BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr V/30/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 24 lutego 2003 r.
w sprawie: nadania statutu sołectwom

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw, Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statuty:
1) Sołectwu Drygały - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Sołectwu Nowe Drygały - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Sołectwu Sulimy - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Sołectwu Lipińskie - stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) Sołectwu Bełcząc - stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
6) Sołectwu Kowalewo - stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
7) Sołectwu Szkody - stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
8) Sołectwu Kózki - stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
9) Sołectwu Kumielsk - stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,
10) Sołectwu Zalesie - stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/36/99 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Mieszkańców Miasta i Wsi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Nazwa i teren sołectwa
§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Drygały stanowi Samorząd Wsi.
2. Nazwa Samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Drygały.
§ 2. 1. Sołectwo Drygały jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała Piska.
2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) Statutu Miasta i Gminy Biała Piska,
c) niniejszego statutu.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości: wieś Drygały, miejscowość Iłki w granicach administracyjnych.
Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys,
3) rada sołecka.
2. Zebranie wiejskie możne powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa np. komisje określając zakres ich działania.
3. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów pomocniczych powoływanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata.
4. Organy sołectwa wybrane w trakcie kadencji, działają do zakończenia kadencji.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 6. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa Drygały należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych z warunkami życia na wsi.
2. Samorządowi Mieszkańców Sołectwa Drygały może być powierzone do zarządzania i korzystania mienie komunalne stanowiące własność Gminy Biała Piska, którego składniki zostaną określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Samorządem Wsi a Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 7. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawianych do konsultacji przez Radę Miejską projektów uchwał w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) projektu budżetu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych projektów uchwał o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
3) występowania do Rady Miejskiej w Białej Piskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
4) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
5) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami.
§ 8. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie za pośrednictwem Sołtysa.
Rozdział III
Sołtys i rada sołecka
§ 9. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności pomiędzy sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem Miast i Gminy Biała Piska mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
§ 10. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich,
b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
d) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa,
e) prowadzenie administracji, zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania,
f) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
g) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację ze swej działalności.
§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.
2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
§ 13. 1. Zebranie wiejskie może powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczenia Radzie Sołeckiej osobie innej niż sołtys.
§ 14. 1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy jej przewodniczący.
3. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) podejmowanie uchwał Rady w sprawach przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
5) inicjowanie i organizowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
6) opracowanie programu działania sołectwa.
4. Na zebraniach wiejskich przewodniczący Rady Sołeckiej składa informację o jej działalności.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa. Do odwołania Sołtysa w tym trybie niezbędną jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał
§ 16. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na żądanie Rady Miejskiej w Białej Piskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego, Sołtys podaje do publicznej wiadomości, w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Sołtys zapewnia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
4. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 19. 1. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska może wyznaczyć pracowników Urzędu do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
2. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział V
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu.
2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisywania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 23. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 24. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla wyboru sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
§ 25. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Zebranie wiejskie może postanowić, że przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.
4. Rada Sołecka, jeżeli zebranie wiejskie nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3, może wybrać ze swego grona przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne.
§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 27. 1. Zebranie wiejskie, na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa może odwołać sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 26 ust. 1.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może zwrócić się do mieszkańców sołectwa Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 28. 1 W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska zwołuje zebranie wiejskie dla ich wyboru. Wybory przeprowadza się w trybie określonym w § 21.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 29. Sposób postępowania w zakresie administrowania środkami finansowymi dla realizacji zadań powierzonych sołectwu przez Radę Miejską, określa Skarbnik Gminy, który prowadzi kontrolę prawidłowości ich wydatkowania.
§ 30. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 31. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Nazwa i teren sołectwa
§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Nowe Drygały stanowi Samorząd Wsi.
2. Nazwa Samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Nowe Drygały.
§ 2. 1. Sołectwo Drygały jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała Piska.
