BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XLVI/320/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej części wsi Drygały.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (j.t Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska w odniesieniu do części terenów wsi Drygały.
§ 2. 1. Przedmiotem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów wsi Drygały w związku z wprowadzeniem funkcji przemysłowej nieuciążliwej dla środowiska oraz uzupełniającej funkcji mieszkaniowej i usługowej.
2. Plan składa się z następujących elementów:
a) ustaleń zmiany planu stanowiących treść niniejszej uchwały,
b) rysunku planu w skali 1:1.000 stanowiącego załącznik Nr 1.
§ 3. 1. Plan stanowi podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki terenami i kształtowania zabudowy.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązujące:
2.1. granice opracowania planu
2.2. linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
2.3. linie rozgraniczające dróg i dojazdów
2.4. linie zabudowy.
3. W zakresie funkcji terenów obowiązuje:
3.1. przeznaczenie terenów zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu i ustaleniami szczegółowymi;
3.2. zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych oraz kolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenów sąsiednich;
4. W zakresie kształtowania zabudowy:
4.1. zapis w planie oznaczający "adaptację" należy rozumieć jako przystosowanie istniejącego obiektu trwałego do aktualnych potrzeb użytkownika. Przystosowanie to może być związane z modernizacją, przebudową bądź rozbudową obiektu lub zespołu obiektów, ewentualnie z możliwością wprowadzenia dodatkowej funkcji nie naruszającej podstawowej funkcji dla tego terenu .
4.2. zakaz wznoszenia nowych obiektów poza terenami oznaczonymi na rysunku planu oraz obiektów tymczasowych w zrozumieniu prawa budowlanego .
4.3. określenie "wysoki dach" należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci 40-45° i krycie dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem;
4.4. przez określenie ilości kondygnacji należy rozumieć również poddasze użytkowe;
4.5. obowiązuje zakaz wtórnego podziału wyznaczonych działek poza zapisanymi na rysunku planu;
5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami ustala się następujące warunki szczegółowe:


22 Mna-istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, adaptowana;

23 P-istniejący Zakład Przemysłu Drzewnego, adaptowany;

23 KS-projektowane lądowisko dla helikopterów łącznie z zapleczem
technicznym;

24 S-istniejąca baza magazynowa, adaptowana;

25 Mna-istniejąca zabudowa mieszkalna, jednorodzinna, adaptowana;

25 RP-istniejący teren upraw rolnych bez prawa zabudowy;

29 RP

26 UK-istniejący Kościół z zapleczem mieszkalnym, obiekt zabytkowy pod
ochroną konserwatorską;

27 Mna-istniejąca zabudowa mieszkalna i

28 Mna mieszkalno-usługowa, adaptowana;

30 UH,UG-istniejąca zabudowa mieszkalno-usługowa, adaptowana;

12 UH-projektowana zabudowa usługowo-handlowa, obiekty
jednokondygnacyjne z podwyższonym dachem krytym dachówką
ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem;

13 MNU-projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny z możliwością usług
nieuciążliwych. Wysokość zabudowy do trzech kondygnacji łącznie z
poddaszem użytkowym. Wysoki dach kryty dachówka ceramiczną lub
materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Kalenica budynku
równoległa do drogi;

13 Mna-istniejąca zabudowa mieszkalna jednorodzinna, adaptowana;

28 MNU-projektowana zabudowa mieszkalno-usługowa, uwarunkowana jak w 13
MNU;

22 MN-projektowana zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Wysokość zabudowy
do trzech kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym. Wysokie
dachy, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej
wyglądem i kolorem;

12 UO,Ui-istniejące obiekty przedszkola i strażnicy pożarnej, adaptowana;

15 Mna-istniejąca zabudowa mieszkalna,

17 Mna jednorodzinna, adaptowana;

15 UO-adaptowany obiekt biblioteki, obiekt zabytkowy;

17 MN-projektowana zabudowa mieszkalna

15 MN jednorodzinna. Wysokość zabudowy 2-kondygnacje łącznie z poddaszem
użytkowym. Wysoki dach kryty dachówką ceramiczną lub materiałem
zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Układ kalenic równoległy do
ulicy;

