BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XLVI/321/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Sokoły Jeziorne.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala , co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska w odniesieniu do części terenów wsi Sokoły Jeziorne.
§ 2. 1. Przedmiotem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów wsi Sokoły Jeziorne w związku z wprowadzeniem funkcji turystycznej, budownictwa letniskowego oraz budownictwa mieszkalno - usługowego.
2. Plan składa się z następujących elementów:
a) ustaleń zmiany planu stanowiących treść niniejszej uchwały;
b) rysunku zmiany planu w skali 1:1.000 stanowiącego załącznik Nr 1.
§ 3. 1. Plan stanowi podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki terenami i kształtowania zabudowy.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązujące:
2.1. granice opracowania planu;
2.2. linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
2.3. linie zabudowy;
2.4. granice strefy ochronnej jeziora;
3. W zakresie funkcji terenów obowiązuje:
3.1. przeznaczenie terenów zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu i ustaleniami szczegółowymi;
3.2. zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych oraz kolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenów sąsiednich;
3.3. zakaz lokalizowania wszelkich obiektów budowlanych w strefie ochronnej jeziora. Obowiązuje zakaz wycinania istniejącego drzewostanu oraz naruszania rzeźby terenu. Powstałe tereny stanowią użytki zielone.
4. W zakresie kształtowania zabudowy:
4.1. zapis w planie oznaczający "adaptację" należy rozumieć jako przystosowanie istniejącego obiektu trwałego do aktualnych potrzeb użytkownika. Przystosowanie to może być związane z modernizacją, przebudową bądź rozbudową obiektu lub zespołu obiektów, ewentualnie z możliwością wprowadzenia dodatkowej funkcji nie naruszającej podstawowej funkcji dla tego terenu np. agroturystyka;
4.2. zakaz wznoszenia nowych obiektów poza terenami oznaczonymi na rysunku planu oraz obiektów tymczasowych w zrozumieniu prawa budowlanego oraz w strefie ochronnej jeziora określonej na rysunku planu;
4.3. określenie "wysoki dach" należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci 40-45° i krycie dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem;
4.4. przez określenie ilości kondygnacji należy rozumieć również poddasze użytkowe;
4.5. obowiązuje zakaz wtórnego podziału wyznaczonych działek poza zapisanymi na rysunku planu;
5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami ustala się następujące warunki szczegółowe:
5.1. zabudowa:


1MRA-teren zabudowy mieszkalno-

2MRa zagrodowej, adaptowany;

3Mna-adaptowana zabudowa mieszkaniowa

4MNa jednorodzinna;

5MNU-projektowana zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna z możliwością
usług nieuciążliwych. Wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji z
wysokim dachem. Układ kalenic równoległy do drogi;

6MN-projektowana zabudowa mieszkalna, jednorodzinna. Wysokość
zabudowy o 2-ch kondygnacjach z wysokim dachem. Układ kalenic
równoległy do drogi;

7ML-istniejąca zabudowa letniskowa o niskim standardzie. Budynki
znajdują się w strefie ochronnej jeziora objęte zakazem
dokonywania remontów winny stopniowo podlegać rozbiórce.
Pozostałe budynki wymagają uporządkowania i modernizacji z
zachowaniem przepisów bezpieczeństwa pożarowego;

8UTSa-istniejące kąpielisko ogólnie dostępne, adaptowane. Budynki
znajdujące się w strefie ochronnej jeziora do likwidacji.
Pozostałe po uporządkowaniu i modernizacji przeznaczyć dla
potrzeb kąpieliska;

8MLa-istniejące działki pod zabudowę letniskową, adaptowane w części
znajdującej się poza strefą ochronną jeziora. Projektowana
zabudowa o jednej kondygnacji z wysokim dachem;

9MNL-projektowana zabudowa mieszkalno-letniskowa o wysokości 2-ch
kondygnacji z wysokim dachem. Układ kalenic równoległy do
drogi;

10ZDa-istniejące ogródki działkowe, adaptowane;

11ZP-istniejąca zieleń nie urządzona, stanowiąca izolację jeziora;

12ZP-istniejąca zieleń wymagająca uporządkowania bez prawa zabudowy,
dopuszcza się możliwość powiększenia działek 9MNL i 8Mla o
działkę nr 11 bez prawa zabudowy

13ZP-istniejąca zieleń wymagająca uporządkowania bez prawa zabudowy;

13MN-projektowana zabudowa mieszkalna, jednokondygnacyjna o
wysokości 2-ch kondygnacji z wysokim dachem. Układ kalenic
równoległy do dróg;

14MNL-projektowana zabudowa mieszkalno-

15MNL letniskowa o wysokości 2-ch kondygnacji z wysokim dachem. Układ
kalenic równoległy do dróg;

16MNT-projektowana zabudowa mieszkalno-pensjonatowa. Wysokość
zabudowy do 3-ch kondygnacji. Wysoko dach kryty dachówką lub
materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem.