2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) Statutu Miasta i Gminy Biała Piska,
c) niniejszego statutu.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości: wieś Nowe Drygały, w granicach administracyjnych.
Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys,
3) rada sołecka.
2. Zebranie wiejskie możne powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa np. komisje określając zakres ich działania.
3. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów pomocniczych powoływanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata.
4. Organy sołectwa wybrane w trakcie kadencji, działają do zakończenia kadencji.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 6. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa Nowe Drygały należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych z warunkami życia na wsi.
2. Samorządowi Mieszkańców Sołectwa Nowe Drygały może być powierzone do zarządzania i korzystania mienie komunalne stanowiące własność Gminy Biała Piska, którego składniki zostaną określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Samorządem Wsi a Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 7. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawianych do konsultacji przez Radę Miejską projektów uchwał w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) projektu budżetu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych projektów uchwał o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
3) występowania do Rady Miejskiej w Białej Piskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
4) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
5) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami.
§ 8. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie za pośrednictwem Sołtysa.
Rozdział III
Sołtys i rada sołecka
§ 9. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności pomiędzy sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem Miast i Gminy Biała Piska mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
§ 10. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich,
b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
d) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa,
e) prowadzenie administracji, zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania,
f) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
g) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację ze swej działalności.
§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.
2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
§ 13. 1. Zebranie wiejskie może powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczenia Radzie Sołeckiej osobie innej niż sołtys.
§ 14. 1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy jej przewodniczący.
3. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) podejmowanie uchwał Rady w sprawach przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
5) inicjowanie i organizowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
6) opracowanie programu działania sołectwa.
4. Na zebraniach wiejskich przewodniczący Rady Sołeckiej składa informację o jej działalności.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa. Do odwołania Sołtysa w tym trybie niezbędną jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał
§ 16. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na żądanie Rady Miejskiej w Białej Piskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego, Sołtys podaje do publicznej wiadomości, w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Sołtys zapewnia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
4. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 19. 1. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska może wyznaczyć pracowników Urzędu do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
2. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział V
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu.
2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisywania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 23. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 24. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla wyboru sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
§ 25. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Zebranie wiejskie może postanowić, że przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.
4. Rada Sołecka, jeżeli zebranie wiejskie nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3, może wybrać ze swego grona przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne.
§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 27. 1. Zebranie wiejskie, na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa może odwołać sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 26 ust. 1.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może zwrócić się do mieszkańców sołectwa Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska zwołuje zebranie wiejskie dla ich wyboru. Wybory przeprowadza się w trybie określonym w § 21.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 29. Sposób postępowania w zakresie administrowania środkami finansowymi dla realizacji zadań powierzonych sołectwu przez Radę Miejską, określa Skarbnik Gminy, który prowadzi kontrolę prawidłowości ich wydatkowania.
§ 30. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 31. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Nazwa i teren sołectwa
§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Sulimy stanowi Samorząd Wsi.
2. Nazwa Samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Sulimy.
§ 2. 1. Sołectwo Sulimy jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała Piska.
2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) Statutu Miasta i Gminy Biała Piska,
c) niniejszego statutu.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości: wieś Sulimy, przysiółek Zaskwiery, przysiółek Klarewo w granicach administracyjnych.
Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys,
3) rada sołecka.
2. Zebranie wiejskie możne powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa np. komisje określając zakres ich działania.
3. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów pomocniczych powoływanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata.
4. Organy sołectwa wybrane w trakcie kadencji, działają do zakończenia kadencji.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 6. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa Sulimy należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych z warunkami życia na wsi.
2. Samorządowi Mieszkańców Sołectwa Sulimy może być powierzone do zarządzania i korzystania mienie komunalne stanowiące własność Gminy Biała Piska, którego składniki zostaną określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Samorządem Wsi a Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 7. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawianych do konsultacji przez Radę Miejską projektów uchwał w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) projektu budżetu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych projektów uchwał o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
3) występowania do Rady Miejskiej w Białej Piskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
4) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
5) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami.