16 UO-adaptowany budynek szkolny z internatem-obiekt zabytkowy;

19 Mra-istniejąca zabudowa mieszkalno-

21 Mra zagrodowa, adaptowana;

20 UZ-adaptowany ośrodek zdrowia;

23 SP1-projektowane bazy, składy i przemysł

23 SP2 nieuciążliwy. Wysokość zabudowy do 2

23 SP3 kondygnacji z podwyższonymi dachami. Podział terenu uzależniony od
programu i potrzeb technologicznych

23 ZD-projektowana zieleń o charakterze izolacyjnym;

23 SUR-projektowane bazy, składy oraz usługi rzemieślnicze;

23 MNUR-projektowane usługi rzemieślnicze z możliwością uzupełnienia
funkcją mieszkalną. Wysokość zabudowy do 3-kondygnacji łącznie z
poddaszem użytkowym. Dachy wysokie kryte dachówką ceramiczną lub
materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Układ kalenic
równoległy do drogi Z-20;


6. Komunikacja.


Z 20/1x7/-istniejące drogi wymagające modernizacji. Szerokość pasa
drogowego 20 m i szerokość jezdni 7 m;

L 12/1x6/-istniejąca droga wymagająca modernizacji. Szerokość pasa
drogowego 12 m, szerokość jezdni 6 m;

D 10/1x5/-projektowane drogi dojazdowe lub istniejące
modernizowane. Szerokości pasa drogowego 10 m i
szerokości jezdni 5 m;

G /1x7/-istniejąca droga wymagająca modernizacji;


7. Zasady uzbrojenia
7.1. Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzenie w wodę nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej. Do terenów projektowanych pod zabudowę woda doprowadzona będzie projektowaną siecią rozprowadzoną w projektowanych pasach drogowych;
7.2. Gospodarka ściekowa
Ścieki bytowe odprowadzone będą do istniejących kolektorów sanitarnych poprzez ich rozbudowę na terenach przewidzianych do zainwestowania;
7.3. System ogrzewania
Tereny przewidziane pod rozwój funkcji przemysłowo - składowej i rzemieślniczej mogą być ogrzewane z rezerw istniejącej kotłowni znajdującej się na terenie zakładu przemysłu drzewnego. Dopuszcza się rozwój małych źródeł z zastosowaniem nowoczesnych kotłów, urządzeń do oczyszczania spalin, wprowadzenia automatyki a przede wszystkim stosowania paliwa w postaci gazu , bądź oleju opałowego z całkowitym wyłączeniem paliwa stałego / węgiel, koks/.
7.4. Elektroenergetyka
Zasilanie budynków w energię elektryczną nastąpi poprzez rozbudowę istniejącej sieci NN i budowę nowych stacji trafo.
7.6. Gospodarka odpadami
Stałe odpady gromadzone będą na terenie poszczególnych działek, a następnie wywożone na gminne wysypisko śmieci.
§ 4. Stawki procentowe służące naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) ustalona zostaje dla terenów ujętych w § 3 niniejszej uchwały w następujących wysokościach:


SYMBOL TERENU NA WYSOKOŚĆ % STAWKI
RYS.
PLANU

23 KS 30%

12 UH 30%

13 MNU 20%

22 MN 20%

17 MN 20%

15 MN 20%

23 SPI, SP2,SP3 30%

23 ZP 0%

23 SUR 30%

23 MNUR 30%

G,Z20,L-12 0%


§ 5. Wieś Drygały stanowi obszar stanowiska archeologicznego i w związku z tym wszelkie prace ziemne związane z realizacją inwestycji należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.
§ 6. Tracą moc ustalenia i rysunek planu zawarte w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska , wieś Drygały zatwierdzonego Uchwałą Nr X/35/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Biała Piska z dnia 21 lutego 1990 r. (Dz. U. Woj. Suwalskiego Nr 11 poz. 115) na obszarach w granicach opracowania planu.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 9. Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Piska, a jego kopie Burmistrz przekazuje Wojewodzie, Marszałkowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Staroście Powiatu Pisz.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1-7
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Drygały gmina Biała Piska
(grafikę pominięto)
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:06
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1743 razy