BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XL/375/06 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: z dnia 2 lutego 2006r.
w sprawie: w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 200, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U.
Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128) oraz art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz.984, Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz.1808; Dz. U. z 2005 r. Nr 85 poz. 729, Nr 130 poz.1087) - Rada Miejska uchwala:

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE


§ 1

1. Regulamin opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwaną dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy.
2. Określenie w regulaminie „Przedsiębiorstwo” dotyczy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej.
3. Regulamin określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Biała Piska, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa i odbiorców.

§ 2

1. Zawarte w regulaminie określenia odpowiadają znaczeniom nadanym ustawą.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIIOTRSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA SCIEKÓW


§ 3
Minimalna ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez przedsiębiorstwo z odbiorcą.

§ 4
Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń a w szczególności:
1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny,
2) zapewnia posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia,
3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym
z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej
w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,
4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna
z obowiązującymi przepisami,
5) zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu,
6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu za, wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,
7) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących
w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych
z winy odbiorcy,
8) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne,
w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji,
9) instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,
10) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego.

§ 5
Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności:
1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki
w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,
2) użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
3) zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,
4) użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
5) informując przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,
6) umożliwiając osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
7) zawiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
8) informując przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości,
9) powiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,
10) udostępniając nieodpłatnie przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.


ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

§ 6
Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 7
1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.
2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 8
1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad
usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9

1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego .
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat.
3. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej
w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.
4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 10
1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.
2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

§ 11
1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym
w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.
2. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym
w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.
3. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
4. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony, utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia.

§ 12
Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.


ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 13
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody
i odprowadzanych ścieków.

§ 14
1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku zawarcia umowy z osobami korzystającymi z lokali
w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego, a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych

§ 15
1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczanej wody.

§ 16
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
§ 17

1. W przypadku awarii wodomierza ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zużycia wody w ciągu ostatnich 6 miesięcy, poprzedzających stwierdzenie niesprawności wodomierza, a dla wodomierzy tzw. sezonowych, na podstawie zużycia wody w analogicznym okresie roku poprzedniego.
2. W przypadku awarii urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie odprowadzonych ścieków w ciągu ostatnich
6 miesięcy, poprzedzających stwierdzenie niesprawności urządzenia pomiarowego, a dla urządzeń pomiarowych tzw. sezonowych, na podstawie odprowadzonych ścieków w analogicznym okresie roku poprzedniego.

§ 18
1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane dostarczyć Odbiorcy usług fakturę w terminie do 7 dni od daty odczytu wodomierza.
2. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje
w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie .

§ 19

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest uprawnione do ustalenia i stosowania opłaty z tytułu kosztów poniesionych na ponowny / wskutek braku dostępu do wodomierza / dojazd inkasenta, jeżeli odbiorca usług uniemożliwił dokonanie odczytu w terminie przewidzianym w umowie o dostarczanie wody
i odbiór ścieków.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA


§ 20
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.
3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.
4. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.
5. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez przedsiębiorstwo.

§ 21
Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

§ 22
1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zużycia wody,
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
d) przeznaczenia wody
3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego
będzie dostarczana woda, a w szczególności:
a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe)
w budynkach zasilanych w wodę,
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę
i odprowadzające ścieki,
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do
sieci powinna załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
której dotyczy wniosek,
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której
mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 23
1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
z instalacjami odbiorcy,
2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne,
w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,
3) wymagania dotyczące:
a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
c) jakości odprowadzanych ścieków
4) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 24
Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.

§ 25
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.
2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 26.

§ 26
W przypadkach gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z tym przedsiębiorstwem i gminą urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług .


ROZDZIAŁ VI

MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 27
Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:
1. w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) niniejszy regulamin
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2. w Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) niniejszy regulamin.


ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 28

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia, w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:
1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków ,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
3 .O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.
4 .W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.§ 29

W przypadku stwierdzenia nieodpowiednich parametrów dostarczanej wody przedsiębiorstwo zobowiązane jest do niezwłocznego przywrócenia jej do stanu o jakości odpowiedniej dla wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi, poprzez:
płukanie sieci, poprawę jakości uzdatniania wody, jeżeli zachodzi konieczność dezynfekcję sieci.

§ 30

1. W przypadku awarii sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwo niezwłocznie przystępuje do jej usunięcia.
2. W przypadku stwierdzenia wprowadzania przez odbiorcę usług do sieci kanalizacyjnej ścieków innych niż określone w umowie przedsiębiorstwo może odciąć przyłącze kanalizacyjne lub naliczyć dodatkowe opłaty przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów oczyszczania ścieków.


ROZDZIAŁ VIII

STANDARTY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁOCEŃ W DOSTAWIE WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


§ 31

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:
a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu
usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
b) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa
w lit. a.

§ 32

1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
3.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego
o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

§ 33

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług
o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.


ROZDZIAŁ IX

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 34

Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 35

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 36

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.
Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.


ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Zasady korzystania ze zlewni ścieków dowożonych, w tym warunki płatności za oczyszczanie tych ścieków, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 38

Za wprowadzenie do kanalizacji miejskiej ścieków odpadowych, wód roztopowych lub drenażowych, do czasu zlikwidowania przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nalicza opłatę obliczoną jako iloczyn stawki jednostkowej określonej w taryfie, za odprowadzanie ścieków, powierzchni z której odprowadzane są ścieki oraz wskaźnika ilości opadów atmosferycznych w roku poprzedzającym naliczenie opłaty, obliczonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Stacja H-M w Mikołajkach.
§ 39

Zasady korzystania z sieci lub przyłączy wodociągowych (kanalizacyjnych),
nie będących własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, uzgodnione są w umowie pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą usług,
z zastosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 40

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do miejskiej kanalizacji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nalicza dodatkowe opłaty dla odbiorcy usług, wg uzgodnień zawartych w umowie o odprowadzanie ścieków.

§ 41

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,
a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

§ 42

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 43

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 lut 2006 11:19
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1296 razy