§ 8. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie za pośrednictwem Sołtysa.
Rozdział III
Sołtys i rada sołecka
§ 9. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności pomiędzy sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem Miast i Gminy Biała Piska mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
§ 10. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich,
b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
d) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa,
e) prowadzenie administracji, zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania,
f) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
g) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację ze swej działalności.
§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.
2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
§ 13. 1. Zebranie wiejskie może powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczenia Radzie Sołeckiej osobie innej niż sołtys.
§ 14. 1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy jej przewodniczący.
3. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) podejmowanie uchwał Rady w sprawach przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
5) inicjowanie i organizowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
6) opracowanie programu działania sołectwa.
4. Na zebraniach wiejskich przewodniczący Rady Sołeckiej składa informację o jej działalności.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa. Do odwołania Sołtysa w tym trybie niezbędną jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał
§ 16. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na żądanie Rady Miejskiej w Białej Piskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego, Sołtys podaje do publicznej wiadomości, w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Sołtys zapewnia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
4. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 19. 1. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska może wyznaczyć pracowników Urzędu do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
2. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział V
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu.
2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisywania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 23. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 24. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla wyboru sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
§ 25. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Zebranie wiejskie może postanowić, że przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.
4. Rada Sołecka, jeżeli zebranie wiejskie nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3, może wybrać ze swego grona przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne.
§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 27. 1. Zebranie wiejskie, na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa może odwołać sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 26 ust. 1.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może zwrócić się do mieszkańców sołectwa Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska zwołuje zebranie wiejskie dla ich wyboru. Wybory przeprowadza się w trybie określonym w § 21.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 29. Sposób postępowania w zakresie administrowania środkami finansowymi dla realizacji zadań powierzonych sołectwu przez Radę Miejską, określa Skarbnik Gminy, który prowadzi kontrolę prawidłowości ich wydatkowania.
§ 30. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 31. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Nazwa i teren sołectwa
§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Lipińskie stanowi Samorząd Wsi.
2. Nazwa Samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Lipińskie.
§ 2. 1. Sołectwo Lipińskie jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała Piska.
2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) Statutu Miasta i Gminy Biała Piska,
c) niniejszego statutu.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości: wieś Lipińskie w granicach administracyjnych.
Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys,
3) rada sołecka.
2. Zebranie wiejskie możne powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa np. komisje określając zakres ich działania.
3. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów pomocniczych powoływanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata.
4. Organy sołectwa wybrane w trakcie kadencji, działają do zakończenia kadencji.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 6. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa Lipińskie należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych z warunkami życia na wsi.
2. Samorządowi Mieszkańców Sołectwa Lipińskie może być powierzone do zarządzania i korzystania mienie komunalne stanowiące własność Gminy Biała Piska, którego składniki zostaną określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Samorządem Wsi a Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 7. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawianych do konsultacji przez Radę Miejską projektów uchwał w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) projektu budżetu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych projektów uchwał o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
3) występowania do Rady Miejskiej w Białej Piskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
4) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
5) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami.
§ 8. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie za pośrednictwem Sołtysa.
Rozdział III
Sołtys i rada sołecka
§ 9. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności pomiędzy sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem Miast i Gminy Biała Piska mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
§ 10. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich,
b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
d) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa,
e) prowadzenie administracji, zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania,
f) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
g) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację ze swej działalności.
§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.
2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
§ 13. 1. Zebranie wiejskie może powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczenia Radzie Sołeckiej osobie innej niż sołtys.
§ 14. 1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy jej przewodniczący.
3. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) podejmowanie uchwał Rady w sprawach przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
5) inicjowanie i organizowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
6) opracowanie programu działania sołectwa.
