BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XLVI/319/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Kumielsk

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (j.t Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska w odniesieniu do części terenów wsi Kumielsk.
§ 2. 1. Przedmiotem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów wsi Kumielsk w związku z wprowadzeniem funkcji turystycznej, budownictwa letniskowego oraz budownictwa mieszkalno - usługowego.
2. Plan składa się z następujących elementów:
a) ustaleń zmiany planu stanowiących treść mniejszej uchwały,
b) rysunku zmiany planu w skali 1: 1.000 stanowiącego załącznik Nr 1.
§ 3. 1. Plan stanowi podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki terenami i kształtowania zabudowy.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązujące:
2.1 granice opracowania planu
2.2. Inne rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
2.3. linie zabudowy
2.4. granice strefy ochronnej jeziora
3. W zakresie funkcji terenów obowiązuje:
3.1. przeznaczenie terenów zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu i ustaleniami szczegółowymi;
3.2. zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych oraz kolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenów sąsiednich;
3.3. zakaz lokalizowania wszelkich obiektów budowlanych w strefie ochronnej jeziora. Obowiązuje zakaz wycinania istniejącego drzewostanu oraz naruszania rzeźby terenu. Powstałe tereny stanowią użytki zielone.
4. W zakresie kształtowania zabudowy:
4.1. zapis w planie oznaczający "adaptację" należy rozumieć jako przystosowanie istniejącego obiektu trwałego do aktualnych potrzeb użytkownika. Przystosowanie to może być związane z modernizacją, przebudową bądź rozbudową obiektu lub zespołu obiektów^ ewentualnie z możliwością wprowadzenia dodatkowej funkcji nie naruszającej podstawowej funkcji dla tego terenu np. agroturystyka;
4.2. zakaz wznoszenia nowych obiektów poza terenami oznaczonymi na rysunku planu oraz obiektów tymczasowych w zrozumieniu prawa budowlanego oraz w strefie ochronnej jeziora określonej na rysunku planu;
4.3. określenie "wysoki dach" należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci 40-45" i krycie dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem;
4.4. przez określenie ilości kondygnacji należy rozumieć również poddasze użytkowe;
4.5. obowiązuje zakaz wtórnego podziału wyznaczonych działek poza zapisanymi na rysunku planu;
5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami ustala się następujące warunki szczegółowe:
5.1. zabudowa:


1 MRa- istniejąca zabudowa mieszkalno - zagrodowa, adaptowana;

2 MRa

3 MRa

4 MRa

5 MRa

6 MRa

9 Mna-istniejąca zabudowa mieszkalna jednorodzinna, adaptowana;

10 DZa-istniejące ogródki przydomowe, adaptowane;

10 MN-projektowana zabudowa mieszkalna, jednorodzinna o wysokości zabudowy
2-ch kondygnacji z wysokim dachem. Układ kalenic równoległy do
drogi;

11 MWa-istniejąca zabudowa mieszkalna, wielorodzinna adaptowana;

12 UK-teren istniejącego kościoła - obiekt zabytkowy;

13 UO-teren istniejącej szkoły, adaptowany - obiekt zabytkowy;

16 UŁ,UH,UG-istniejące obiekty usługowo - handlowe i gastronomiczne, adaptowane.
Budynek Nr 5 (po byłej szkole) stanowi obiekt zabytkowy;

21 MNa-istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny, adaptowany z
możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych;

20 MNU-Projektowana zabudowa mieszkalno-usługowa o wysokości 2-ch
kondygnacji i wysokim dachem. Układ kalenic równoległy do drogi;

22 UZ,US-istniejący ośrodek zdrowia, adaptowany

25 S-adaptowany teren magazynowo-składowy z możliwością wprowadzenia
funkcji mieszkaniowej;

27 RPO-istniejący zakład usług mechanizacyjnych, adaptowany;

28 MNL-Projektowana zabudowa mieszkalno-letniskowa, winna uwzględnić bogatą
rzeźbę terenu bez jej naruszania. Wysokość zabudowy do 2-ch
kondygnacji z wysokim dachem. Układ kalenic równoległy do drogi;

30 RPO-istniejące ośrodki produkcyjno-usługowe, adaptowane

32 RPO-istniejące obiekty produkcji zwierzęcej, adaptowane;

32 ZP-pas projektowanej zieleni izolacyjnej;

35 ZP-teren zieleni urządzonej, wymagane uporządkowanie i zadrzewienie
terenu;

36 CW-istniejący ciek wodny, wymagający ochrony i stałej konserwacji.
Wszelkie prace w obrębie cieku wymagają uzgodnienia z Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Terenowy w Piszu;

