BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ROZPORZĄDZENIE Nr 51 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 25 listopada 2002 r.
w sprawie: przeprowadzenia poboru w 2003 roku, powołania powiatowych komisji lekarskich i powiatowych komisji poborowych oraz terytorialnego zasięgu ich działania.
Na podstawie art. 35 ust. 2 i art. 26 ust. 2 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 roku Nr 21 poz. 205, Nr 74 poz. 676, Nr 81 poz. 732, Nr 113 poz. 984 i 985, Nr 156 poz. 1301, Nr 166 poz. 1363), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W okresie od dnia 3 lutego do dnia 25 kwietnia przeprowadzony zostanie pobór do wojska.
2. Kategorie osób podlegających poborowi określa niniejsze rozporządzenie.
§ 2. 1. Powołuje się powiatowe komisje lekarskie i powiatowe komisje poborowe w: Bartoszycach, Braniewie, Działdowie, Nr 1 w Elblągu, Nr 2 w Elblągu, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Nr 1 w Olsztynie, Nr 2 w Olsztynie, Ostródzie, Piszu, Szczytnie i Węgorzewie.
2. Siedzibami komisji są starostwa powiatowe, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.
3. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 i Powiatowej Komisji Poborowej Nr 2 w Elblągu jest Urząd Miejski w Elblągu.
4. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 i Powiatowej Komisji Poborowej Nr 2 w Olsztynie jest Urząd Miasta Olsztyn.
§ 3. Powiatowe komisje lekarskie i powiatowe komisje poborowe działają na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania starostw powiatowych, z zastrzeżeniem § 4 i § 5.
§ 4. 1. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Elblągu i Powiatowej Komisji Poborowej Nr 1 w Elblągu obejmuje:
1) miasta: Młynary, Pasłęk, Tolkmicko;
2) gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo, Markusy, Milejewo, Rychliki.
2. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Elblągu i Powiatowej Komisji Poborowej Nr 2 w Elblągu obejmuje miasto Elbląg.
§ 5. 1. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Olsztynie i Powiatowej Komisji Poborowej Nr 1 w Olsztynie obejmuje:
1) miasta: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto. Jeziorany, Olsztynek;
2) gminy: Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno, Purda, Stawiguda, Świątki.
2. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Olsztynie i Powiatowej Komisji Poborowej Nr 2 w Olsztynie obejmuje miasto Olsztyn.
§ 6. Obowiązkowi zgłoszenia się do poboru podlegają mężczyźni urodzeni w 1984 roku, a także mężczyźni urodzeni w latach 1979 - 1983, którzy dotąd nie stawili się do poboru.
§ 7. Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
§ 8. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1975 - 1983, którzy:
1) zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;
2) złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.
§ 9. Do poboru wzywa się także kobiety urodzone w latach 1979 - 1985, które w roku szkolnym 2002/2003 kończą naukę w średnich i pomaturalnych lub policealnych szkołach medycznych.
§ 10. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami poborowymi wzywa się poborowych urodzonych w latach: 1975 - 1983, którzy złożyli wnioski:
1) o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
2) o skierowanie ich do służby zastępczej.
§ 11. Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia powiatowej komisji lekarskiej:
1) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2) posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia;
3) w przypadku małoletniego ochotnika - oświadczenie rodziców (opiekunów) o niezgłaszaniu sprzeciwu co do odbycia przez niego służby wojskowej.
§ 12. Poborowy zgłaszający się do poboru przed komisję lekarską kolejny raz przedstawia tej komisji dowód osobisty i książeczkę wojskową oraz dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia w okresie od poprzedniego poboru.
§ 13. Dla potrzeb ewidencji wojskowej poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia:
1) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
2) dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki;
3) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.
§ 14. Poborowy zgłaszający się do poboru przed powiatową komisję poborową przedstawia tej komisji dowód osobisty i książeczkę wojskową.
§ 15. Poborowi stawiają się przed powiatową komisją lekarską i poborową właściwą ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Poborowi zameldowani na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące stawiają się przed powiatową komisją lekarską i poborową właściwą ze względu na miejsce tego pobytu.
§ 16. Poborowi, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia poboru zmienili miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do poboru
§ 17. Poborowi, którzy po rozpoczęciu poboru na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego również do dwóch miesięcy, stawiają się do poboru przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
§ 18. Poborowy, który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązany jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym był obowiązany stawić się do poboru, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa poborowy powinien niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do poboru.
§ 19. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia poborowego, podlegającego poborowi, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
§ 20. Kto nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia podlega karom przewidzianym w art. 27 ust. 3, art. 32 ust. 6 oraz art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 roku Nr 21 poz. 205 ze zm.).
§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega Ogłoszeniu w drodze obwieszczeń.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 08:48
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2011 razy