4. Na zebraniach wiejskich przewodniczący Rady Sołeckiej składa informację o jej działalności.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa. Do odwołania Sołtysa w tym trybie niezbędną jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał
§ 16. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na żądanie Rady Miejskiej w Białej Piskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego, Sołtys podaje do publicznej wiadomości, w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Sołtys zapewnia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
4. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 19. 1. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska może wyznaczyć pracowników Urzędu do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
2. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział V
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu.
2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisywania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 23. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 24. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla wyboru sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
§ 25. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Zebranie wiejskie może postanowić, że przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.
4. Rada Sołecka, jeżeli zebranie wiejskie nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3, może wybrać ze swego grona przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne.
§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 27. 1. Zebranie wiejskie, na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa może odwołać sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 26 ust. 1.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może zwrócić się do mieszkańców sołectwa Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska zwołuje zebranie wiejskie dla ich wyboru. Wybory przeprowadza się w trybie określonym w § 21.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 29. Sposób postępowania w zakresie administrowania środkami finansowymi dla realizacji zadań powierzonych sołectwu przez Radę Miejską, określa Skarbnik Gminy, który prowadzi kontrolę prawidłowości ich wydatkowania.
§ 30. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 31. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 5
STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Nazwa i teren sołectwa
§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Bełcząc stanowi Samorząd Wsi.
2. Nazwa Samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Bełcząc.
§ 2. 1. Sołectwo Bełcząc jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała Piska.
2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) Statutu Miasta i Gminy Biała Piska,
c) niniejszego statutu.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości: Bełcząc w granicach administracyjnych.
Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys,
3) rada sołecka.
2. Zebranie wiejskie możne powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa np. komisje określając zakres ich działania.
3. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów pomocniczych powoływanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata.
4. Organy sołectwa wybrane w trakcie kadencji, działają do zakończenia kadencji.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 6. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa Bełcząc należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych z warunkami życia na wsi.
2. Samorządowi Mieszkańców Sołectwa Bełcząc może być powierzone do zarządzania i korzystania mienie komunalne stanowiące własność Gminy Biała Piska, którego składniki zostaną określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Samorządem Wsi a Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 7. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawianych do konsultacji przez Radę Miejską projektów uchwał w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) projektu budżetu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych projektów uchwał o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
3) występowania do Rady Miejskiej w Białej Piskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
4) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
5) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami.
§ 8. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie za pośrednictwem Sołtysa.
Rozdział III
Sołtys i rada sołecka
§ 9. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności pomiędzy sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem Miast i Gminy Biała Piska mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
§ 10. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich,
b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
d) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa,
e) prowadzenie administracji, zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania,
f) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
g) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację ze swej działalności.
§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.
2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
§ 13. 1. Zebranie wiejskie może powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczenia Radzie Sołeckiej osobie innej niż sołtys.
§ 14. 1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy jej przewodniczący.
3. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) podejmowanie uchwał Rady w sprawach przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
5) inicjowanie i organizowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
6) opracowanie programu działania sołectwa.
4. Na zebraniach wiejskich przewodniczący Rady Sołeckiej składa informację o jej działalności.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa. Do odwołania Sołtysa w tym trybie niezbędną jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał
§ 16. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na żądanie Rady Miejskiej w Białej Piskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego, Sołtys podaje do publicznej wiadomości, w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Sołtys zapewnia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
4. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 19. 1. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska może wyznaczyć pracowników Urzędu do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
2. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział V
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu.
2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisywania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 23. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 24. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla wyboru sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
§ 25. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Zebranie wiejskie może postanowić, że przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.
4. Rada Sołecka, jeżeli zebranie wiejskie nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3, może wybrać ze swego grona przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne.
§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 27. 1. Zebranie wiejskie, na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa może odwołać sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 26 ust. 1.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może zwrócić się do mieszkańców sołectwa Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska zwołuje zebranie wiejskie dla ich wyboru. Wybory przeprowadza się w trybie określonym w § 21.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 29. Sposób postępowania w zakresie administrowania środkami finansowymi dla realizacji zadań powierzonych sołectwu przez Radę Miejską, określa Skarbnik Gminy, który prowadzi kontrolę prawidłowości ich wydatkowania.
