netto - 50% rob. godz. = 4,43 zł.
7. przy dochodzie od 1718 zł. do 1976 zł, netto - 70 % rob. godz.= 6,20 zł.
8. przy dochodzie od 1977 zł netto - 100% rob. godz. 8,86 zł.
§ 5. Stawki odpłatności podane w § 3 i § 4 niniejszej uchwały będą corocznie podwyższane o wskaźnik waloryzacji ogłaszany przez Ministra Pracy i Polityki socjalnej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski,, na dany rok kalendarzowy, na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
§ 6. 1. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej w decyzji o przyznaniu świadczeń w postaci usług opiekuńczych określa wysokość odpłatności, którą ponosi osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia.
2. Różnicę między kosztem usługi a opłatą uiszczoną przez swiadczeniobiorcę pokrywa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.
§ 7. W szczególnych uzasadnionych przypadkach losowych Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy w białej Piskiej może odstąpić od żądanego zwrotu odpłatności w całości lub w części.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:09
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1285 razy