BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XXX / 304 / 05 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 03.03.2005 r.
w sprawie: budżetu na rok 2005
Warmi.05.118.1481
UCHWAŁA Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Biała Piska
z dnia 3 marca 2005 r.
w sprawie budżetu na rok 2005.
(Olsztyn, dnia 2 września 2005 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 25.190.530 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.381.645 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 87.000 zł.
§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.969.530 zł, zgodnie z zał. nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 20.148.039 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.100.869 zł,
b) dotacje - 700.500 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy - 338.010 zł,
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 200.000 zł;
2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 1.821.491 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 1.821.491 zł, zgodnie z zał. nr 4 i 5;
3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 - 2.829.870 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj.: 2005 r. - 1.309.870 zł, 2006 r. - 760.000 zł, 2007 r. - 760.000 zł.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.381.645 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 87.000 zł.
§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.221.000 zł przeznacza się na rozchody:
a) spłatę rat pożyczki w kwocie 64.000 zł,
b) wykup papierów wartościowych w kwocie 1.600.000 zł,
c) spłata kredytu - 1.557.000 zł.
§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.904.000 zł i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - zgodnie z zał. nr 7.
2. Uchwala się rozchody w wysokości 3.221.000 zł stanowiące zał. nr 6.
3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 11 "sytuacja finansowa gminy".
§ 5. Uchwala się dotację dla:
a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 490.500 zł, zgodnie z zał. nr 8,
b) podmiotów nie zaliczanych dla sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 210.000 zł, zgodnie z zał. nr 9.
§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 60.000 zł,
- wydatki - 60.000 zł,
zgodnie z zał. nr 10.
§ 7. Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości - 35.000 zł.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.
§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2005 w wysokości - 200.000 zł.
§ 11. Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.
§ 12. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................
Notka Wydawnictwa Prawniczego "LEX"
Tekst został zamieszczony wyłącznie w Internecie. Obejrzenie tekstu podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.
..................................................
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 1a
Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 5
Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 6
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 7
Prognoza kwoty długu gminy.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 8
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 9
Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 10
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 11
Sytuacja finansowa gminy Biała Piska.
grafika
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:21
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1015 razy