§ 30. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 31. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 6
STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Nazwa i teren sołectwa
§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kowalewo stanowi Samorząd Wsi.
2. Nazwa Samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Kowalewo.
§ 2. 1. Sołectwo Kowalewo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała Piska.
2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) Statutu Miasta i Gminy Biała Piska,
c) niniejszego statutu.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości: Kowalewo, miejscowość Brzózki Małe w granicach administracyjnych.
Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys,
3) rada sołecka.
2. Zebranie wiejskie możne powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa np. komisje określając zakres ich działania.
3. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów pomocniczych powoływanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata.
4. Organy sołectwa wybrane w trakcie kadencji, działają do zakończenia kadencji.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 6. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa Kowalewo należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych z warunkami życia na wsi.
2. Samorządowi Mieszkańców Sołectwa Kowalewo może być powierzone do zarządzania i korzystania mienie komunalne stanowiące własność Gminy Biała Piska, którego składniki zostaną określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Samorządem Wsi a Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 7. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawianych do konsultacji przez Radę Miejską projektów uchwał w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) projektu budżetu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych projektów uchwał o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
3) występowania do Rady Miejskiej w Białej Piskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
4) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
5) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami.
§ 8. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie za pośrednictwem Sołtysa.
Rozdział III
Sołtys i rada sołecka
§ 9. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności pomiędzy sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem Miast i Gminy Biała Piska mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
§ 10. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich,
b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
d) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa,
e) prowadzenie administracji, zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania,
f) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
g) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację ze swej działalności.
§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.
2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
§ 13. 1. Zebranie wiejskie może powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczenia Radzie Sołeckiej osobie innej niż sołtys.
§ 14. 1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy jej przewodniczący.
3. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) podejmowanie uchwał Rady w sprawach przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
5) inicjowanie i organizowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
6) opracowanie programu działania sołectwa.
4. Na zebraniach wiejskich przewodniczący Rady Sołeckiej składa informację o jej działalności.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa. Do odwołania Sołtysa w tym trybie niezbędną jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał
§ 16. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na żądanie Rady Miejskiej w Białej Piskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego, Sołtys podaje do publicznej wiadomości, w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Sołtys zapewnia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
4. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 19. 1. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska może wyznaczyć pracowników Urzędu do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
2. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział V
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu.
2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisywania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 23. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 24. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla wyboru sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
§ 25. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Zebranie wiejskie może postanowić, że przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.
4. Rada Sołecka, jeżeli zebranie wiejskie nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3, może wybrać ze swego grona przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne.
§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 27. 1. Zebranie wiejskie, na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa może odwołać sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 26 ust. 1.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może zwrócić się do mieszkańców sołectwa Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska zwołuje zebranie wiejskie dla ich wyboru. Wybory przeprowadza się w trybie określonym w § 21.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 29. Sposób postępowania w zakresie administrowania środkami finansowymi dla realizacji zadań powierzonych sołectwu przez Radę Miejską, określa Skarbnik Gminy, który prowadzi kontrolę prawidłowości ich wydatkowania.
§ 30. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 31. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 7
STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Nazwa i teren sołectwa
§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Szkody stanowi Samorząd Wsi.
2. Nazwa Samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Szkody.
§ 2. 1. Sołectwo Szkody jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała Piska.
2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) Statutu Miasta i Gminy Biała Piska,
c) niniejszego statutu.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości: wieś Szkody, Kolonia Szkody, w granicach administracyjnych.
Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys,
3) rada sołecka.
2. Zebranie wiejskie możne powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa np. komisje określając zakres ich działania.
3. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów pomocniczych powoływanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata.
4. Organy sołectwa wybrane w trakcie kadencji, działają do zakończenia kadencji.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 6. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa Szkody należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych z warunkami życia na wsi.