17UT-projektowany teren kąpieliska i przystani żeglarskiej. Obiekty
budowlane związane z ich obsługą moga się znajdować poza strefą
ochrony jeziora;

18ZPUS-projektowane tereny urządzeń sportowych dla potrzeb
mieszkańców;

19ZC-istniejący zabytkowy cmentarz, pod ochroną konserwatorską-
wymaga uporządkowania;

20ZP-istniejąca i projektowana zieleń urządzona, stanowiąca ochronę
istniejącego zbiornika wodnego i cmentarza;

21NE-istniejący zbiornik wody stanowiący potencjalny użytek
ekologiczny, wymaga regulacji i uporządkowania;

22ZP-istniejąca zieleń stanowiąca pas ochronny jeziora bez prawa
zabudowy

TRa-istniejąca stacja transformatorowa;

TR-projektowana stacja transformatorowa;

OS-projektowana oczyszczalnia ścieków wymaga uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego;

CW-istniejący ciek wodny, wymagający ochrony i stałej konserwacji.
Wszelkie prace w obrębie cieku wymagają uzgodnienia z Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Terenowy w Piszu;

PZ-projektowana przepompownia ścieków;

ZP-projektowana zieleń izolacyjna;

RP-tereny upraw rolnych;


6. Komunikacja.


D 10/1x5/-Projektowane drogi dojazdowe o szerokości pasa drogowego 10
m i szerokości jezdni 5 m;

ZL 12/1x6/-Zmodernizowana droga istniejąca o szerokości pasa drogowego
12 m i szerokości jezdni 6 m;

Z 20/1x7/-Droga zbiorcza (powiatowa) Biała Piska-Sokoły Jeziorne o
szerokości pasa drogowego 20m i szerokości jezdni 7 m.
Wymaga modernizacji;

D5-Projektowane ciągi pieszo-jezdne o szerokości 5 m;


7. Zasady uzbrojenia.
7.1. Zaopatrzenie w wodę
Przewiduje się zaopatrzenie w wodę z dwóch istniejących ujęć wody poprzez doprowadzenie sieci wodociągowych do przewidzianych do zainwestowania terenów;
7.2. Gospodarka ściekowa
Projektuje się doprowadzenie ścieków do wiejskiej oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej. Do czasu wykonania oczyszczalni ścieków zakazuje się realizację budownictwa oznaczonego symbolami 8MNLa, 9MNL, 14MNL, 15MNL i 16MNT. Pozostałe obiekty do czasu wykonania oczyszczalni ścieków mogą być realizowane pod warunkiem wykonania szczelnych zbiorników do magazynowania ścieków (zbiorniki z tworzywa sztucznego), a następnie wywożenie ich na oczyszczalnię ścieków w Białej Piskiej;
7.3. System ogrzewania
Dopuszcza się indywidualne systemy ogrzewania z zaleceniem stosowania oleju opałowego, gazu lub ogrzewania elektrycznego;
7.4. Elektroenergetyka
Zasilanie budynków w energię elektryczną nastąpi poprzez rozbudowę istniejącej sieci NN i budowę nowych stacji trafo.
7.5. Telekomunikacja
Łączność telefoniczna zapewniona będzie poprzez budowę sieci rozdzielczej Biała Piska - Rogale Wielkie - Sokoły Jeziorne;
7.6. Gospodarka odpadami
Stałe odpady gromadzone będą na terenie poszczególnych działek, a następnie wywożone na gminne wysypisko śmieci.
§ 4. Stawki procentowe służące naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) ustalona zostaje dla terenów ujętych w § 3 niniejszej uchwały w następujących wysokościach:


SYMBOL TERENU NA RYS. WYSOKOŚĆ % STAWKI
PLANU

5 MNU 20%

6 MN 20%

9,14,15 MNL 30%

13 MN 20%

16 MNT 30%

17 UT 20%

18 UT 0%

20,22 ZP 0%

TR 0%

OS, ZP 0%

Wszystkie drogi modernizowane i projektowane 0%


§ 5. Wieś Sokoły Jeziorne stanowi obszar stanowiska archeologicznego i w związku z tym wszelkie prace ziemne związane z realizacją inwestycji należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.
§ 6. Tracą moc ustalenia i rysunek planu zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska w odniesieniu do wsi Sokoły Jeziorne zatwierdzonego Uchwałą Nr X/35/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Biała Piska z dnia 27 lutego 1990 r. (Dz. U. Woj. Suwalskiego Nr 11 poz. 115) na obszarach w granicach opracowania planu oraz Uchwała Nr III/18/94 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 17 sierpnia 1994 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska w obrębie wsi Sokoły Jeziorne.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Biała Piska
§ 9. Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Piska a jego kopie Burmistrz przekazuje Wojewodzie, Marszałkowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Staroście Powiatu Pisz
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
ZAŁĄCZNIK Nr 1-10
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WSI SOKOŁY JEZIORNE, GMINA BIAŁA PISKA
(grafikę pominięto)
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:04
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2402 razy