34 ZC-adaptowany teren cmentarza, w części podlega ochronie
konserwatorskiej;

Hr-istniejąca hydrofornia, adaptowana;

KP-projektowany parking na samochody osobowe;

UT 1-projektowane pole namiotowe

UT 2-projektowane obiekty związane z obsługą pola namiotowego i
kąpieliska (sanitariaty, kuchnia polowa, mała gastronomia, usługi
turystyczne). Obiekty o wysokości jednej kondygnacji z podwyższonym
dachem krytym dachówką lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i
kolorem;

3 UTS-projektowane tereny urządzeń sportowych;

4 UTS-projektowane tereny zabaw dla dzieci;

5 UTS-projektowana plaża z urządzeniami kąpieliskowymi (pomosty, baseny);

Z P-projektowana zieleń izolacyjna

OS-projektowana wiejska oczyszczalnia ścieków, wymaga uzyskania
pozwolenia wodno - prawnego;

TRa-istniejąca stacja transformatorowa, adaptowana;

TR-projektowana stacja transformatorowa;

RP-tereny upraw rolnych;


6. Komunikacja


D 10/1x5/-drogi dojazdowe o szerokości pasa drogowego 10 m i szerokości jezdni
5 m;

Z 20/1x7/-droga zbiorcza Kumielsk - Pisz wymaga modernizacji szerokości pasa
drogowego 20 m, szerokość jezdni 7 m;

Z 20/1x7/-droga zbiorcza Kumielsk - Biała Piska wymaga modernizacji szerokości
pasa drogowego 20 m i szerokości jezdni 7 m;

D5-istniejący ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5 m;

L 12/1x5/-istniejąca droga o szerokości pasa drogowego 12 m i szerokości
jezdni 5 m - wymaga modernizacji;


7. Zasady uzbrojenia
7.1. Zaopatrzenie w wodę
Przewiduje się zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego poprzez doprowadzenie sieci do przewidzianych do zainwestowania terenów;
7.2. Gospodarka ściekowa
Projektuje się doprowadzenie ścieków do wiejskiej oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej. Do czasu wykonania oczyszczalni ścieków zakazuje się realizację budownictwa letniskowego. Dla potrzeb kąpieliska wiejskiego i usług oznaczonych na planie symbolami UH, UG dopuszcza się na okres przejściowy realizację sanitariatów kontenerowych ze szczelnymi zbiornikami na ścieki z tworzywa sztucznego, spełniające wymogi szczelności oraz wywożenie ich na miejską oczyszczalnię ścieków;
7.3. System ogrzewania
Dopuszcza się indywidualne systemy ogrzewania z zaleceniem stosowania oleju opałowego, gazu lub ogrzewania elektrycznego;
7.5. Elektroenergetyka
Zasilanie budynków w energię elektryczną nastąpi poprzez rozbudowę istniejącej sieci i budowę nowych stacji transformatorowych;
7.6. Gospodarka odpadami
Stałe odpady gromadzone będą na terenie poszczególnych działek, a następnie wywożone na gminne wysypisko śmieci.
§ 4. Stawki procentowe służące naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r poz. 139 z późniejszymi zmianami) ustalona zostaje dla terenów ujętych w § 3 niniejszej uchwały w następujących wysokościach:


SYMBOL TERENU NA RYS. PLAJNU WYSOKOŚĆ % STAWKI

10MN 20%

MNU 20%

28 MN/L 30%
KP 20%

UT1 20%
UT2 25%

3UTS 20%

4UTS 20%
5UTS 25%

35 ZP, ZP 0%

Tr 0%
OS 0%

Wszystkie drogi modernizowane i projektowane 0%


§ 5. Wieś Kumielsk stanowi obszar stanowiska archeologicznego i w związku z tym wszelkie prace ziemne związane z realizacją inwestycji należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.
§ 6. Tracą moc ustalenia i rysunek planu zawarte w miejscowym plamę zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska w odniesieniu do wsi Kumielsk zatwierdzonego Uchwałą Nr X/35/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Biała Piska z dnia 21 lutego 1990 r. (Dz. U. Woj. Suwalskiego Nr 11 poz. 115) na obszarach w granicach opracowania planu.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 9. Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Piska, a jego kopie Burmistrz przekazuje Wojewodzie, Marszałkowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Staroście Powiatu Pisz.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1-12
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WSI KUMIELSK, GMINA BIAŁA PISKA
(grafikę pominięto)
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:07
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2019 razy