2. Samorządowi Mieszkańców Sołectwa Szkody może być powierzone do zarządzania i korzystania mienie komunalne stanowiące własność Gminy Biała Piska, którego składniki zostaną określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Samorządem Wsi a Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 7. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawianych do konsultacji przez Radę Miejską projektów uchwał w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) projektu budżetu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych projektów uchwał o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
3) występowania do Rady Miejskiej w Białej Piskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
4) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
5) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami.
§ 8. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie za pośrednictwem Sołtysa.
Rozdział III
Sołtys i rada sołecka
§ 9. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności pomiędzy sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem Miast i Gminy Biała Piska mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
§ 10. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich,
b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
d) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa,
e) prowadzenie administracji, zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania,
f) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
g) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację ze swej działalności.
§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.
2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
§ 13. 1. Zebranie wiejskie może powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczenia Radzie Sołeckiej osobie innej niż sołtys.
§ 14. 1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy jej przewodniczący.
3. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) podejmowanie uchwał Rady w sprawach przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
5) inicjowanie i organizowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
6) opracowanie programu działania sołectwa.
4. Na zebraniach wiejskich przewodniczący Rady Sołeckiej składa informację o jej działalności.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa. Do odwołania Sołtysa w tym trybie niezbędną jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał
§ 16. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na żądanie Rady Miejskiej w Białej Piskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego, Sołtys podaje do publicznej wiadomości, w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Sołtys zapewnia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
4. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 19. 1. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska może wyznaczyć pracowników Urzędu do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
2. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział V
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu.
2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisywania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 23. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 24. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla wyboru sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
§ 25. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Zebranie wiejskie może postanowić, że przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.
4. Rada Sołecka, jeżeli zebranie wiejskie nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3, może wybrać ze swego grona przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne.
§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 27. 1. Zebranie wiejskie, na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa może odwołać sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 26 ust. 1.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może zwrócić się do mieszkańców sołectwa Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska zwołuje zebranie wiejskie dla ich wyboru. Wybory przeprowadza się w trybie określonym w § 21.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 29. Sposób postępowania w zakresie administrowania środkami finansowymi dla realizacji zadań powierzonych sołectwu przez Radę Miejską, określa Skarbnik Gminy, który prowadzi kontrolę prawidłowości ich wydatkowania.
§ 30. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 31. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 8
STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Nazwa i teren sołectwa
§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kózki stanowi Samorząd Wsi.
2. Nazwa Samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Kózki.
§ 2. 1. Sołectwo Kózki jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała Piska.
2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) Statutu Miasta i Gminy Biała Piska,
c) niniejszego statutu.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości: wieś Kózki w granicach administracyjnych.
Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys,
3) rada sołecka.
2. Zebranie wiejskie możne powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa np. komisje określając zakres ich działania.
3. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów pomocniczych powoływanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata.
4. Organy sołectwa wybrane w trakcie kadencji, działają do zakończenia kadencji.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 6. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa Kózki należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych z warunkami życia na wsi.
2. Samorządowi Mieszkańców Sołectwa Kózki może być powierzone do zarządzania i korzystania mienie komunalne stanowiące własność Gminy Biała Piska, którego składniki zostaną określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Samorządem Wsi a Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 7. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawianych do konsultacji przez Radę Miejską projektów uchwał w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) projektu budżetu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych projektów uchwał o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
3) występowania do Rady Miejskiej w Białej Piskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
4) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
5) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami.
§ 8. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie za pośrednictwem Sołtysa.
Rozdział III
Sołtys i rada sołecka
§ 9. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności pomiędzy sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem Miast i Gminy Biała Piska mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
§ 10. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich,
b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
d) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa,
e) prowadzenie administracji, zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania,
f) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
g) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację ze swej działalności.
§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.
2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
§ 13. 1. Zebranie wiejskie może powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczenia Radzie Sołeckiej osobie innej niż sołtys.
