BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XL /373/06 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: z dnia 2 lutego 2006r.
w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Biała Piska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 200, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.Dz.U. Nr 17 poz.128 ) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust.3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz.1112, Nr 137 poz.1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz.2081, z 2004 r. Nr 96 poz.959, Nr 179 poz. 1845, z 2005 r. Nr 10 poz.71, Nr 167 poz.1397, Nr 181 poz.1526, Nr 179 poz.1487) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Biała Piska, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXIX(285)05 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Biała Piska z dnia 2 lutego 2005r.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 lut 2006 09:07
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1213 razy