BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XL /376/06 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: z dnia 2 lutego 2006r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 200, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U.
Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.Dz.U. Nr 17 poz.128 ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 Nr 132, poz. 622, z 1997 r.Dz. U. Nr 121 poz. 770,
Nr 60 poz. 369, Dz. U. z 2000 Nr 22 poz. 272, z 2001 r. Dz. U. Nr 100 poz. 1085, Nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003 Nr 7 poz. 78, z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Dz. U. Nr 85 poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180
poz. 1495) w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIX/198/97 Rada Gminy Biała Piska z dnia 28 listopada 1997 roku w sprawie szczególnych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 lut 2006 11:22
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1296 razy