§ 14. 1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy jej przewodniczący.
3. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) podejmowanie uchwał Rady w sprawach przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
5) inicjowanie i organizowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
6) opracowanie programu działania sołectwa.
4. Na zebraniach wiejskich przewodniczący Rady Sołeckiej składa informację o jej działalności.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa. Do odwołania Sołtysa w tym trybie niezbędną jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał
§ 16. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na żądanie Rady Miejskiej w Białej Piskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego, Sołtys podaje do publicznej wiadomości, w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Sołtys zapewnia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
4. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 19. 1. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska może wyznaczyć pracowników Urzędu do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
2. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział V
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu.
2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisywania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 23. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 24. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla wyboru sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
§ 25. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Zebranie wiejskie może postanowić, że przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.
4. Rada Sołecka, jeżeli zebranie wiejskie nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3, może wybrać ze swego grona przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne.
§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 27. 1. Zebranie wiejskie, na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa może odwołać sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 26 ust. 1.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może zwrócić się do mieszkańców sołectwa Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska zwołuje zebranie wiejskie dla ich wyboru. Wybory przeprowadza się w trybie określonym w § 21.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 29. Sposób postępowania w zakresie administrowania środkami finansowymi dla realizacji zadań powierzonych sołectwu przez Radę Miejską, określa Skarbnik Gminy, który prowadzi kontrolę prawidłowości ich wydatkowania.
§ 30. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 31. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 9
STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Nazwa i teren sołectwa
§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kumielsk stanowi Samorząd Wsi.
2. Nazwa Samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Kumielsk.
§ 2. 1. Sołectwo Kumielsk jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała Piska.
2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) Statutu Miasta i Gminy Biała Piska,
c) niniejszego statutu.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości: wieś Kumielsk, miejscowość Kukły, w granicach administracyjnych.
Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys,
3) rada sołecka.
2. Zebranie wiejskie możne powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa np. komisje określając zakres ich działania.
3. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów pomocniczych powoływanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata.
4. Organy sołectwa wybrane w trakcie kadencji, działają do zakończenia kadencji.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 6. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa Kumielsk należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych z warunkami życia na wsi.
2. Samorządowi Mieszkańców Sołectwa Kumielsk może być powierzone do zarządzania i korzystania mienie komunalne stanowiące własność Gminy Biała Piska, którego składniki zostaną określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Samorządem Wsi a Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 7. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawianych do konsultacji przez Radę Miejską projektów uchwał w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) projektu budżetu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych projektów uchwał o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
3) występowania do Rady Miejskiej w Białej Piskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
4) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
5) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami.
§ 8. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie za pośrednictwem Sołtysa.
Rozdział III
Sołtys i rada sołecka
§ 9. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności pomiędzy sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem Miast i Gminy Biała Piska mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
§ 10. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich,
b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
d) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa,
e) prowadzenie administracji, zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania,
f) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
g) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację ze swej działalności.
§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.
2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
§ 13. 1. Zebranie wiejskie może powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczenia Radzie Sołeckiej osobie innej niż sołtys.
§ 14. 1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy jej przewodniczący.
3. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) podejmowanie uchwał Rady w sprawach przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
5) inicjowanie i organizowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
6) opracowanie programu działania sołectwa.
4. Na zebraniach wiejskich przewodniczący Rady Sołeckiej składa informację o jej działalności.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa. Do odwołania Sołtysa w tym trybie niezbędną jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał
§ 16. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na żądanie Rady Miejskiej w Białej Piskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego, Sołtys podaje do publicznej wiadomości, w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Sołtys zapewnia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
4. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 19. 1. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska może wyznaczyć pracowników Urzędu do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
2. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział V
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu.
2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisywania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 23. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 24. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla wyboru sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
§ 25. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Zebranie wiejskie może postanowić, że przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.
4. Rada Sołecka, jeżeli zebranie wiejskie nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3, może wybrać ze swego grona przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne.
§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 27. 1. Zebranie wiejskie, na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa może odwołać sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 26 ust. 1.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może zwrócić się do mieszkańców sołectwa Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska zwołuje zebranie wiejskie dla ich wyboru. Wybory przeprowadza się w trybie określonym w § 21.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 29. Sposób postępowania w zakresie administrowania środkami finansowymi dla realizacji zadań powierzonych sołectwu przez Radę Miejską, określa Skarbnik Gminy, który prowadzi kontrolę prawidłowości ich wydatkowania.
§ 30. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 31. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 10
STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Nazwa i teren sołectwa
§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Zalesie stanowi Samorząd Wsi.
2. Nazwa Samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Zalesie.
§ 2. 1. Sołectwo Zalesie jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała Piska.
2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) Statutu Miasta i Gminy Biała Piska,
c) niniejszego statutu.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości: wieś Zalesie w granicach administracyjnych.
Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys,
3) rada sołecka.
2. Zebranie wiejskie możne powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa np. komisje określając zakres ich działania.
3. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów pomocniczych powoływanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata.
4. Organy sołectwa wybrane w trakcie kadencji, działają do zakończenia kadencji.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 6. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa Zalesie należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych z warunkami życia na wsi.
2. Samorządowi Mieszkańców Sołectwa Zalesie może być powierzone do zarządzania i korzystania mienie komunalne stanowiące własność Gminy Biała Piska, którego składniki zostaną określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Samorządem Wsi a Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 7. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawianych do konsultacji przez Radę Miejską projektów uchwał w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) projektu budżetu na dany rok,
c) przepisów prawa miejscowego,
d) innych projektów uchwał o podstawowym znaczeniu dla sołectwa,
3) występowania do Rady Miejskiej w Białej Piskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
4) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
5) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami.
§ 8. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zebranie Wiejskie za pośrednictwem Sołtysa.
Rozdział III
Sołtys i rada sołecka
§ 9. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności pomiędzy sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem Miast i Gminy Biała Piska mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
§ 10. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich,
b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
d) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa,
e) prowadzenie administracji, zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania,
f) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
g) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację ze swej działalności.
§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.
2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków w imieniu zebrania wiejskiego.
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
§ 13. 1. Zebranie wiejskie może powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczenia Radzie Sołeckiej osobie innej niż sołtys.
§ 14. 1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy jej przewodniczący.
3. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) podejmowanie uchwał Rady w sprawach przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
5) inicjowanie i organizowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
6) opracowanie programu działania sołectwa.
4. Na zebraniach wiejskich przewodniczący Rady Sołeckiej składa informację o jej działalności.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa. Do odwołania Sołtysa w tym trybie niezbędną jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał
§ 16. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na żądanie Rady Miejskiej w Białej Piskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego, Sołtys podaje do publicznej wiadomości, w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Sołtys zapewnia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
4. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.
§ 19. 1. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska może wyznaczyć pracowników Urzędu do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
2. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział V
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu.
2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisywania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 23. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 24. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla wyboru sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
§ 25. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Zebranie wiejskie może postanowić, że przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.
4. Rada Sołecka, jeżeli zebranie wiejskie nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3, może wybrać ze swego grona przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne.
§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 27. 1. Zebranie wiejskie, na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa może odwołać sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 26 ust. 1.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może zwrócić się do mieszkańców sołectwa Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 28. 1 W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska zwołuje zebranie wiejskie dla ich wyboru. Wybory przeprowadza się w trybie określonym w § 21.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 29. Sposób postępowania w zakresie administrowania środkami finansowymi dla realizacji zadań powierzonych sołectwu przez Radę Miejską, określa Skarbnik Gminy, który prowadzi kontrolę prawidłowości ich wydatkowania.
§ 30. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 31. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
14 dni od daty opublikowania w dzienniku
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 08:24
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1760 razy